Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

2.1 Hovedtrekk

Departementets utgifter fordelt på programkategorier og lånetransaksjoner

mill. kr

Betegnelse

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

Programområde 17 Nærings- og fiskeriformål

17.10 Forvaltning og rammebetingelser

4 677,7

4 924,4

5,3

17.20 Forskning og innovasjon

6 905,1

7 389,9

7,0

17.30 Markedsadgang og eksport

120,4

113,2

-6,0

17.40 Statlig eierskap

42,8

44,3

3,6

33.40 Arbeidsliv

90,0

85,0

-5,6

Lånetransaksjoner

61 520,0

57 950,0

-5,8

Sum nærings- og fiskeriformål

73 355,9

70 506,7

-3,9

Sum før lånetransaksjoner

11 835,9

12 556,7

6,1

En betydelig del av utgiftsbevilgningene på Nærings- og fiskeridepartementets budsjett omfatter lån til Innovasjon Norge og Siva SF og lån som forvaltes av Eksportkreditt Norge AS på vegne av staten. I noen tilfeller gis det også bevilgninger til andre former for formuesplasseringer som aksje- og egenkapitalinnskudd på departementets budsjett. Slike bevilgninger gis på poster i postgruppe 90–99, se tabell fordelt på postgrupper nedenfor. Disse 90-postene er til dels av teknisk karakter, og de kan ikke benyttes til andre formål.

Ordinære utgiftsbevilgninger dekker drift av statlige virksomheter, tilskuddsordninger og lignende og budsjetteres i postgruppene 01–89. Det er disse bevilgningene som utgjør den «reelle» utgiftsrammen for departementet. De siste årene har summen av de ordinære utgiftene, dvs. sum før lånetransaksjoner, jf. tabellen over, utgjort om lag 16 pst. av departementets totale utgiftsramme.

Budsjettframlegget for 2016 innebærer forslag om 70 506,7 mill. kroner til nærings- og fiskeriformål. Det er en nedgang på 3,9 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2015. Nedgangen skyldes en reduksjon i forslaget til lånetransaksjoner på 5,8 pst.

Forslaget til ordinære utgiftsbevilgninger på Nærings- og fiskeridepartementets budsjett utgjør 12 556,7 mill. kroner, som er 17,8 pst. av det totale utgiftsbudsjettet. Budsjettframlegget for 2016 innebærer en økning i disse bevilgningene på ca. 720 mill. kroner (6,1 pst.) i forhold til saldert budsjett 2015. Av dette utgjør midler fra regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting 450 mill. kroner, jf. omtalen i kap. 1.3.

Nedenfor følger oversikt over den ordinære utgiftsrammen fordelt på hovedområder.

Figur 2.1 Fordeling av Nærings- og fiskeridepartements ordinære foreslåtte utgiftsramme i 2016

Figur 2.1 Fordeling av Nærings- og fiskeridepartements ordinære foreslåtte utgiftsramme i 2016

Figur 2.1 viser budsjettforslagets fordeling av det ordinære utgiftsbudsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 på noen hovedområder. Driften av departementet og de underliggende etatene med direktoratsfunksjoner utgjør til sammen 20 pst. av budsjettet og omfatter utgifter til Justervesenet, Norsk akkreditering, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for mineralforvaltning, Sjøfartsdirektoratet, Konkurransetilsynet, Regelrådet, Fiskeridirektoratet, Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Kategorien forvaltningsrettede forskningsinstitusjoner omfatter de underliggende etatene Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet (inkludert forskningsfartøy) og NIFES. I tillegg er tilskudd til Veterinærinstituttet, som formelt er underlagt Landbruks- og matdepartementet, inkludert her.

Tilskudd til forskning og innovasjon utgjør til sammen 38 pst. av utgiftsrammen. Forskningskategorien inkluderer departementets tildeling til Norges forskningsråd og tilskuddet til forskningsinstituttet Nofima AS. Kategorien Innovasjon og gründerskap inneholder tilskudd til Innovasjon Norge, Siva SF, Norsk design- og arkitektursenter og Ungt Entreprenørskap.

Romvirksomhet har også en sterk forsknings- og innovasjonskomponent og inkluderer utgifter til norsk deltakelse i internasjonalt romsamarbeid og driften av Norsk Romsenter.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk utgjør 16 pst. av budsjettforslaget, mens øvrige tilskuddsordninger utgjør 5 pst. De største utgiftene i den siste gruppen gjelder tilskudd til fiskeriformål, internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer, Kings Bay AS og Eksportkreditt Norge AS.

2.2 Oversikt over forslag til utgiftsbevilgninger

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet

471 910

525 207

566 637

7,9

902

Justervesenet

123 738

120 078

124 700

3,8

903

Norsk akkreditering

44 282

38 260

41 150

7,6

904

Brønnøysundregistrene

647 292

490 261

738 200

50,6

905

Norges geologiske undersøkelse

271 474

247 740

245 400

-0,9

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

44 226

49 872

92 550

85,6

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1 696 507

1 802 000

1 962 000

8,9

910

Sjøfartsdirektoratet

393 785

351 927

378 700

7,6

911

Konkurransetilsynet

104 378

101 603

104 770

3,1

915

Regelrådet

7 000

10 200

45,7

917

Fiskeridirektoratet

392 253

365 111

427 250

17,0

919

Diverse fiskeriformål

202 005

578 600

232 800

-59,8

Sum kategori 17.10 4 391 850 4 677 659 4 924 357 5,3

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd

1 889 642

2 055 913

2 261 750

10,0

922

Romvirksomhet

1 054 461

857 142

939 600

9,6

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

49 865

47 450

48 800

2,8

925

Havforskningsinstituttet

758 527

712 940

826 600

15,9

926

Forskningsfartøy

255 446

563 591

463 800

-17,7

927

NIFES

143 963

165 435

156 900

-5,2

928

Annen marin forskning og utvikling

289 495

301 768

156 300

-48,2

930

Norsk design- og arkitektursenter

75 200

73 900

71 700

-3,0

935

Patentstyret

233 157

233 600

0,2

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

5 894

7 110

20,6

2421

Innovasjon Norge

46 992 913

43 188 998

45 073 600

4,4

2426

Siva SF

124 800

218 945

100 100

-54,3

Sum kategori 17.20 51 634 312 48 425 133 50 339 860 4,0

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak

13 287

5 000

-62,4

2429

Eksportkreditt Norge AS

25 234 859

20 107 095

15 108 200

-24,9

Sum kategori 17.30 25 234 859 20 120 382 15 113 200 -24,9

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

5 095 979

23 774

23 600

-0,7

953

Kings Bay AS

19 000

19 000

20 700

8,9

Sum kategori 17.40

5 114 979

42 774

44 300

3,6

Sum programområde 17 86 376 000 73 265 948 70 421 717 -3,9

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

90 000

90 000

85 000

-5,6

Sum kategori 33.40

90 000

90 000

85 000

-5,6

Sum programområde 33

90 000

90 000

85 000

-5,6

Sum utgifter

86 466 000

73 355 948

70 506 717

-3,9

Utgifter fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

01–29

Driftsutgifter

3 723 926

3 648 637

3 796 260

4,0

30–49

Investeringer

50 329

391 100

495 250

26,6

50–59

Overføringer til andre statsregnskaper

2 626 390

2 648 458

2 908 250

9,8

60–69

Overføringer til kommuneforvaltningen

149 842

540 000

180 000

-66,7

70–89

Overføringer til andre

4 608 355

4 607 753

5 176 957

12,4

90–99

Lånetransaksjoner

75 307 158

61 520 000

57 950 000

-5,8

Sum under departementet

86 466 000

73 355 948

70 506 717

-3,9

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform

Som i næringslivet vil det også i offentlig forvaltning være et potensial for å bli mer effektiv. Regjeringen har derfor innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen gir insentiver til mer effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Deler av gevinsten fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene overføres til fellesskapet i de årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. For 2016 utgjør det om lag 31,2 mill. kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

2.3 Oversikt over forslag til inntektsbevilgninger

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Pst. endr. 15/16

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

11 420

330

267

-19,1

3901

Patentstyret

78 176

3902

Justervesenet

82 681

86 666

53 920

-37,8

3903

Norsk akkreditering

39 034

33 867

35 500

4,8

3904

Brønnøysundregistrene

712 051

642 162

566 050

-11,9

3905

Norges geologiske undersøkelse

80 195

74 926

76 714

2,4

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

5 331

799

821

2,8

3910

Sjøfartsdirektoratet

226 287

218 595

249 550

14,2

3911

Konkurransetilsynet

30 953

2 098

1 500

-28,5

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

945

3917

Fiskeridirektoratet

942 293

1 102 975

383 505

-65,2

3925

Havforskningsinstituttet

421 325

335 403

325 500

-3,0

3926

Forskningsfartøy

76 576

78 823

80 700

2,4

3927

NIFES

61 572

83 913

68 914

-17,9

3928

Annen marin forskning og utvikling

4 284

4 300

-100,0

3935

Patentstyret

54 947

74 800

36,1

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

499

700

40,3

3950

Forvaltning av statlig eierskap

11 722 037

25 000

25 000

0,0

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

11 112

11 100

11 100

0,0

5325

Innovasjon Norge

45 180 543

41 050 000

42 577 000

3,7

5326

Siva SF

76 846

172 000

57 000

-66,9

5329

Eksportkreditt Norge AS

15 374 503

11 960 000

10 230 000

-14,5

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

13 300

9 500

15 600

64,2

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

317 353

341 205

436 305

27,9

Sum ordinære inntekter 75 468 817 56 289 108 55 270 446 -1,8

Renter og utbytte m.v.

5613

Renter fra Siva SF

23 066

27 500

17 900

-34,9

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

483 029

305 500

206 500

-32,4

5629

Renter fra eksportkredittordningen

1 158 541

1 640 000

1 600 000

-2,4

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

5 861

800

-100,0

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

12 245 357

15 120 200

11 519 400

-23,8

Sum renter og utbytte m.v.

13 915 854

17 094 000

13 343 800

-21,9

Sum inntekter

89 384 671

73 383 108

68 614 246

-6,5

2.4 Fordeling av ministrenes konstitusjonelle ansvar

Næringsministerens ansvar

Tabell 2.1 Budsjettkapitler og -poster næringsministeren er ansvarlig for

Kap. 900/3900

Nærings- og fiskeridepartementet, postene 01, 30, 71, 72, 73, 74, 80 og 81

Kap. 902/3902

Justervesenet

Kap. 903/3903

Norsk akkreditering

Kap. 904/3904

Brønnøysundregistrene

Kap. 905/3905

Norges geologiske undersøkelse

Kap. 906/3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Kap. 909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

Kap. 910/3910

Sjøfartsdirektoratet

Kap. 911/3911

Konkurransetilsynet

Kap. 915

Regelrådet

Kap. 922

Romvirksomhet

Kap. 924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

Kap. 930

Norsk design- og arkitektursenter

Kap. 935 og 3935

Patentstyret

Kap. 936 og 3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Kap. 940

Internasjonaliseringstiltak

Kap. 950 og 3950

Forvaltning av statlig eierskap

Kap. 953

Kings Bay AS

Kap. 3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

Kap. 5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

Kap. 2421

Innovasjon Norge, postene 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78 og 90

Kap. 5325

Innovasjon Norge, postene 50, 70, 90 og 91

Kap. 5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

Kap. 2426 /5326

Siva SF

Kap. 5613

Renter fra Siva SF

Kap. 2429/5329

Eksportkreditt Norge AS

Kap. 5629

Renter fra eksportkredittordningen

Kap. 2460/5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Kap. 5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 (Avgifter immaterielle rettigheter) og post 75 (Tilsynsavgift Justervesenet)

Fiskeriministerens ansvar

Tabell 2.2 Budsjettkapitler og -poster fiskeriministeren er ansvarlig for

Kap. 900

Nærings- og fiskeridepartementet, postene 77 og 78

Kap. 917/3917

Fiskeridirektoratet

Kap. 919

Diverse fiskeriformål

Kap. 925/3925

Havforskningsinstituttet

Kap. 926/3926

Forskningsfartøy

Kap. 927/3927

NIFES

Kap. 928

Annen marin forskning og utvikling

Kap. 2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

Kap. 5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet, postene 72–74

Delt ansvar

Tabell 2.3 Budsjettposter statsrådene deler ansvaret for

Kap. 900

Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter

Kap. 900

Nærings- og fiskeridepartementet, post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Kap. 900

Nærings- og fiskeridepartementet, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter

Kap. 900

Nærings- og fiskeridepartementet, post 76 Tilskudd til Standard Norge

Kap. 920

Norges forskningsråd, post 50 Tilskudd

Kap. 2421

Innovasjon Norge, post 50 Innovasjon – prosjekter, fond

Fordelingen av bevilgningene mellom statsrådene tilsvarer fordelingen på statsrådenes ansvarsområder for prosjekter og programmer som finansieres av bevilgningene.

2.5 Oversikt over tilsagns- og bestillingsfullmakter

(i 1 000 kr)

Kap./post

Betegnelse

Fullmakt 2015

Forslag til bestillingsfullmakt 2016

Forslag til tilsagnsfullmakt 2016

Anslått termin for utbetaling/ dekning

900/21

Nærings- og fiskeridepartementet, spesielle driftsutgifter

7 500

7 500

2017

904/22

Brønnøysundregistrene, forvaltning av Altinn-løsningen

50 000

50 000

2017

920

Norges forskningsråd, tilskudd til forskning

100 000

50 000

2017

2421/72

Innovasjon Norge, forsknings- og utviklingskontrakter

100 000

100 000

2017–18

Det har gjennom flere år vært gitt en fullmakt under kap. 900 Nærings- og handels-/fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til å foreta bestillinger eller inngå forpliktelser til særskilte utredninger o.l. for inntil 7,5 mill. kroner ut over gitt bevilgning. Det foreslås å videreføre ordningen for 2016, jf. forslag til vedtak VII, 1.

Altinn-løsningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene, vedlikeholdes og videreutvikles gjennom tre årlige oppdateringer. Det meste av innholdet i en ny Altinn-versjon bestilles ni måneder i forkant av produksjonssetting. Det betyr at bestillinger som foretas etter utløpet av første kvartal i et år, vil binde opp budsjettmidler for etterfølgende år. Det foreslås derfor en bestillingsfullmakt på inntil 50 mill. kroner ut over gitt bevilgning, jf. forslag til vedtak VII, 2.

Tilsagnsfullmakten knyttet til Norges forskningsråd gjelder Halden-prosjektet for 2017 og foreslås satt til 50 mill. kroner for 2016, jf. omtale under kap. 920 og forslag til vedtak VI, 1.

Tilsagnsfullmakten knyttet til Forsknings- og utviklingskontrakter i regi av Innovasjon Norge foreslås videreført med samme beløp som for 2015, jf. omtale under kap. 2421, post 72 og forslag til vedtak VI, 1.

I tillegg foreslås fullmakten knyttet til norsk deltakelse i frivillige programmer i Den europeiske romorganisasjonen ESA videreført. Den innebærer at departementet gis fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd på inntil 72,64 mill. euro utover gitt bevilgning til frivillige ESA-programmer, men slik at samlet ramme for gamle og nye tilsagn ikke overstiger 107,87 mill. euro, jf. nærmere omtale under kap. 922, post 71 og forslag til vedtak VI, 2.

2.6 Oversikt over garanti- og garantiliknende ordninger

Garantiordninger

(i 1 000 kr/1 000 euro)

Betegnelse

Utbetalt (tap) i 2014

Samlet garantiansvar per 31.12.2014

Fullmakt for nye garantitilsagn for 2015

Forslag til nye garantitilsagn for 2016

Totalramme for nytt og gammelt garantiansvar i 2016

Innovasjon Norge:

Realinvesteringer og driftskreditt

2 977

25 132

40 000

40 000

105 000

Garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk

0 225 000

0

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK):

Den alminnelige ordning inkl. Gammel alminnelig ordning

61 715

126 693 105

1

1

145 000 000 1

Garantier ved eksport til og investeringer i utviklingsland

427

422 886

2

2

3 150 000 2

SUS/Baltikum-ordningen

0

829

0

0

829

Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien

0

2 014 337

3

3

5 000 000 3

Garantiordning for langsiktige kraftavtaler til kraftintensiv industri

0

4

4

20 000 000 4

Øvrige garantier:

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), garantikapital

0

Euro 296 920

0

0

Euro 296 920

1 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 145 mrd. kroner.

2 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 3,15 mrd. kroner, men likevel slik at rammen ikke overstiger sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

3 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 5 mrd. kroner.

4 Samlet ramme for nye og gamle garantier og tilsagn på inntil 20 mrd. kroner.

Nærmere om de enkelte garantiene

Innovasjon Norge

Landsdekkende garantiordning for realinvesteringer og driftskreditt

Det foreslås en ramme for nye garantier til realinvesteringer og driftskapital på 40 mill. kroner for 2016. En totalramme på 105 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å dekke gammelt ansvar fra tidligere år og nye tilsagn for 2016, jf. nærmere omtale av ordningen under kap. 2421, post 50 og forslag til vedtak VIII, 1.

Garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk

Garantiavtalen mellom Innovasjon Norge og Norges Råfisklag ble avviklet i 2015. Tapsfondet knyttet til ordningen blir tilbakeført til statskassen.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

GIEK har fire hovedordninger: Alminnelig garantiordning, U-landsordningen, Byggelånsgarantiordningen og Kraftgarantiordningen. Hver ordning har et klart definert formål med egne kriterier og en øvre ramme for totalbeløp av alle utstedte garantier og tilsagn om nye garantier under ordningen.

Det vises til nærmere omtale av GIEKs garantiordninger og forslag til rammer under kap. 2460 og forslag til vedtak VIII, 2, 3, 4 og 5.

Andre garantier

Garanti til Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Avtalen om å opprette Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) ble undertegnet 29. mai 1990. Banken eies av 64 land og to institusjoner, Den europeiske investeringsbanken og EU-kommisjonen. Bankens hovedkontor ligger i London, men EBRD har også regionkontorer i samtlige av landene banken opererer i. EBRD har et permanent styre i London med 23 styremedlemmer fra medlemslandene. Norge, Finland og Latvia deler en styreplass.

EBRDs hovedformål er å fremskynde overgangen til åpne markedsorienterte økonomier og fremme utviklingen av en konkurransedyktig privat sektor i de sentral- og østeuropeiske landene, de tidligere sovjetrepublikkene, Mongolia, Tyrkia, Marokko, Tunis og Jordan. Det anvendes midler fra et spesialfond til prosjekter i Egypt med sikte på at landet skal bli et operasjonsland. I operasjonslandene blir prosjekter finansiert med EBRDs ordinære midler. EBRD kan gi lån, foreta egenkapitalinvesteringer, gjennomføre samfinansiering med andre finansinstitusjoner eller gi garantier til prosjekter/bedrifter i land som har forpliktet seg til og anvender prinsippene om flerpartidemokrati, pluralisme og markedsøkonomi. Banken er mest engasjert i landene som er kommet kortest i endringsprosessen, og særlig i små- og mellomstore bedrifter, oppbygging av lokale finansinstitusjoner og egenkapitalinnskudd i bedrifter og institusjoner. Miljøsiden av prosjektene og energieffektivitet og -trygghet har sterk fokus.

Norges andel av EBRDs grunnkapital på 30 mrd. euro utgjør 1,26 pst., dvs. 378 mill. euro. Av beløpet er 81,08 mill. euro innbetalt, mens resterende 296,92 mill. euro er garantikapital. Det foretas ikke tapsavsetninger i tilknytning til garantikapital i multilaterale finansinstitusjoner ut over innbetalt kapital.

Andre garantiliknende ordninger

(i 1 000 kr/1 000 euro)

Betegnelse

Utbetalt i 2014

Samlet ansvar per 31.12.2014

Forslag til ramme for 2016

Totalramme i 2016

Institutt for energiteknikk og Statsbygg, fullmakt om dekning av forsikringsansvar ved atomuhell

0

0

euro 80 000

euro 80 000

Beredskapsordning for varekrigsforsikring

0

0

2 000 000

2 000 000

Statlig miljøansvar på Raufoss

5 998

18 711

124 000

Eksportfinans ASA, porteføljegaranti

750 000

750 000

Institutt for energiteknikk (IFE) og Statsbygg, fullmakt om dekning av forsikringsansvar ved atomuhell

IFEs erstatningsansvar for atomulykker og tilhørende garanti er ved kongelig resolusjon fastsatt til 80 mill. euro, med praktisk virkning fra det tidspunkt endringsprotokollen av 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen trer i kraft for Norge. Dette vil skje når protokollen er ratifisert av Norge og et tilstrekkelig antall av de andre kontraherende statene. Så langt er det fortsatt bare to land som har ratifisert protokollen. Ansvaret omfatter IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden, Statsbyggs anlegg KLDRA Himdalen, midlertidig lagring av atomavfall på IFEs eiendom på Kjeller i påvente av overføring til Himdalen og all transport av radioaktivt materiale mellom IFEs og Statsbyggs atomanlegg. Ansvaret foreslås satt til 80 mill. euro. Inntil endringene trer i kraft for Norge, vil det nåværende ansvarsbeløpet på 60 mill. spesielle trekkrettigheter (ut fra dagens valutakurser ca. 75 mill. euro) gjelde. Det vises til omtale under kap. 920 og forslag til vedtak IX, 1.

Beredskapsordning for varekrigsforsikring

Lov om statlig varekrigsforsikring som en beredskapsordning trådte i kraft 1. januar 2004. Ordningen er nærmere omtalt under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 72 Tilskudd til beredskapsordninger. Iverksettelse av ordningen med hjemmel i loven medfører risiko for at staten kan pådra seg erstatningsutbetalinger ut over det som blir dekket gjennom premieinnbetalinger. Ordningen med at Stortinget gir samtykke til å inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner foreslås videreført i 2016, jf. forslag til vedtak IX, 2.

Statlig miljøansvar på Raufoss

Det er gitt en garanti på inntil 124 mill. kroner for miljø- og forurensningsansvar i Mjøsa og på Raufoss-området som følge av virksomheten til tidligere A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker, senere Raufoss ASA. Bakgrunn for og omtale av aktivitet knyttet til ansvaret er nærmere omtalt under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss. For 2015 er det gitt en særskilt bevilgning på 1,2 mill. kroner til å dekke pålegg fra Miljødirektoratet. Det foreslås en ny bevilgning på 1,2 mill. kroner for 2016. Utbetalingene i de enkelte år føres som innfrielse av refusjonsansvar og reduserer samtidig resterende fullmaktsramme for ordningen. Per 1. september 2015 var det utbetalt til sammen ca. 111 mill. kroner siden ordningen ble operativ. Det foreslås å videreføre fullmakten til å overskride bevilgningen innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner, jf. forslag til vedtak IV, 1.

Eksportfinans ASA, porteføljegaranti

På bakgrunn av uro i de internasjonale kapitalmarkedene inngikk Eksportfinans ASA i 2008 en avtale med selskapets største private aksjonærer (DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank AB og Danske Bank A/S) som innebar at selskapet på nærmere angitte vilkår sikres mot verdifall i en definert portefølje av verdipapirer etter 29. februar 2008 innenfor en totalramme på 5 mrd. kroner. De øvrige aksjonærene ble i etterkant invitert til å delta i avtalen på proratarisk basis.

Avtalen skjermer selskapets resultater mot ytterligere regnskapsmessige tap knyttet til verdifall i verdipapirporteføljen og bidrar dermed til å beskytte egenkapitalen i selskapet. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 62 og Innst. S. nr. 308 (2007–2008) Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA m.v., ga Stortinget daværende Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å tiltre porteføljegarantiavtalen, og statens andel av garantirammen ble begrenset til 750 mill. kroner, tilsvarende statens eierandel på 15 pst. i selskapet.

Ifølge garantiavtalen er den enkelte garantist forpliktet til hvert år fra og med 2011 å foreta utbetaling til Eksportfinans ASA av et beløp som tilsvarer garantistens andel av eventuelt verdifall på likviditetsporteføljen per utgangen av februar. På den annen side skal Eksportfinans ASA foreta utbetaling til garantistene dersom det inntreffer verdistigning på porteføljen. Eksportfinans innbetalte 35,2 mill. til departementet i mars 2015. I statsbudsjettet for 2016 foreslås det at departementets fullmakt videreføres innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner. Det vises også til omtale i programkategori 17.40 Statlig eierskap, og forslag til vedtak V, 1.

2.7 Bruk av stikkordet «kan overføres»

På grunnlag av forslag i Gul bok for 1995 sluttet Stortinget seg til en endring av bevilgningsreglementet slik at stikkordet «kan overføres» i visse tilfeller også kan knyttes til andre poster enn bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger når dette anses påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning.

Under Nærings- og fiskeridepartementet foreslås stikkordet knyttet til enkelte poster utenom postgruppen 30–49. Disse er oppført i tabellen nedenfor. Bruk av stikkordet begrunnes ut fra følgende to forhold:

  • Bevilgningen gjelder bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger.

  • Utbetaling av tilsagn om tilskudd gitt i 2016 må helt eller delvis kunne foretas i 2017 eller senere budsjetterminer for å sikre at alle vilkår i tilsagnene er oppfylt før midlene utbetales.

Under Nærings- og fiskeridepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2015

Forslag 2016

900

21

Spesielle driftsutgifter

68 508

56 550

900

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

31 891

15 000

900

77

Tilskudd til sjømattiltak

20 350

6 000

904

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

904

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

37 880

235 700

917

22

Fiskeriforskning og -overvåking

57 000

919

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2 100

919

74

Erstatninger

75

2 100

919

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

26 540

26 200

919

76

Tilskudd til fiskeriforskning

18 600

919

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning

1 304

800

922

72

Nasjonale følgemidler

24 900

922

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter

39 200

925

21

Spesielle driftsutgifter

316 800

925

22

Fiskeriforskning og -overvåking

117 100

926

21

Spesielle driftsutgifter

80 600

927

21

Spesielle driftsutgifter

7 317

65 000

927

22

Fiskeriforskning og -overvåking

5 800

928

21

Spesielle driftsutgifter

22 680

940

21

Spesielle driftsutgifter

11 480

5 000

2421

71

Innovative næringsmiljøer

102 963

96 500

2421

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

423 864

296 100

2421

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

517 900

2421

76

Miljøteknologi

433 700

464 500