Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet skal det gis en samlet framstilling av ansettelsesvilkårene til lederne i heleide statlige foretak i fagproposisjonene. For Nærings- og fiskeridepartementet omfatter oversikten følgende selskaper:

Ambita AS

Administrerende direktør Stig W. Seljeseth mottok kr 1 607 568 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 352 366 og pensjon utgjorde kr 66 558. Det utbetales en pensjonskompensasjonsordning som utgjør 30 pst. av all lønn over 12 G og som utbetales månedlig. Administrerende direktør er berettiget til etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side som tilsvarer seks måneders fastlønn.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn mottok kr 3 698 000 i fastlønn og kr 2 002 000 i variabel lønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 216 000. Administrerende direktør har en innskuddsbasert pensjonsordning og avtale om innskudd til livrente som totalt er kostnadsført med kr 402 000 i 2014.

Eksportkreditt Norge AS

Administrerende direktør Jarle Roth mottok kr 2 672 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 175 000. Pensjonskostnaden til administrerende direktør utgjorde kr 561 000 i 2014.

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Robert Sandvik mottok kr 1 094 789 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 9 900, mens pensjonskostnaden utgjorde kr 17 491. Administrerende direktør har pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse og har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Entra Holding AS

Klaus-Anders Nysteen mottok kr 3 015 000 i fastlønn, kr 500 000 i bonus og kr 133 000 i annen godtgjørelse for 2014. Beregnet pensjonskostnad utgjorde kr 767 000. Administrerende direktør har en tilleggspensjon dekket over driften som utgjør 30 pst. av årslønn utover 12 G. Nysteen fratrådte sin stilling i februar 2015.

Flytoget AS

Administrerende direktør Linda Bernander Silseth mottok kr 2 060 000 i fastlønn, kr 565 000 i variabel lønn og kr 150 000 i annen godtgjørelse i 2014. Pensjonskostnaden utgjorde kr 148 000.

Administrerende direktør har avtale om gjensidig oppsigelsestid i seks måneder. Dersom selskapet sier opp ansettelsesforholdet, gis i tillegg 12 måneders etterlønn. Etterlønn samordnes fullt ut med andre arbeidsinntekter.

Administrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning. Denne gir en pensjonsytelse på 66 pst. av sluttlønn (inntil 12 G), forutsatt full opptjening i selskapet ved fylte 67 år. Bonus er fastsatt til maksimalt tre måneders lønn.

GIEK Kredittforsikring AS

Administrerende direktør Erica Blakstad mottok kr 1 599 000 i fastlønn, kr 59 000 i variabel lønn og kr 6 000 i annen godtgjørelse i 2014. Pensjonskostnaden for året utgjorde kr 192 000.

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth tiltrådte 19. september 2014 og mottok kr 779 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 50 000. Administrerende direktør er omfattet av selskapets avtale om pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Investinor AS

Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu mottok kr 2 216 000 i fastlønn, kr 102 000 i variabel lønn og kr 88 000 i annen godtgjørelse i 2014. Pensjonskostnaden for året utgjorde totalt kr 683 000, fordelt med kr 116 000 i innskudd til kollektiv pensjonsordning, og kr 567 000 som kostnadsført avsetning til tilleggspensjon.

Tilleggspensjonen sikrer administrerende direktør pensjonsutbetaling fra fylte 65 år, med avkortning mot andre opptjente rettigheter. Summen av mottatt pensjonsutbetalinger skal utgjøre 60 pst. av sluttlønn forutsatt full opptjening. Sluttlønn er definert som årlig kontantlønn eksklusiv bonuser og annen variabel avlønning.

Dersom selskapet bringer ansettelsesforholdet til opphør, er administrerende direktør berettiget til å motta etterlønn i en periode på ett år etter en oppsigelsestid på seks måneder. Etterlønn avregnes mot annen inntekt i perioden.

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene. Han mottok kr 932 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 70 000. Selskapet har avtale om innskuddspensjon for samtlige ansatte i henhold til minimumskrav i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Mesta AS

Administrerende direktør Harald Rafdal mottok kr 2 856 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 507 303, og pensjonskostnaden utgjorde kr 1 078 356.

I tillegg til fastlønn har administrerende direktør en transportgodtgjørelse og resultatlønnsavtale. Administrerende direktør har videre avtale om seks måneders lønn i oppsigelsestiden og 12 måneders etterlønn. Administrerende direktør har en innskuddsbasert pensjonsordning som for inntil 12 G er lik som de øvrige ansatte i selskapet. Utover 12 G ytes et innskudd tilsvarende 30 pst. av fastlønnen. Administrerende direktør har avtalefestet rett til å fratre ved fylte 65 år.

Norge sjømatråd AS

Administrerende direktør Terje E. Martinussen mottok kr 1 839 765 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 14 042. Pensjonskostnader utgjorde kr 54 000. Ved utløpet av åremålsperioden (august 2016), har administrerende direktør rett til å ta ut ett års studiepermisjon (i utlandet), hvor lønn og andre godtgjørelser han oppebærer på det tidspunktet opprettholdes. Selskapet dekker reise-, studie- og oppholdskostnader etter nærmere avtale.

Siva SF

Administrerende direktør Erik Haugane mottok kr 1 846 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 18 000. Pensjonskostnaden utgjorde kr 875 000.

Space Norway AS

Administrerende direktør Jostein Rønneberg har en årslønn på kr 1 300 000 og en fast bilgodtgjørelse på kr 60 000 i året. Space Norway er tilknyttet Storebrand med ordning for innskuddspensjon, personforsikring og gruppeliv. Administrerende direktør har samme betingelser som øvrige ansatte, med en innbetalt pensjonspremie på kr 74 628 i 2014. Administrerende direktør har ingen avtale om etterlønn.

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen mottok kr 4 676 509 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 161 521. Pensjonskostnaden var kr 2 377 971.

Konsernsjefen har en pensjonsalder på 67 år med en pensjonsytelse på 66 pst. av årslønnen forutsatt full opptjeningstid på 30 år.

Konsernsjefen har avtale om stillingsendring etter fylte 62 år. Avtalen innebærer at det på ethvert tidspunkt etter fylte 62 år foreligger en gjensidig rett for vedkommende eller selskapet til å be om, eller bli bedt om, å fratre konsernsjefstillingen uten nærmere begrunnelse. Gjør en av partene denne retten gjeldende, skal vedkommende tilbys en annen stilling med en lønn på 75 pst. av konsernsjeflønnen – og en arbeidstid på inntil 50 pst. fram til avtalt pensjonsalder. Lederlønnspolitikken er i dag endret, og ordningen er lukket for nye ansatte.

Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er avtalt til seks måneder. Ved mer enn to års ansettelsestid er arbeidsgivers oppsigelsestid seks måneder. Det er avtalt en særskilt etterlønn ved oppsigelse fra arbeidsgiver med kortere frist enn ovennevnte.

I avtalen fraskriver konsernsjefen seg rettighetene i arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelsesvern. Dersom arbeidsgiver benytter denne oppsigelsesadgangen, har konsernsjefen rett til et sluttvederlag på inntil 12 månedslønner utover avtalt oppsigelsestid. Sluttvederlaget skal reduseres etter fastsatte regler dersom vedkommende har annen inntekt innenfor utbetalingsperioden. Avtalen er inngått i henhold til retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og selskaper av 28. juni 2004. Lederlønnspolitikken er i dag endret og ordningen er lukket for nye ansatte.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Administrerende direktør Per Åsmund Andersson mottok kr 1 934 000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 115 000. Pensjonskostnaden til administrerende direktør utgjorde kr 242 000.

Administrerende direktør inngår i samme ordinære alderspensjonsordning (67 år) og førtidspensjonsordning (60 år) som øvrige ansatte. Det foreligger ikke sluttvederlagsordning eller bonusordning for administrerende direktør.