Fordelingsvirkning av skattesatsene

Figur 1 viser skattelettelsen som andel av ekvivalent bruttoinntekt for ulike inntektsdesiler for personskatter. Desil 1 er de 10 pst. av alle personer med lavest inntekt, desil 10 er de 10 pst. med høyest inntekt. Figuren skiller mellom lettelser i inntektsskatten og i formuesskatten.

Figur 1 Inntekts- og formuesskattelettelse med vedtatt skatteopplegg i prosent av bruttoinntekten fordelt på ulike desiler etter ekvivalent1 bruttoinntekt. Sammenlignet med referansesystemet for 2016. Prosent

1) Beregningen i figuren følger standard metode for fordelingsanalyser ved at alle personer, både de med og uten inntekt (inkludert barn), får tildelt en andel av samlet husholdningsinntekt. Denne inntekten justeres noe for å ta hensyn til at det er stordriftsfordeler ved at flere bor sammen. Det innebærer at den enkelte i en flerpersonshusholdning tilordnes en høyere inntekt enn husholdningens faktiske inntekt per person. Denne forhøyde inntekten anses som «ekvivalent» med inntekten til en enslig person (selv om faktisk inntekt er lavere).

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

 

Tabell 1 viser beregnet endring i personskatter for alle personer 17 år og eldre med vedtatt skatteopplegg sammenlignet med 2015-regler justert til 2016-nivå (referansesystemet for 2016). Beregningen inkluderer de fleste endringene i inntekts- og formuesskatten. Beregningene omfatter en netto lettelse på om lag 3,6 mrd. kroner påløpt sammenlignet med referansesystemet. Endringer i landbruksbeskatningen, skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær, skatteordning for enøk-investeringer, endringer i fordelsbeskatningen av yrkesbiler, endringer i BSU, fjerning av fradrag for ulegitimerte småutgifter ved reise, redusert skattefri kilometergodtgjørelse, endringer i grensene for å betale arbeidsgiveravgift og for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner samt fjerning av skattefritak for sluttvederlag inngår ikke. Heller ikke endringer i selskapsbeskatningen eller avgiftsendringene er medregnet.

Tabell 2 viser gjennomsnittlig endring i skatt for AFP- og alderspensjonister med vedtatt skatteopplegg sammenlignet med 2015-regler justert til 2016-nivå (referansesystemet for 2016).

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2013. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2016. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Tabell 1. Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre. Vedtatte skatteendringer sammenlignet med referansesystemet for 2016. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt               

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet.
Prosent

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet.
Kroner

Gjennomsnittlig endring i skatt

Endring i pst. av bruttoinntekten

Herav: Gjennomsnittlig endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

565 200

5,3

3 400

0

0,0

0

150 000 - 200 000 kr

254 400

6,9

12 200

-400

-0,2

-100

200 000 - 250 000 kr

323 900

11,0

24 700

-700

-0,3

-100

250 000 - 300 000 kr

352 600

15,8

43 400

-900

-0,3

-100

300 000 - 350 000 kr

363 800

18,8

61 000

-1 000

-0,3

-100

350 000 - 400 000 kr

353 100

21,1

79 000

-1 000

-0,3

-100

400 000 - 450 000 kr

346 700

22,6

96 100

-1 000

-0,2

-100

450 000 - 500 000 kr

318 300

23,8

113 100

-1 100

-0,2

-100

500 000 - 600 000 kr

491 900

25,1

137 100

-1 200

-0,2

-100

600 000 - 750 000 kr

383 800

27,7

184 000

-1 400

-0,2

-100

750 000 - 1 mill.kr

256 300

30,9

263 600

-1 600

-0,2

-100

1 mill.kr - 2 mill.kr

180 200

35,0

450 900

-1 800

-0,1

-100

2 mill. kr og over

30 500

37,4

1 336 800

9 000

0,3

400

I alt

4 220 600

25,2

112 600

-900

-0,2

-100

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (LOTTE-Skatt).

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig endring i skatt for alderspensjonister (personer med rett til særskilt skattefradrag for pensjonister). Vedtatte skatteendringer sammenlignet med referansesystemet for 2016. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt               

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet.
Prosent

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet.
Kroner

Gjennomsnittlig endring i skatt

Endring i pst. av bruttoinntekten

Herav: Gjennomsnittlig endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

36 800

0,5

600

-100

0,0

-100

150 000 - 200 000 kr

115 500

0,8

1 500

-100

-0,1

-100

200 000 - 250 000 kr

138 100

5,8

12 900

-300

-0,2

-200

250 000 - 300 000 kr

127 300

12,1

33 400

-500

-0,2

-200

300 000 - 350 000 kr

115 300

16,2

52 600

-500

-0,2

-300

350 000 - 400 000 kr

88 800

19,0

71 100

-700

-0,2

-400

400 000 - 450 000 kr

60 100

21,1

89 300

-900

-0,2

-400

450 000 - 500 000 kr

41 400

22,9

108 600

-1 100

-0,2

-500

500 000 - 600 000 kr

50 300

24,5

133 400

-1 400

-0,3

-500

600 000 - 750 000 kr

42 900

26,8

178 600

-1 600

-0,2

-400

750 000 - 1 mill.kr

32 400

29,6

252 300

-1 700

-0,2

-400

1 mill.kr - 2 mill.kr

22 600

33,9

436 500

-1 800

-0,1

-300

2 mill. kr og over

4 400

34,7

1 287 800

9 900

0,3

1 000

I alt

875 900

19,8

76 000

-600

-0,2

-300

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

 

Oppdatert: 15. desember 2015