Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utleieboliger – tilskudd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til utleieboliger med 50 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarer en økning av tilsagnsrammen med 111,1 millioner kroner til 702,4 millioner kroner. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til om lag 1 200 utleieboliger i 2015.

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Husbanken gir tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer formålstjenlige utleieboliger.