Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Tilråding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format