Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2015 – 2016)

Skatter, avgifter og toll 2016

Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget 2016

2 Hovedtrekk ved skatte- og avgiftssystemet

Del 2 Nærmere om de enkelte forslagene

3 Skatt på inntekt

4 Formuesskatt

5 Personskatt for øvrig

6 Landbruksbeskatning

7 Næringsbeskatning for øvrig

8 Merverdiavgift (kap. 5521 post 70)

9 Særavgifter

10 Toll

11 Sektoravgifter og overprisede gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

12 Endring i skatteloven § 6-24 om fradrag for kostnader knyttet til inntekter som omfattes av fritaksmetoden

13 Opphevelse av skatteloven § 16-50 om refusjon av toppskatt og trygdeavgift

14 Delegasjon av forskriftskompetanse til å fastsette avgiftssatser for visse grupper medlemmer i folketrygden

15 Klargjøring av hjemmel for plikt til å svare avgifter til folketrygden for ytelser til personer som ikke er medlem, når Norge er ansvarlig for dekning av utgifter til helsetjenester i et annet EØS-land

16 Differensiert arbeidsgiveravgift, presisering av sats som gjelder for arbeid utført på Svalbard

17 Endringer i tolloven – regler om konsultasjoner med næringslivet og om saksbehandling av bindende forhåndsuttalelser

18 Opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

19 Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode

20 Plikt til å levere selvangivelse for næringsdrivende elektronisk og opphevelse av adgangen til å levere merverdiavgiftsoppgaven på papir

21 Forskuddstrekkordningen for uføretrygd og andre uføreytelser

22 Tilbakebetaling av forskuddstrekk mv.

23 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten

24 Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten – særavgift for uregistrerte og innførselsmerverdiavgift

25 Oppheving av lov om tilvirkning av etylleter

26 Oppretting og presisering av lovtekst

Del 4 Omtalesaker

27 Evaluering av Skattefunn-ordningen

28 Evaluering av differensiert arbeidsgiveravgift

29 Saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

30 Oppfølging av anmodningsvedtak

31 Omtale av enkelte merverdiavgiftssaker

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om oppheving av Lov 19. desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Æthylæther

Forslag til lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull,jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

Forslag til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Forslag til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Forslag til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Forslag til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatteloven)

Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om endring i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til lov om endring i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Forslag til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven

Forslag til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2016

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2016

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2016

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2016 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2016 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Skattestatistikk for 2013

Toll

Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering