Anslåtte provenyvirkninger av vedtatt skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Anslåtte provenyvirkninger av vedtatt skatte- og avgiftsopplegg for 2016. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2016. Millioner kroner

  

       Påløpt

      Bokført

Skatt på inntekt

-9 205

-2 980

Redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 pst., med justering i skatt på utbytte 1 2

-26 760

-17 090

Uendret samlet marginalskatt for petroleumsselskaper3

-

-

Uendret samlet marginalskatt for vannkraftverk4

-85

0

Innføre trinnskatt på personinntekt 5

17 640

14 110

 

   

Formuesskatt

-390

-310

Øke bunnfradraget til 1,4 mill. kroner, samt øke ligningsverdiene av sekundærboliger og næringseiendom til 80 pst

-390

-310

 

 

 

Personskatt for øvrig

1 340

1 084

Skattlegge lån fra selskap til personlig aksjonær som utbytte

600

480

Stramme inn unntaket for ekstrabeskatning av renteinntekter fra mengdegjeldsbrev

0

0

Forbedre fordelsbeskatningen av yrkesbiler

-5

-4

Oppheve fradragsretten for ulegitimerte småutgifter

70

55

Øke bunnbeløp i reisefradraget til 22 000 kroner

475

380

Øke samlet beløpsgrense BSU til 300 000 kroner

-140

-110

Øke særfradraget for enslige forsørgere til 51 804 kroner

-58

-46

Redusere skattefri kilometergodtgjørelse for tjenestereiser til 3,80 kroner/km

250

204

Fjerne skattefritak for sluttvederlag

60

48

Øke grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner til 25 000 kroner

-15

-5

Lønnsjustere personfradraget6

-65

-50

Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv

168

132

Skatteordning for ENØK-investeringer 7

0

0

 

 

 

Næringsbeskatning for øvrig

325

100

Stramme inn rentebegrensningsregelen

240

0

Suspensjon av særregel i differensiert arbeidsgiveravgift8

300

250

Utvide Skattefunn

-60

0

Avskjære bruk av fritaksmetoden

0

0

Skattemessig behandling av verdipapirfond

0

0

Øke innslagspunktet i naturressursskatten9

0

0

Heve grensen for lønnsoppgaveplikt til 10 000 kroner

-15

-12

Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 55 000 kroner per ansatt / 550 000 kroner per organisasjon

-10

-8

Landbruksbeskatning

-130

-130

 

 

 

Merverdiavgift

360

270

Øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst.10

650

500

Innføre lik merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars

-290

-230

 

 

 

Energi- og miljørelaterte avgifter

2 108

1 774

Flypassasjeravgift11

1 100

1 000

Omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning

0

0

Redusere elavgiften for store datasentre og skip i næringsvirksomhet

-22

-17

Øke elavgiften (ordinær sats) med 1,5 øre per kWh

890

670

Innføre veibruksavgift på gass 12

20

10

Endre avgiften på klimagassene HFK og PFK

84

77

Øke smøreoljeavgiften med 5 pst

5

5

Øke svovelavgiften med 5 øre13

17

16

Øke avgiften på utslipp av NOx med 1,50 kroner per kg

3

3

Oppjustere reduserte minstesatser pga. lav kronekurs14

11

10

 

 

 

Andre avgifter

-65

-55

Redusere drikkevareavgiften på saft

-25

-20

Innføre fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved skattefrie omorganiseringer

-40

-35

 

 

 

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-99

-99

Redusere gebyrer til Brønnøysundregistrene

-71

-68

Redusere sektoravgifter Kystverket

-90

-86

Øke legemiddelkontrollavgiften

14

11

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

5

5

Øke fiskeriforskningsavgiften

25

22

Øke rettsgebyret

18

17

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2016

-5 626

-216

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2015

200

-937

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2015

139

231

Samlede skatte- og avgiftsendringer

-5 287

-922

 1) Den effektive skattesatsen på utbytte er økt til om lag 29 pst. (oppjusteres med 1,15).
 2) Skattesatsen på alminnelig inntekt for Nord-Troms og Finnmark reduseres til 21,5 pst.
 3) Særskatten for petroleum økes med to prosentenheter når satsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 pst. Netto årlig provenytap anslås til 630 mill. kroner påløpt i 2016. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende.
 4) Grunnrenteskatten for vannkraftverk økes med to prosentenheter når satsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 pst.
 5) Inkluderer nedjustering av skattefradraget for pensjonister slik at dagens innslagspunkt for skatt for pensjonister opprettholdes.
 6) Lønnsjustering gir et provenytap da det innebærer en overkompensasjon sammenlignet med referansesystemet.
 7) Provenyet ved fradragsordningen inngår som en del av den samlede rammen for utgifts- og skatteordningen (250 mill. kroner).
 8) Deler av særreglene for ambulerende virksomhet må oppheves midlertidig i 2016 som følge av at EFTA-dosmtolen opphevet godkjenningen av den del av særregelen som åpner for å benytte lavere sats enn i registreringssonen.
 9) Grensen heves til 10 MVA på linje med nedre grense i grunnrenteskatten fra inntektsåret 2015. Det vil isolert sett gi skatteøkning for staten på 20 mill. kroner bokført i 2016 og redusert naturressursskatt for kommuner og fylkeskommuner. Kommunene kompenseres med andre skatteinntekter. Samlet kommer både kommuner og staten uendret ut.
10) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen.
11) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden på 45 mill. kroner i henhold til inngåtte avtaler om statlig kjøp av flyruter.
12) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden på 90 mill. kroner i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.
13) Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden på 3 mill. kroner i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester.
14) Avgift på elektrisk kraft økes med om lag 4 mill. kroner påløpt og om lag 3 mill. kroner bokført, grunnavgift på mineralolje mv. med om lag 0,2 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass med om lag 7 mill. kroner påløpt og bokført i 2016.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Publisert: 15. desember 2015.