Finansdepartementet (FIN)

Meld. St. 1

(2015–2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Tabell 1.33 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

 

2014

2015

2016

Bruttonasjonalprodukt

3 149,7

3 116,0

3 234,7

BNP Fastlands-Norge

2 527,4

2 610,3

2 717,8

Overskudd på handelsbalansen

275,2

154,0

152,7

Rente- og stønadsbalansen

21,8

91,8

96,6

Overskudd på driftsbalansen

297,0

245,8

249,4

Bruttonasjonalinntekt

3 221,1

3 251,6

3 376,0

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.34 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

 

Årlig gjennomsnitt

   
 

1971–1980

1981–1990

1991–2014

1971–2014

2015

2016

Arbeidskraftsproduktivitet

           

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,9

2,2

0,6

1,2

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,8

2,1

2,2

0,7

1,6

Total faktorproduktivitet

           

Fastlands-Norge

2,1

0,8

1,5

1,5

0,1

0,7

Private fastlandsnæringer2

2,0

1,0

1,7

1,6

0,4

1,2

1) Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.
2) Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer og elektrisitetsforsyning.

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.35 Enkelte arbeidsmarkedsvariabler i utvalgte OECD-land i 2014

 

Yrkesfrekvenser

Pst. av befolkningen

Sysselsetting

Pst. av befolkningen

Deltidssysselsetting

Arbeidsledighet

Pst. av arbeidsstyrken

Langtidsledighet1

 

15–24 år

25–54 år

25–54 år

15–64 år

15–64 år

Pst. av

15–24 år

15–64 år

Pst. av

 

I alt

Menn

Kvinner

I alt

I alt

sysselsetting

I alt

I alt

arbeidsledige

Norge

55,2

89,3

84,1

78,1

75,3

18,8

 7,8

 3,6

11,8

USA

55,0

88,2

73,9

72,7

68,1

12,3

13,4

 6,3

23,0

Japan

43,0

95,6

74,5

75,5

72,7

22,7

 6,3

 3,8

37,6

Belgia

30,2

90,7

80,6

67,7

61,9

18,1

23,2

 8,6

49,9

Danmark

61,5

90,3

83,8

78,1

72,8

19,7

12,6

 6,8

25,2

Finland

53,3

89,6

83,4

75,5

68,9

13,3

19,3

 8,7

23,1

Frankrike

36,6

93,2

83,5

71,3

64,2

14,2

23,2

 9,9

42,7

Hellas

28,0

93,1

75,6

67,4

49,4

11,2

52,4

26,7

73,5

Irland

37,3

89,7

72,6

69,7

61,3

23,4

26,9

12,1

59,2

Island

77,5

92,9

86,3

86,7

82,2

16,7

10,0

 5,1

13,6

Italia

30,0

87,7

66,4

64,9

56,5

18,8

42,7

12,9

61,4

Nederland

67,4

92,2

81,9

79,0

73,1

38,5

12,7

 7,5

40,2

Polen

33,9

90,5

79,6

67,9

61,7

 7,1

23,9

 9,1

36,2

Portugal

34,3

91,6

85,8

73,2

62,6

11,0

34,8

14,5

59,6

Spania

39,6

92,6

82,0

75,3

56,8

14,7

53,2

24,6

52,8

Sveits

67,4

95,8

85,7

83,8

79,8

26,9

 8,6

 4,7

37,7

Sverige

55,3

93,5

88,0

81,5

74,9

14,2

22,9

 8,1

16,8

Storbritannia

61,2

92,4

80,0

77,6

72,6

24,1

16,3

 6,4

35,7

Tyskland

50,0

92,6

82,4

77,7

73,8

22,3

 7,8

 5,1

44,3

Østerrike

58,0

91,5

84,5

75,4

71,1

20,9

10,3

 5,7

27,2

OECD

47,2

91,2

72,0

71,2

65,8

16,7

15,0

 7,5

35,2

1) Arbeidsledig i 6måneder eller mer.

OECD Employment Outlook 2015.

 

Tabell 1.36 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2016. Prosentvis endring fra året før

   

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet1

Danske Bank

Sep 2015

1,8

2,5

2,8

4,2

DNB

Aug 2015

1,4

2,1

2,5

4,6

Handelsbanken

Apr 2015

0,8

2,0

2,5

 

LO

Sep 2015

 

Nordea

Sep 2015

1,3

2,2

2,5

4,8

Norges Bank

Sep 2015

NHO

Sep 2015

1,8

 

 

OECD

Jun 2015

2,1

2,2

 

4,2

SEB

Aug 2015

2,0

2,3

2,7

4,5

Swedbank

Okt 2015

2,0

2,5

2,5

5,3

SSB

Sep 2015

1,8

2,9

2,9

4,6

Gjennomsnitt

 

1,6

2,4

2,6

4,6

Finansdepartementet

Sep 2015

1,8

2,5

2,7

4,5

19 I prosent av arbeidsstyrken.

Som angitt i tabellen.

 

Tabell 1.37 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

 

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

USA

2,4

2,5

2,7

1,6

0,1

1,5

6,2

5,4

4,9

Japan

-0,1

0,5

1,0

2,7

0,9

0,5

3,6

3,4

3,4

Euroområdet

0,9

1,5

1,7

0,4

0,1

1,0

11,5

11,0

10,5

Tyskland

1,6

1,5

1,7

0,8

0,2

1,2

5,0

4,7

4,7

Frankrike

0,2

1,0

1,4

0,6

0,1

1,0

9,8

10,2

9,9

Italia

-0,4

0,7

1,2

0,2

0,2

0,7

12,7

12,2

12,0

Spania

1,4

3,1

2,5

-0,2

-0,3

0,9

24,4

22,3

19,9

Nederland

1,0

1,8

1,9

0,3

0,4

1,3

7,4

6,9

6,6

Storbritannia

3,0

2,5

2,2

1,5

0,2

1,5

6,2

5,5

5,5

Sverige

2,4

2,8

2,9

0,5

0,9

2,0

7,9

7,4

7,2

Danmark

1,1

1,6

2,0

0,6

0,5

1,8

6,5

6,1

6,0

Finland

0,0

0,2

1,0

1,2

0,0

1,0

8,7

9,5

9,1

Russland

0,6

-3,8

-0,6

7,8

16,0

8,6

Kina

7,3

6,6

6,3

2,1

1,6

1,8

India

7,3

7,2

7,5

7,2

5,0

5,5

1) Prosent av arbeidsstyrken.

OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.38 Fremskriving av tremåneders pengemarkedsrenter1. Prosent

 

2015

2016

Norske renter

   

Nasjonalbudsjettet 2016

1,3

0,8

Revidert nasjonalbudsjett 2015

1,3

1,0

Norges handelspartnere2

0,0

0,2

1) Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

2) Handelsveiet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP, DKK, USD og JPY.

Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.39 Finansdepartementets anslag for 2015 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis endring fra året før

 

NB15

RNB15

NB16

Handelspartnerne

     

BNP

2,4

2,3

2,2

Norge

     

BNP Fastlands-Norge

2,0

1,3

1,3

Sysselsatte personer

0,8

0,6

0,5

Arbeidsledighetsprosent (AKU), nivå

3,6

4,0

4,4

Årslønn

2,7

2,7

Konsumprisindeksen (KPI)

2,1

2,1

2,1

KPI-JAE2

2,1

2,6

2,7

Råoljepris, kroner per fat, nivå

650

480

432

Statsbudsjettet

     

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

308,0

234,6

231,2

Underliggende, reell utgiftsvekst

2,3

2,8

2,6

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, nivå4

6,4

6,4

6,4

1) Nasjonalbudsjettet 2015 (NB15), Revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB15) og Nasjonalbudsjettet 2016 (NB16).
2) Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.
3) Inklusive Statens pensjonsfond.
4) Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Finansdepartementet.

 

Tabell 1.40 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

 

Mrd. kroner 2014

2015

2016

Offentlig konsum

690,3

2,4

2,7

Statlig

346,6

2,9

3,1

Kommunalt

343,7

2,0

2,4

Offentlige investeringer

143,7

3,5

3,0

Statlig

84,9

3,8

3,6

Kommunalt

58,9

3,0

2,0

Bruttoprodukt

534,8

2,2

2,2

Statlig

247,2

2,6

2,3

Kommunalt

287,6

1,8

2,1

Sysselsetting, mill. timeverk

1 050,9

1,3

1,6

Statlig

440,4

1,5

1,6

Kommunalt

610,5

1,2

1,6

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.41 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 

Mill. kroner

Prosenvis endring fra året før

 

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

A. Totale inntekter

1683 441

1683 953

1723 645

1726 545

1759 675

0,0

2,4

0,2

1,9

Formuesinntekter

345 592

344 863

375 928

368 429

384 835

-0,2

9,0

-2,0

4,5

Skatt- og pensjonspremier

1231 272

1227 972

1233 183

1231 101

1237 914

-0,3

0,4

-0,2

0,6

Oljeskatter

234 864

187 166

153 914

111 600

84 100

-20,3

-17,8

-27,5

-24,6

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

327 969

343 740

353 230

362 937

378 168

4,8

2,8

2,7

4,2

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

668 439

697 066

726 039

756 564

775 646

4,3

4,2

4,2

2,5

Andre overføringer, bøter mv.

8 696

9 159

8 889

17 611

23 364

5,3

-2,9

98,1

32,7

Gebyrinntekter mv.

97 881

101 959

105 644

109 404

113 563

4,2

3,6

3,6

3,8

B. Totale utgifter

1272 891

1351 445

1436 872

1507 036

1578 447

6,2

6,3

4,9

4,7

Renteutgifter og utbytte

21 483

19 796

19 486

17 062

14 857

-7,9

-1,6

-12,4

-12,9

Overføringer til utlandet

27 838

32 086

34 420

35 842

36 904

15,3

7,3

4,1

3,0

Subsidier mv.

57 796

60 317

60 518

60 853

63 515

4,4

0,3

0,6

4,4

Stønader til husholdninger

386 778

404 426

428 773

458 303

479 833

4,6

6,0

6,9

4,7

Overføringer til ideelle organisasjoner

33 377

36 663

45 461

46 846

48 903

9,8

24,0

3,0

4,4

Lønnskostnader

395 516

417 923

438 984

458 453

478 479

5,7

5,0

4,4

4,4

Produktinnsats

172 265

183 555

193 581

203 876

216 999

6,6

5,5

5,3

6,4

Produktkjøp til husholdninger

60 943

62 779

67 529

70 840

73 784

3,0

7,6

4,9

4,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

115 011

130 899

143 502

152 694

161 493

13,8

9,6

6,4

5,8

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 272

-1 343

-905

-1 573

-979

Kapitaloverføringer

4 156

4 344

5 523

3 838

4 660

C. Nettofinansinvestering (A–B)

410 550

332 508

286 773

219 509

181 229

-19,0

-13,8

-23,5

-17,4

Memo:

                 

Konsum i offentlig forvaltning

618 211

654 521

690 329

724 969

762 335

5,9

5,5

5,0

5,2

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.42 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

 

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

A Totale inntekter

1458 844

1447 553

1478 893

1468 742

1487 119

-0,8

2,2

-0,7

1,3

Formuesinntekter

327 570

327 139

356 073

349 873

367 676

-0,1

8,8

-1,7

5,1

Skatt- og pensjonspremier

1077 295

1065 011

1063 985

1055 558

1048 164

-1,1

-0,1

-0,8

-0,7

Oljeskatter

234 864

187 166

153 914

111 600

84 100

-20,3

-17,8

-27,5

-24,6

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

319 377

334 302

343 141

352 587

367 608

4,7

2,6

2,8

4,3

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

523 054

543 543

566 930

591 371

596 456

3,9

4,3

4,3

0,9

Overføringer innen offentlig forvaltning

7 080

7 273

7 942

2 295

2 620

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

3 964

3 587

4 670

13 242

18 811

-9,5

30,2

183,6

42,1

Gebyrinntekter mv.

42 935

44 543

46 222

47 774

49 849

3,7

3,8

3,4

4,3

B. Totale utgifter

1031 181

1091 507

1167 611

1226 815

1285 909

5,9

7,0

5,1

4,8

Renteutgifter og utbytte

10 535

9 216

8 615

8 427

8 297

-12,5

-6,5

-2,2

-1,5

Overføringer til utlandet

27 838

32 086

34 420

35 842

36 904

15,3

7,3

4,1

3,0

Subsidier mv.

43 917

45 615

45 507

45 239

47 319

3,9

-0,2

-0,6

4,6

Stønader til husholdninger

375 497

392 337

415 976

444 933

465 905

4,5

6,0

7,0

4,7

Overføringer til ideelle organisasjoner

20 886

23 080

30 629

31 416

32 898

10,5

32,7

2,6

4,7

Overføringer innen offentlig forvaltning

183 369

193 653

206 955

215 725

223 182

5,6

6,9

4,2

3,5

Lønnskostnader

171 752

180 378

190 946

199 206

207 972

5,0

5,9

4,3

4,4

Produktinnsats

91 497

97 316

103 206

109 019

117 340

6,4

6,1

5,6

7,6

Produktkjøp til husholdninger

38 752

39 352

42 459

44 631

46 463

1,5

7,9

5,1

4,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

64 318

74 977

84 623

90 411

96 249

16,6

12,9

6,8

6,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-40

574

203

-373

221

       

Kapitaloverføringer

2 860

2 923

4 072

2 338

3 160

       

C Nettofinansinvestering (A–B)

427 663

356 046

311 282

241 927

201 210

-16,7

-12,6

-22,3

-16,8

Memo:

                 

Konsum i statsforvaltningen

309 557

326 135

346 644

364 756

385 137

5,4

6,3

5,2

5,6

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.43 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

 

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

A. Inntekter i alt

417 979

440 853

460 140

477 175

497 358

5,5

4,4

3,7

4,2

Formuesinntekter

17 483

17 267

19 393

18 096

16 699

-1,2

12,3

-6,7

-7,7

Skatteinntekter

153 657

162 813

166 721

173 855

185 710

6,0

2,4

4,3

6,8

Skatt på inntekt og formue

145 065

153 375

156 632

163 505

175 150

5,7

2,1

4,4

7,1

Produksjonsskatter

8 592

9 438

10 089

10 350

10 560

9,8

6,9

2,6

2,0

Overføringer fra statsforvaltningen

187 161

197 785

210 385

219 225

226 682

5,7

6,4

4,2

3,4

Gebyrinntekter mv

54 946

57 416

59 422

61 630

63 714

4,5

3,5

3,7

3,4

Andre overføringer

4 732

5 572

4 219

4 369

4 553

17,8

-24,3

3,6

4,2

B. Totale utgifter

433 621

462 342

485 434

499 540

519 640

6,6

5,0

2,9

4,0

Renteutgifter

10 948

10 580

10 871

8 635

6 560

-3,4

2,8

-20,6

-24,0

Overføringer til private

37 651

40 374

42 640

44 414

46 129

7,2

5,6

4,2

3,9

Overføringer til statsforvaltningen

8 542

8 751

9 218

3 595

3 920

2,4

5,3

-61,0

9,0

Lønnskostnader

223 764

237 545

248 038

259 247

270 507

6,2

4,4

4,5

4,3

Produktinnsats

80 768

86 239

90 375

94 857

99 659

6,8

4,8

5,0

5,1

Produktkjøp til husholdninger

22 191

23 427

25 070

26 209

27 321

5,6

7,0

4,5

4,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

50 693

55 922

58 879

62 283

65 244

10,3

5,3

5,8

4,8

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 232

- 1 917

-1 108

-1 200

-1 200

Andre kapitaloverføringer

1 296

1 421

1 451

1 500

1 500

C. Nettofinansinvestering (A–B)

-15 642

-21 489

-25 294

-22 365

-22 282

Memo:

                 

Konsum i kommuneforvaltningen

308 654

328 386

343 685

360 213

377 198

6,4

4,7

4,8

4,7

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.44 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

 

2012

2013

2014

2015

2016

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 077 295

1 065 011

1 063 985

1055 558

1048 164

Skatt på inntekt, formue og kapital

476 867

433 753

402 737

368 670

334 945

Ordinær inntekts- og formuesskatt

(ekskl. oljeutvinning)

30 977

33 026

31 738

29 395

46 801

Skatt på inntekt ved utvinning av

petroleum

230 828

182 234

147 800

104 400

76 900

Fellesskatt

200 789

203 901

207 783

220 696

196 788

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

14 273

14 592

15 416

14 179

14 456

Produksjonsskatter

323 413

339 234

349 255

359 787

374 808

Merverdiavgift

223 425

234 941

243 798

253 118

265 055

Avgifter på oljeutvinning

4 036

4 932

6 114

7 200

7 200

Andre produksjonsskatter

95 952

99 361

99 343

99 468

102 553

Trygde- og pensjonspremier

277 015

292 024

311 993

327 101

338 410

Fra arbeidstakere

109 462

115 237

126 663

134 533

139 096

Fra arbeidsgivere

167 553

176 787

185 330

192 568

199 314

           

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

153 977

162 961

169 198

175 543

189 750

Skatt på inntekt og formue

145 385

153 523

159 109

165 193

179 190

Produksjonsskatter

8 592

9 438

10 089

10 350

10 560

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 231 272

1 227 972

1 233 183

1 231 101

1 237 914

Skatter som andel av BNP

41,5

40,0

39,2

39,5

38,3

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent

av BNP for Fastlands-Norge

43,4

43,0

42,7

42,9

42,5

Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

 

Tabell 1.45 Finanspolitiske indikatorer

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Statsbudsjettet

               

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

274,5

262,4

374,4

409,9

359,8

311,7

231,2

205,9

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-96,6

-104,1

-79,4

-100,9

-116,5

-160,0

-179,6

-207,8

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-100,2

-107,0

-97,8

-114,0

-124,5

-146,9

-167,2

-194,0

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP

for Fastlands-Norge

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

5,5

0,9

1,6

1,9

2,3

3,1

2,6

2,6

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,8

3,7

3,6

3,2

3,3

3,0

2,5

2,5

                 

Offentlig forvaltning

               

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

251,2

285,1

375,5

410,6

332,5

286,8

219,5

181,2

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

10,3

11,0

13,4

13,8

10,8

9,1

7,0

5,6

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-5,3

-4,8

-4,5

-4,5

-5,4

-6,7

-7,0

-8,0

Påløpte skatter. Prosent av BNP

41,2

42,0

42,1

41,5

40,0

39,2

39,5

38,3

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet.

Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,4

43,8

43,8

43,4

43,0

42,7

42,9

42,5

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

46,0

45,0

43,8

42,9

44,0

45,6

48,4

48,8

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for

Fastlands-Norge

56,9

56,2

56,6

55,5

55,8

56,9

57,7

58,1

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP1

145,2

153,9

149,9

159,6

197,8

236,7

258,0

261,3

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

113,6

124,2

123,1

133,9

169,5

210,1

231,8

236,8

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

41,6

41,7

27,5

29,2

29,3

26,4

27,8

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

29,3

28,3

25,0

27,0

25,1

24,6

26,0

1) Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.46 Indikatorer for kommuneøkonomien

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,0

13,2

13,5

13,4

13,5

13,6

13,8

13,9

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

16,8

17,1

17,3

17,4

17,5

17,4

17,6

17,7

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

15,4

15,8

15,9

15,8

15,7

15,6

15,6

15,8

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,5

18,8

18,9

18,8

18,8

18,7

18,8

19,0

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

4,2

2,7

1,9

2,3

1,3

1,3

2,2

1,7

Kommunal deflator. Prosent endring

3,9

3,4

3,9

3,4

3,9

3,1

2,9

2,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

66,4

66,9

74,8

75,3

74,8

74,4

74,0

74,0

Frie inntekter, reell endring fra året før1

3,0

2,3

1,1

2,1

0,6

0,6

1,9

1,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før2

5,5

0,7

1,2

0,3

1,8

1,5

1,8

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,7

14,1

13,4

12,7

13,2

13,4

13,6

13,6

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

3,0

3,2

2,5

3,1

2,9

1,4

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

3,4

3,5

3,0

3,5

3,3

1,5

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-6,4

-5,8

-4,4

-3,9

-5,1

-5,7

-4,9

-4,6

Netto gjeld. Prosent av inntekter3

28,6

31,5

33,3

32,0

31,0

33,1

Netto gjeld utan pensjonsreserver. Pst av inntekter3

33,7

37,3

41,4

41,0

43,1

47,0

1) Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer. Inntektsveksten er eksklusive ekstraordinært vedlikeholdstilskudd i 2009.
2) Beregnet aktivitetsvekst i 2009 og 2010 er medregnet det ekstraordinære vedlikeholdstilskuddet i 2009.
3) Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

Tabell 1.47 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

 

2014

2015

2016

Inntekter

464 300

403 982

406 587

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

311 667

217 882

204 087

– Renteinntekter og utbytte

152 634

186 100

202 500

Utgifter

156 164

179 589

207 809

– Overføring til statskassen

156 164

179 589

207 809

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

308 136

224 393

198 778

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

6430 591

7025 362

7448 679

Finansdepartementet.

 

Tabell 1.48 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

 

2014

2015

2016

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 278 757

1 228 218

1 241 844

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

347 039

246 882

233 087

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

176 164

119 000

97 805

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

170 875

127 882

135 282

- Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

121 447

86 000

92 200

- Renteinntekter

4 945

4 100

4 000

- Tilbakeføring av kapitalinnskudd

21 838

22 400

23 700

- Andre petroleumsinntekter

22 646

15 382

15 382

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

931 719

981 336

1008 757

Skatter fra Fastlands-Norge

868 156

901 957

929 252

- Skatt på inntekt, formue og kapital

524 817

547 900

560 400

- Produksjonsavgifter

343 339

354 057

368 852

Overført fra Norges Bank

0

10 419

14 800

Renteinntekter

14 750

14 370

13 383

Andre inntekter

48 813

54 590

51 323

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 127 099

1 189 925

1 245 566

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

35 372

29 000

29 000

- Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

35 372

29 000

29 000

- Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 091 727

1160 925

1216 566

Kjøp av varer og tjenester

199 461

207 927

224 204

- Sivile formål

153 433

165 344

175 335

- Forsvarsformål

46 028

42 583

48 869

Overføringer

892 266

952 999

992 362

- Til kommuneforvaltningen

199 468

207 589

214 754

- Renteutgifter

11 211

11 478

10 735

- Til private og utlandet

681 587

733 931

766 873

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

151 658

38 293

-3 722

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

311 667

217 882

204 087

C.2 Oljekorrigert overskudd

-160 008

-179 589

-207 809

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

156 164

179 589

207 809

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

-3 844

0

0

D Lånetransaksjoner, netto

-22 185

109 531

54 288

1 Utlån

-39 391

48 112

54 288

2 Gjeldsavdrag

17 206

61 419

0

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

-18 341

109 531

54 288

Finansdepartementet.

 

Tabell 1.49 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

   

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eiendeler

396

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

60. Kontantbeholdning

98

93

84

81

48

57

85

75

52

109

89

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

61. Spesielle fond og forsikringer

2

8

74

146

195

249

421

653

639

885

1 039

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

hvorav:

Statens pensjonsfond utland

0

2

46

115

165

221

387

619

605

847

1 012

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

 

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

62. Verdipapir

9

11

50

50

52

60

53

69

72

85

94

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

hvorav:

Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

177

180

185

189

191

203

216

217

216

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

hvorav:

Statsbankene

140

153

150

149

156

163

170

179

189

191

189

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

64. Ordinære fond

0

0

0

0

5

7

8

15

34

41

46

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

66. Kapital i statsbankene

6

8

8

8

7

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

127

136

151

173

176

153

145

136

139

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

hvorav:

SDØE

55

113

113

119

132

146

151

125

117

119

121

129

134

139

143

151

154

158

163

176

189

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

70 –73. Mellomværender

8

6

11

8

4

1

0

-3

-3

-6

-7

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

-3

-3

-4

-3

-2

0

2

4

2

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-2

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

Gjeld og egenkapital

396

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

80. Statsgjelden

165

291

285

276

254

259

286

279

291

340

321

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

3

3

8

10

10

17

39

45

51

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

82. Virksomheter med spesielle fullmakter

0

0

0

0

0

1

1

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

84. Deposita og avsetninger

6

13

13

17

11

12

16

21

9

16

11

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

15

13

10

8

9

9

7

7

7

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

211

295

361

447

615

840

813

1 056

1 235

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

Memo:

                                         

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

146

160

173

205

206

198

185

184

198

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

Korrigert for kontolån2

211

178

193

215

237

275

285

284

279

286

303

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

1) Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.
2) Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Finansdepartementet.

 

Tabell 1.50 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2015. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

 

1 Saldert budsjett for 2015

2 Endring

3

Revidert

Nasjonal-

budsjett

2015

4

Endring

5 Nasjonal-budsjettet

2016

6=5–1 Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

989 559

-8 064

981 495

-159

981 336

-8 223

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

921 959

-19 955

902 004

-47

901 957

-20 002

Renteinntekter

15 395

-910

14 485

-115

14 370

-1 025

Overføringer fra Norges Bank

3 000

7 419

10 419

0

10 419

7 419

Andre inntekter

49 205

5 382

54 587

3

54 590

5 385

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1163 784

-1 376

1162 408

-1 483

1160 925

-2 858

Renteutgifter

12 969

-2 087

10 882

596

11 478

-1 491

Dagpenger

12 490

1 503

13 993

-103

13 890

1 400

Andre utgifter

1138 325

-792

1137 533

-1 976

1135 557

-2 767

C Oljekorrigert overskudd (A–B)

-174 225

-6 688

-180 913

1 324

-179 589

-5 364

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

303 955

-81 373

222 582

-4 700

217 882

-86 073

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

129730

-88 061

41669

-3 376

38293

-91 437

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

178300

14 600

192 900

0

192900

14 600

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

308030

-73 461

234569

-3 376

231193

-76 837

Finansdepartementet.

 

 

 

2014

2015

2016

2017

Realøkonomien. Prosentvis volumendring fra året før

       

Privat konsum

2,0

2,5

1,9

2,8

Offentlig konsum

2,7

2,4

2,7

1,4

Bruttoinvesteringer i fast kapital

0,6

-2,4

0,2

2,5

Herav: Offentlig forvaltning

8,2

3,5

3,0

3,2

Oljeutvinning og rørtransport

-1,7

-11,3

-8,1

-5,5

Etterspørsel fra Fastlands-Norge1

2,1

2,2

2,4

2,9

Eksport

2,7

2,5

1,3

2,4

Herav: Tradisjonelle varer

2,3

4,1

4,0

4,0

Import

1,9

2,5

2,7

4,5

Bruttonasjonalprodukt

2,2

1,2

1,2

1,6

Herav: Fastlands-Norge

2,2

1,3

1,8

2,1

Arbeidsmarkedet

       

Sysselsetting, personer ( prosentvis vekst)

1,1

0,5

0,5

0,9

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,5

4,4

4,5

4,2

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

2,8

2,9

3,2

3,1

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

       

Årslønn

3,1

2,7

2,7

3,0

KPI

2,0

2,1

2,5

2,1

KPI-JAE

2,4

2,7

2,5

2,1

Råoljepris, kroner pr. fat2

621

432

440

474

Rente og valutakurs

       

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

1,7

1,3

0,8

0,9

Importveid kursindeks, årlig vekst i pst.4

5,0

9,0

1,5

0,6

Hovedtall Budsjettets innstilling. Mrd. kroner

       

Oljekorrigert underskudd

160,0

179,6

207,8

 

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

146,9

167,2

194,0

 

Forventet realavkastning (4%-banen)

201,3

257,2

281,0

 

Avstand til 4%-banen

-54,4

-90,0

-87,0

 

Realvekst i kommunenes inntekter

1,3

2,2

1,7

 

Herav: Frie inntekter

0,6

1,9

1,4

 

Memo (prosentenheter og prosent)

       

Budsjettimpuls

0,7

0,5

0,7

 

Reell, underliggende utgiftsvekst

3,1

2,6

2,6

 

1) Utenom lagerendring.
2) Nivå i løpende priser.
3) Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i september.
4) Positivt tall angir svakere krone.

Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Macrobond og Finansdepartementet.