Kulturdepartementet (KUD)

4.1 Fordeling av spilleoverskuddet i 2016

Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS fordeles med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18. pst. til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Spillemidler til idrettsformål og kulturformål fordeles av Kongen. Midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fordeles i henhold til forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

I 2015 er det fordelt i alt 3,5 mrd. kroner spillemidler til idretts-, kultur- og frivillighetsformål. Det tilsvarer en økning på 583,8 mill. kroner fra 2014 til 2015, eller tilsvarende 19,8 pst. Økningen skyldes i hovedsak endring i tippenøkkelen. I tidligere år er deler av overskuddet inntektsført på statsbudsjettet. Etter endring i pengespilloven § 10 fordeles nå hele overskuddet som angitt ovenfor, jf. Prop. 6 L (2014–2015) og Innst. 97 L (2014–2015).

Prognose fra Norsk Tipping AS tilsier at spilleoverskuddet for 2015 til fordeling i 2016 blir omtrent på samme nivå som i foregående år. Dette vil innebære at fordeling av midler til ulike kulturtiltak vil ligge omtrent på samme nivå i 2016 som i 2015, jf. tabell under punkt 2.4.1 Fordeling av spilleoverskuddet til kulturformål .

Departementet foreslår for 2016 at en større andel av tilskuddene til Frifond som har vært budsjettert under kap. 315, post 72 på statsbudsjettet, i stedet finansieres over tippenøkkelen (kulturformål). Det legges til grunn at tilskuddet til Frifond over spillemidlene økes med 32,5 mill. kroner, og at tilskuddene til regionale kulturbygg reduseres med samme beløp.

Beløpene kan bli justert dersom faktisk spilleoverskudd til fordeling i 2016 avviker fra prognosen. Det vises for øvrig omtale av ExtraStiftelsen under programkategori 08.30.

4.2 Fordeling av spilleoverskuddet i 2015

4.2.1 Fordeling av spilleoverskudd til kulturformål

Det er for 2015 fordelt totalt 636,5 mill. kroner i spillemidler til kulturformål utenfor statsbudsjettet.

Tabell 4.1 Fordeling av spilleoverskuddet til kulturformål i 2015 på hovedområdene

(i mill. kroner)

Tildeling 2015

Den kulturelle skolesekken

210,2

Kulturbygg

96,2

Norsk kulturhusnettverk

6,3

Frifond

148,4

Krafttak for sang

5,0

Landsomfattende musikkorganisasjoner

15,9

Folkeakademienes landsforbund

8,1

Seilskipene

  • Seilskipet Statsraad Lemkuhl

7,9

  • Skoleskipet Christian Radich

7,2

  • Fullriggeren Sørlandet

7,1

Musikkutstyrsordningen

27,3

Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

14,8

Historiske spill

3,3

Prosjekt- og utviklingstiltak museums- og arkivfeltet

30,3

Prosjekt- og utviklingstiltak bibliotek

48,5

Totalt

636,5

4.2.2 Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål

Det er for 2015 fordelt totalt 2 263,1 mill. kroner i spillemidler til idrettsformål ved kongelig resolusjon:

Tabell 4.2 Fordeling av spilleoverskuddet til idrettsformål i 2015

(i 1 000 kr)

Tildeling 2015

Idrettsanlegg i kommunene

1 058 977

Anleggspolitisk program

40 000

Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

15 000

Utstyr

17 000

Nasjonalanlegg

78 470

Spesielle anlegg

3 107

Forsknings- og utviklingsarbeid

26 750

Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser

38 550

Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag

15 250

Friluftstiltak for barn og ungdom

20 000

Tilskudd til Ungdoms-OL

20 000

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

636 000

Tilskudd til lokale lag og foreninger

294 000

Sum

2 263 104

4.2.3 Fordeling av spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Det er for 2015 avsatt totalt 636,5 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles i tråd med forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Ti organisasjoner mottar midler uten søknad (10H), mens øvrige organisasjoner som faller innenfor ordningen må søke.

Tabell 4.3 Fordeling av spilleoverskuddet til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner i 2015

(i 1 000 kr)

Tildeling 2015

Norsk Folkehjelp

16 029

Norges Røde Kors

215 159

Redningsselskapet

132 548

Handicapforbundet

20 344

Kreftforeningen

69 048

Landslaget for hjerte- og lungesyke

11 714

Blindeforbundet

18 495

Flyktninghjelpen

9 864

Redd Barna

11 097

Nasjonalforeningen for folkehelsen

6 781

Tilskudd som fordeles til automatorganisasjoner etter søknad:

105 422

Tilskudd som fordeles til organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001 etter søknad:

19 998

Sum:

636 498

I perioden 2014–2017 fordeles midlene som er øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som følger:

Inntil 616,5 mill. kroner fordeles med

  • 82,9 pst. direkte til 10H (samlet om lag 527,7 mill. kroner)

  • 17,1 pst. etter søknad til andre organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 (samlet om lag 108,8 mill. kroner)

Beløp over 616,5 mill. kroner fordeles etter søknad til andre landsdekkende organisasjoner som oppfyller kravene i forskriften. Dette er organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001. Disse organisasjonene deler også ev. beløp som er igjen etter at søknader fra organisasjoner som hadde automatinntekter er behandlet. Tidligere år har dette gjenstående beløpet vært i størrelsesorden 50 mill. kroner.