Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Innledning

Det er i tilknytning til budsjettproposisjonen for 2016 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:

Tabell 10.1 Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetenes brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene. Tall for årene 2012–14 og 2015 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 10.2 Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder, og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene. Tall for årene 2012–14 og 2015 er basert på henholdsvis virksomhetens regnskaper og interne budsjett.

Tabell 10.3 Virksomhetenes kontantbeholdning per 31. desember med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til: Formålet med tabellen er å vise de totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.

Tabeller med kommentarer (alle beløp i 1 000 kroner)

Tabell 10.1 Utgifter og inntekter etter art

Inntektsart

2012

2013

2014

2015

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

32 824

35 512

35 422

36 850

Varer og tjenester

67 419

82 885

125 860

77 440

Sum driftsutgifter

100 243

118 397

161 282

114 290

Investeringsutgifter:

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

0

0

0

7 758

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

0

0

0

7 758

Overføringer fra virksomheten:

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

0

0

Utbetalinger til andre virksomheter

538 487

508 593

562 351

572 900

Sum overføringer fra virksomheten

538 487

508 593

562 351

572 900

Finansielle aktiviteter:

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

2

0

0

20

Sum finansielle aktiviteter

2

0

0

20

Sum utgifter

638 732

626 990

723 633

694 968

Driftsinntekter:

Inntekter fra salg av varer og tjenester

0

0

0

0

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

0

0

0

Refusjoner

44

0

0

0

Andre driftsinntekter

131

55 991

84 351

59 884

Sum driftsinntekter

175

55 991

84 351

59 884

Inntekter fra investeringer:

Salg av varige driftsmidler

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringer til virksomheten:

Inntekter fra statlige bevilgninger

602 440

568 600

766 613

632 742

Andre innbetalinger

40 116

241

0

2 341

Sum overføringer til virksomheten

642 556

568 841

766 613

635 083

Finansielle aktiviteter:

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktiviteter

0

0

0

0

Sum inntekter

642 731

624 832

850 964

694 967

Netto endring i kontantbeholdning

3 999

-2 158

127 331

-1

Tabell 10.2 Inntekter etter inntektskilde

Inntektstype

2012

2013

2014

2015

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget:

Bevilgninger fra fagdepartementet

602 440

568 600

766 613

632 742

Bevilgninger fra andre departement

11 500

10 541

9 319

2 341

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

0

0

0

0

Tildelinger fra Norges forskningsråd

0

0

0

0

Sum bevilgninger til statsoppdraget

613 940

579 141

775 932

635 083

Offentlige og private bidrag:

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

0

0

0

0

Bidrag fra private

0

0

0

0

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

9 541

9 813

11 091

0

Sum bidrag

9 541

9 813

11 091

0

Oppdragsinntekter m.v.:

Oppdrag fra statlige virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra private

615

377

500

500

Andre inntekter og tidsavgrensninger

18 635

35 501

63 441

59 384

Sum oppdragsinntekter m.v.

19 250

35 878

63 941

59 884

Sum inntekter

642 731

624 832

850 964

694 967

Kommentarer til tabell 10.2

  • Bidrag fra private er betaling fra Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) i forbindelse med datarettigheter til Radarsat-programmet. Beløpet trekkes fra den statlige bevilgningen til programmet.

  • Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Space Center AS. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits’ del av programmet.

  • Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA og ESA om å levere tjenester til NPP-programmet og Hinode-progammet, og kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter. Eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.

Tabell 10.3 Virksomhetens kontantbeholdninger per 31. desember

Balansedag 31. desember

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Endring fra 2013 til 2014

Kontantbeholdning:

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank

57 142

54 985

182 316

127 331

Beholdning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbeholdninger

0

0

0

0

Sum kontanter og kontantekvivalenter

57 142

54 985

182 316

127 331

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:

Feriepenger m.v.

2 651

2 882

2 716

-166

Skattetrekk og offentlige avgifter

3 067

3 066

3 298

232

Gjeld til leverandører

1 412

9 716

17

-9 699

Gjeld til oppdragsgivere

0

0

0

0

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

7 130

15 664

6 031

-9 633

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i framtidige budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

37 470

40 038

188 888

148 850

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

-4 038

-10 312

-22 791

-12 479

Sum avsetninger til planlagte tiltak i framtidige budsjettår

33 432

29 726

166 097

136 371

Andre avsetninger:

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri virksomhetskapital

16 580

9 595

10 188

593

Sum andre avsetninger

16 580

9 595

10 188

593

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

0

0

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktelser

57 142

54 985

182 316

127 331

Kommentarer til tabell 10.3

  • Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet dreier seg om valutaeffekt som justeres i påfølgende budsjettår.

  • Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.

  • Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til med finansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.