Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veibruksavgift på drivstoff

Regjeringen foreslår å holde veibruksavgiftene på drivstoff nominelt uendret fra 2014 til 2015. Dette innebærer en reell avgiftslettelse på om lag 2 prosent. Forslaget anslås å gi et provenytap på om lag 310 millioner kroner påløpt og 290 millioner kroner bokført i 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 7.5