Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Ny uføretrygd trer i kraft 1. januar 2015. Den nye uføreordningen legger bedre til rette for at uføre skal kunne bruke restarbeidsevnen sin ved at det blir lettere å kombinere arbeid og uføretrygd.

Regjeringen foreslår å bevilge 78, 2 milliarder kroner på kapitell 2655 Uførhet i Prop. 1S fra Arbeids- og sosialdepartementet. Det er en økning fra Saldert budsjett 2014 på 14, 7 milliarder kroner.

Økningen skyldes i første rekke innføringen av nye regler for uføretrygd fra folketrygden, der brutto uføretrygd øker fordi uføretrygd fra 2015 skal skattlegges som lønn. Omleggingen anslås å gi om lag 12 milliarder kroner i økte bruttoutgifter, som i hovedsak motsvares av økte skatteinntekter.

Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 309 700 i 2014 og om lag 314 500 i 2015. Årsaken til økningen er i hovedsak økt overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd som følge av at mange har nådd maksimalgrensen på fire år på arbeidsavklaringspenger.

Se også Uførereform – overgangsregler for uførepensjonister