Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. september 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format