Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3750, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

208 175 000

208 175 000

701

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

181 991 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

254 940 000

70

Norsk Helsenett SF

122 998 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 272 000

598 201 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

30 171 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 762 000

33 933 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

66 418 000

66 418 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

906 727 000

Folkehelse mv.

710

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

899 051 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

694 873 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

18 195 000

1 612 119 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

8 727 000

8 727 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70, 74 og 79

149 026 000

60

Kommunale tiltak , kan overføres, kan nyttes under post 21

43 910 000

70

Rusmiddeltiltak mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

123 728 000

74

Skolefrukt mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

35 602 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

56 137 000

408 403 000

Sum Folkehelse mv.

2 029 249 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 111 351 000

21

Spesielle driftsutgifter

46 150 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 108 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

46 305 000

1 207 914 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

115 123 000

115 123 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

161 984 000

70

Advokatutgifter

36 200 000

71

Særskilte tilskudd

35 968 000

234 152 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

104 053 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

22 500 000

126 553 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

61 178 000

61 178 000

Sum Helseforvaltning

1 744 920 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

19 341 000

70

Særskilte tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74 og 75

765 397 000

71

Kvalitetsbasert finansiering , kan overføres

520 484 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF , kan overføres

54 086 728 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF , kan overføres

19 091 657 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF , kan overføres

14 435 603 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF , kan overføres

12 881 171 000

76

Innsatsstyrt finansiering , overslagsbevilgning

31 657 561 000

77

Poliklinisk virksomhet mv. , overslagsbevilgning

4 090 193 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester , kan overføres

1 104 647 000

79

Raskere tilbake , kan overføres

584 157 000

82

Investeringslån , kan overføres

1 229 992 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008 , overslagsbevilgning

37 000 000

140 503 931 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

12 550 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

123 148 000

72

Kjøp av opptrening mv. , kan overføres

3 374 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

16 253 000

155 325 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

49 569 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 313 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 563 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

79 078 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

19 593 000

165 116 000

Sum Spesialisthelsetjenester

140 824 372 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

274 126 000

274 126 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

10 691 000

70

Tilskudd

69 769 000

80 460 000

Sum Legemidler

354 586 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

134 546 000

60

Kommunale kompetansetiltak , kan overføres

114 150 000

61

Vertskommuner

940 115 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

296 333 000

63

Investeringstilskudd , kan overføres

2 533 206 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

909 600 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene , overslagsbevilgning

156 000 000

67

Utviklingstiltak

67 889 000

68

Kompetanse og innovasjon

336 948 000

71

Frivillig arbeid mv.

13 109 000

72

Landsbystiftelsen

74 566 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 850 000

75

Andre kompetansetiltak

11 040 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

100 962 000

5 711 314 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

61 499 000

50

Samisk helse

5 516 000

60

Forebyggende helsetjenester

50 182 000

61

Fengselshelsetjeneste

150 545 000

63

Allmennlegetjenester

136 904 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

48 096 000

73

Seksuell helse , kan overføres

55 531 000

74

Stiftelsen Amathea

19 302 000

527 575 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 72

123 085 000

60

Kommunale tjenester , kan overføres

383 171 000

62

Rusarbeid , kan overføres

461 891 000

71

Brukere og pårørende , kan overføres

132 918 000

72

Frivillig arbeid mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

216 378 000

73

Utviklingstiltak mv.

120 540 000

74

Kompetansesentre

297 094 000

75

Vold og traumatisk stress

157 520 000

1 892 597 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

14 477 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

2 780 000

17 257 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

8 148 743 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

27 097 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

236 606 000

263 703 000

Sum Tannhelse

263 703 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

358 225 000

358 225 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

86 964 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

56 518 000

143 482 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

39 052 000

61

Turnustjeneste

141 661 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

24 894 000

205 607 000

Sum Kunnskap og kompetanse

707 314 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 872 400 000

71

Psykologhjelp

266 000 000

72

Tannbehandling

2 451 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

880 600 000

5 470 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5 470 000 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 015 500 000

71

Legeerklæringer

5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 965 000 000

11 985 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 470 000 000

71

Egenandelstak 2

169 000 000

4 639 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter , kan nyttes under post 71

340 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 607 000 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 880 000 000

72

Jordmorhjelp

55 000 000

73

Kiropraktorbehandling

145 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

118 000 000

7 145 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

395 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

215 000 000

623 000 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

24 392 500 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

180 000 000

180 000 000

Sum Andre helsetiltak

180 000 000

Sum departementets utgifter

185 022 114 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

Direktoratet for e-helse

02

Diverse inntekter

100 000

100 000

3710

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

254 783 000

03

Vaksinesalg

98 210 000

352 993 000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

1 285 000

1 285 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

49 402 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

46 073 000

04

Gebyrinntekter

39 534 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

65 000 000

200 009 000

3721

Statens helsetilsyn

02

Salgs- og leieinntekter

389 000

04

Diverse inntekter

2 354 000

2 743 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 394 000

50

Premie fra private

18 199 000

19 593 000

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 472 000

2 472 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

388 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

405 000 000

86

Driftskreditter

4 350 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

663 000 000

5 806 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

14 986 000

04

Registreringsgebyr

112 110 000

06

Refusjonsgebyr

2 974 000

130 070 000

Sum Diverse inntekter

6 515 265 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

82 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

97 210 000

184 110 000

Sum Skatter og avgifter

184 110 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

25 800 000

86

Utbytte

2 000

25 802 000

Sum Renter og utbytte

25 802 000

Sum departementets inntekter

6 725 177 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen over

mot tilsvarende merinntekter over

kap. 701, post 01 og 21

kap. 3701, post 02

kap. 710, post 01

kap. 3710, post 02

kap. 710, post 21

kap. 3710, post 02 og 03

kap. 714, post 21

kap. 3714, post 04

kap. 720, post 01 og 21

kap. 3720, post 02 og 04

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 03

kap. 721, post 01

kap. 3721, post 02 og 04

kap. 722, post 01

kap. 3722, post 02 og 50

kap. 723, post 01

kap. 3723, post 50

kap. 750, post 01

kap. 3750, post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

9 246,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.