Tiltakspakke for økt sysselsetting - oversikt over tiltakene

 

 

Mill. kroner

Vedlikehold og bygg

2 498

   Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene

500

   Vedlikehold og fornying av jernbanen, herunder Vossabanen og Jærbanen

480

   Vedlikehold riksvegnettet – reasfaltering og øvrig vedlikehold

340

   Forsering av vedlikeholdsinvesteringer i sykehusbygg

300

   Fornying- og programområdetiltak på riksveg

200

   Statsbygg – vedlikehold og rehabilitering, herunder av fengsler

200

   Forsering av kartleggings- og flomsikringsprosjekter

100

   Tilskudd nasjonale kulturbygg

64

   Oppgradering av universitetsbygg

60

   Tilskudd til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

57

   Vedlikehold av fyrstasjoner og fjerning av eierløse blåskjellanlegg

50

   Universitetsmuseet Universitetet i Bergen

40

   Utbedring av stormskader på fiskerihavner Vestlandet/Nord-Norge

38

   Nytt museumsmagasin ved Norsk Oljemuseum

30

   Regionale forskningsfond (Agder, Vestlandet)

19

   Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

15

   Pumps and pipes, kompetanseoverføring fra olje- til helsesektoren

 

5

 

Næring og innovasjon

960

   Vedlikehold Sjøforsvaret

320

   Vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy

100

   Etablerertilskudd

100

   Miljøteknologiordningen

100

   Demo2020

100

   Rekrutteringsstillinger forskning

50

   Presåkornfond

50

   Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

50

   Forny2020

50

   Istandsetting av verneverdige fartøyer

 

40

 

Tiltaksplasser

589

   Tiltaksplasser for ledige

589

   

Sum tiltakspakke

4 047

Kilde: Finansdepartementet

Se også pressemelding 37/2015 for mer informasjon om tiltakspakken