Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

143 489

137 773

136 718

-0,8

Sum kategori 08.10

143 489

137 773

136 718

-0,8

Samfunns- og frivillighetsformål

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

283 921

327 498

-100,0

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

37 515

25 584

26 069

1,9

315

Frivillighetsformål

1 644 088

1 683 472

1 667 157

-1,0

Sum kategori 08.15

1 965 524

2 036 554

1 693 226

-16,9

Kulturformål

320

Allmenne kulturformål

891 385

703 104

806 922

14,8

321

Kunstnerformål

449 356

472 971

481 432

1,8

322

Visuell kunst

417 172

474 961

491 987

3,6

323

Musikkformål

1 056 980

1 166 292

1 191 712

2,2

324

Scenekunstformål

1 979 424

2 044 658

2 089 278

2,2

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

940 331

893 745

903 700

1,1

328

Museums- og andre kulturvernformål

1 091 692

1 129 014

1 219 895

8,0

329

Arkivformål

387 446

366 622

367 669

0,3

Sum kategori 08.20

7 213 786

7 251 367

7 552 595

4,2

Medieformål

334

Film- og medieformål

746 491

738 398

806 186

9,2

335

Mediestøtte

353 137

370 171

385 633

4,2

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

45 357

45 354

46 215

1,9

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

79 246

71 215

73 407

3,1

Sum kategori 08.30

1 224 231

1 225 138

1 311 441

7,0

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

1 785 311

1 862 463

1 883 876

1,1

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

333 156

342

Kirkebygg og gravplasser

128 090

128 714

115 046

-10,6

Sum kategori 08.40

1 913 401

1 991 177

2 332 078

17,1

Sum utgifter

12 460 431

12 642 009

13 026 058

3,0

Veksten i budsjettforslaget er på 384,1 mill. kroner, sammenlignet med saldert budsjett for 2015. Det tilsvarer en økning på 3,0 pst. Korrigert for ett-årig tilskudd til gjennomføring av kirkevalgene i 2015 og sluttbevilgning til forberedelse av Ungdoms-OL, er budsjettveksten på 566,3 mill. kroner eller 4,5 pst.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som fordeles til kultur-, idretts- og frivillighetsformål. Etter endringer i tippenøkkelen, som innebærer at hele overskuddet nå tilfaller disse formålene, ble det fordelt i alt 3,54 mrd. kroner i 2015. Prognosen fra Norsk Tipping AS tilsier omtrent det samme beløpet til formålene i 2016.

Utgifter fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

01–01

Driftsutgifter

2 999 095

2 864 910

2 945 335

2,8

21–23

Spesielle driftsutgifter

160 596

160 406

173 485

8,2

30–49

Nybygg, anlegg m.v.

38 653

30 208

30 722

1,7

50–59

Overføringer til andre statsregnskap

1 133 978

1 370 612

1 498 092

9,3

60–69

Overføringer til kommuner

55 564

89 095

64 503

-27,6

70–89

Overføringer til private

8 072 545

8 126 778

8 313 921

2,3

Sum under departementet

12 460 431

12 642 009

13 026 058

3,0

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

2 680

77

79

2,6

Sum kategori 08.10

2 680

77

79

2,6

Kulturformål

3320

Allmenne kulturformål

11 169

1 514

9 558

531,3

3322

Visuell kunst

502

121

125

3,3

3323

Musikkformål

26 841

30 490

31 374

2,9

3324

Scenekunstformål

23 846

23 129

23 800

2,9

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

20 556

9 227

19 995

116,7

3329

Arkivformål

41 974

27 776

24 462

-11,9

Sum kategori 08.20

124 888

92 257

109 314

18,5

Medieformål

3334

Film- og medieformål

24 065

29 671

28 242

-4,8

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

391 417

14 850

15 079

1,5

Sum kategori 08.30

415 482

44 521

43 321

-2,7

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3340

Den norske kirke

119 153

82 271

84 656

2,9

3342

Kirkebygg og gravplasser

28 780

21 617

22 244

2,9

Sum kategori 08.40

147 933

103 888

106 900

2,9

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75 338

76 939

113 076

47,0

Sum kategori 08.50

75 338

76 939

113 076

47,0

Sum inntekter

766 321

317 682

372 690

17,3

Oversikt over poster med stikkordet «kan overføres», utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2015

Forslag 2016

315

74

Frivillighetsregister

6 317

835

320

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

5 958

18 160

320

73

Nasjonale kulturbygg

11 419

244 397

320

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

505

50 532

321

73

Kunstnerstipend m.m.

7 632

159 476

324

21

Spesielle driftsutgifter

6 741

60 327

329

21

Spesielle driftsutgifter

26 111

17 466

334

21

Spesielle driftsutgifter

5 116

11 210

334

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

45 000

334

73

Regional filmsatsing

70 471

335

74

Tilskudd til lokalkringkasting

2 668

13 757

339

21

Spesielle driftsutgifter

1 504

7 018

340

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål

16 062

472 390

342

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

3 515

44 165

Når stipendperioden for enkelte stipendmottakere blir endret bl.a. ved permisjoner, blir bevilgningsbehovet på kap. 321, post 73 redusert i en budsjettermin. Behovet vil øke tilsvarende i senere budsjetterminer.

Bevilgningene til kontingenter for departementets deltakelse i EUs program for kultur og audiovisuell sektor bygger på anslag og vil også variere som følge av valutasvingninger.

For de øvrige postene blir det gitt tilskudd til prosjekter og formål som trenger lang planleggings- og gjennomføringstid. Tilskuddene til disse prosjektene blir normalt utbetalt over flere år.

Tabell 3.1 Antall årsverk under Kulturdepartementet per 01.10.2014

Kap.

Betegnelse

Per 01.10.2014

300

Kulturdepartementet

146

320

Allmenne kulturformål

130

322

Visuell kunst

18

323

Musikkformål

61

324

Scenekunstformål

34

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

512

329

Arkivformål

296

334

Film- og medieformål

141

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

67

340

Den norske kirke

1592

342

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

53

Opplysningsvesenets fond

53

Sum årsverk

3 103