Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 18. september 2015, godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format