Endringer på skatte- og avgiftsområdet etter vedtak i Stortinget

Det er gjort følgende viktige endringer på skatte- og avgiftsområdet for 2016-budsjettet:
 
Trinnskatten:
Samtidig med at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 prosent innføres det en ny skatt på personinntekt, trinnskatten, som har fire trinn og erstatter dagens toppskatt. Samlet skattesats på lønn, trygd og pensjon vil bli redusert med 0,3 prosentenheter for de aller fleste. For personer med lav inntekt reduseres marginalskatten enda mer, se tabell 1.

Tabell 1 Marginalskatt på lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) med trinnskatt etter budsjettforliket. 2016

Trinn

Personinntekt           
(kroner)1

Ny trinnskatt
(prosentsats)

Forslag med ny trinnskatt
(prosent)

2015-regler
(prosent)

Endring i skattesats på lønn
(ekskl. arbeidsgiveravgift)
(prosentenheter)

-

Under 159 800

0

22,5

23,6

-1,1

Trinn 1

159 800 – 224 900

0,44

22,9/33,62

23,6/35,23

-0,7/-1,6

Trinn 2

224 900 – 565 400

1,7

34,9

35,2

-0,3

Trinn 3

565 400 – 909 500

10,74

43,9

44,2

-0,3

Trinn 4

909 500 og over

13,7

46,9

47,2

-0,3

1) Grensene gjelder også beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra trygd og pensjon. Det forutsettes at skattyter betaler skatt på alminnelig inntekt.
2) 22,9 pst. for lønn under om lag 212 700 kroner (overgang fra sats til øvre grense i minstefradraget).
3) 23,6 pst. for lønn under om lag 212 700 kroner (overgang fra sats til øvre grense i minstefradraget).
4) 8,7 pst. i Nord-Troms og Finnmark.

Kilde: Finansdepartementet.

 
Bilavgifter:
Engangsavgiften legges om i miljøvennlig retning som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Omleggingen er en oppfølging av den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene som regjeringen presenterte i RNB 2015.

Omleggingen innebærer en betydelig endring i engangsavgiften fra 1. januar 2016. Satsene i effektkomponenten halveres og vektkomponenten reduseres. Det legges sterkere vekt på avgiftslegging av utslipp, både gjennom økte satser for CO2 og NOog gjennom reduserte innslagspunkt i CO2-komponenten. Samlet anslås omleggingen å være provenynøytral.

I forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2016 er det vedtatt at veibruksavgiften på LPG ikke innføres fra 1. januar som foreslått, men utsettes til 1. juli 2016. Veibruksavgiften på naturgass innføres som foreslått fra 1. januar 2016. Det gjøres oppmerksom på at Stortinget har bedt regjeringen om å fremme forslag til en overgangsordning med unntak for veibruksavgift på naturgass brukt som supplement i Revidert nasjonalbudsjett 2016.

 
Flypassasjeravgift:
I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre er det enighet om å innføre en avgift på flyreiser. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norsk lufthavn med 80 kroner per passasjer. Det er forutsatt at avgiften skal innføres fra 1. april 2016. Luftbefordrerens ansatte på tjenestereise, barn under to år og transitt- og transferpassasjerer fritas for avgift.

Nærmere bestemmelser om avgiften skal fastsettes i forskrift. Det tas sikte på å sende forslag til forskrift på høring før jul.

Det gis kompensasjon i henhold til inngåtte avtaler om statlig kjøp av innenlandske flyruter med 45 millioner kroner i 2016. Maksimaltakstene på innenlandske flyruter som omfattes av statlig kjøp vil ikke endres som følge av den nye avgiften.

Det legges til grunn at avgiften kan gi et bokført proveny på om lag 1 milliard kroner i 2016 ved innføring fra 1. april 2016. Det er i anslaget tatt hensyn til kompensasjoner i henhold til inngåtte avtaler om statlig kjøp om innenlandske flyruter.

 

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse:
For 2016 er satsen for skattefri utgiftsgodtgjørelse for bruk av egen bil i tjenesten satt til 3,80 kroner per kilometer. Satsen skal gjelde for alle personbiler for kjøring inntil 10 000 kilometer i året. Satsen gjelder også for kjøring med elbil og for ansatte med arbeidssted i Tromsø.

For kjøring utover 10 000 kilometer viderføres gjeldende skattefrie sats på 3,45 kroner per kilometer i 2016. Av forenklingshensyn skal denne satsen også gjelde for kjøring med elbil og for ansatte med arbeidssted i Tromsø.

Tillegg for passasjerer, tilhenger osv. kan utbetales skattefritt på samme nivå som i 2015. De særlige skattefrie kilometersatsene for andre transportmidler enn bil (bl.a. båt og motorsykkel) videreføres i 2016 på samme nivå som i 2015.

 

Se også:

 ____________

Se også: Budsjettavtale mellom KrF, V, H og FrP av 23. november

Se oversikt over forskjellen mellom regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop 1 S med Tillegg 1-2 (2015-2016)) og Stortingets vedtak (Saldert budsjett 2016). Oversikten viser kun kapitler og poster med avvik mellom regjeringens forslag og Stortingets vedtak. 

 

Oppdatert: 18. desember 2015