Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Under Nærings- og fiskeridepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 900–953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540, 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet

01

Driftsutgifter

335 730 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

56 550 000

30

Miljøtiltak Søve , kan overføres

19 700 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 857 000

71

Miljøtiltak Raufoss

1 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 500 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

28 300 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 200 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter , kan overføres

15 000 000

76

Tilskudd til Standard Norge

31 500 000

77

Tilskudd til sjømattiltak , kan overføres

6 000 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 100 000

80

Tilskudd til Arctic Race of Norway

15 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 000 000

566 637 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

120 850 000

21

Spesielle driftsutgifter

350 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

3 500 000

124 700 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter

41 150 000

41 150 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

277 500 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

20 000 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

235 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

205 000 000

738 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

174 300 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 100 000

245 400 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

34 500 000

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

6 700 000

31

Miljøtiltak Løkken , kan overføres

51 350 000

92 550 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk , overslagsbevilgning

1 962 000 000

1 962 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

378 700 000

378 700 000

911

Konkurransetilsynet

01

Driftsutgifter

95 350 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

9 420 000

104 770 000

915

Regelrådet

01

Driftsutgifter

10 200 000

10 200 000

917

Fiskeridirektoratet

01

Driftsutgifter

360 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 250 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking , kan overføres

57 000 000

427 250 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

180 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner , kan overføres

2 100 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

3 000 000

74

Erstatninger , kan overføres

2 100 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene , kan overføres

26 200 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning , kan overføres

18 600 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning , kan overføres

800 000

232 800 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

4 924 357 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 261 750 000

2 261 750 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

66 400 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

198 700 000

71

Internasjonal romvirksomhet

339 100 000

72

Nasjonale følgemidler , kan overføres

24 900 000

73

EUs romprogrammer

271 300 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter , kan overføres

39 200 000

939 600 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

48 800 000

48 800 000

925

Havforskningsinstituttet

01

Driftsutgifter

392 700 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

316 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking , kan overføres

117 100 000

826 600 000

926

Forskningsfartøy

01

Driftsutgifter

174 200 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

80 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

209 000 000

463 800 000

927

NIFES

01

Driftsutgifter

86 100 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

65 000 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking , kan overføres

5 800 000

156 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 600 000

72

Tilskudd til Nofima

99 700 000

156 300 000

930

Norsk design- og arkitektursenter

70

Tilskudd

71 700 000

71 700 000

935

Patentstyret

01

Driftsutgifter

233 600 000

233 600 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Driftsutgifter

7 110 000

7 110 000

Sum Forskning og innovasjon

5 166 160 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

5 000 000

5 000 000

Sum Markedsadgang og eksport

5 000 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 600 000

23 600 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

20 700 000

20 700 000

Sum Statlig eierskap

44 300 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

523 500 000

70

Basiskostnader

170 700 000

71

Innovative næringsmiljøer , kan overføres

96 500 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter , kan overføres

296 100 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse , kan overføres

517 900 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

464 500 000

77

Tilskudd til pre-såkornfrond

100 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 400 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet , overslagsbevilgning

42 900 000 000

45 073 600 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

50 100 000

90

Lån , overslagsbevilgning

50 000 000

100 100 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

108 000 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

15 000 000 000

15 108 200 000

Sum Statsbankene

60 281 900 000

Statens forretningsdrift

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-169 000 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

169 000 000

Sum Statens forretningsdrift

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

Sum Arbeidsliv

85 000 000

Sum departementets utgifter

70 506 717 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

01

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

167 000

02

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

267 000

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter

37 540 000

03

Inntekter fra salg av tjenester

16 030 000

04

Oppdragsinntekter

350 000

53 920 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

35 500 000

35 500 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

453 600 000

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 000 000

03

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

82 450 000

566 050 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

01

Oppdragsinntekter

28 436 000

02

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

48 278 000

76 714 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

105 000

02

Behandlingsgebyrer

716 000

821 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

177 404 000

02

Maritime personellsertifikater

23 390 000

03

Diverse inntekter

400 000

04

Gebyrer for skip i NIS

43 556 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

249 550 000

3911

Konkurransetilsynet

01

Klagegebyr

1 000 000

03

Refusjoner og andre inntekter, Konkurransetilsynet

200 000

04

Refusjoner og andre inntekter, Klagenemnda for offentlige anskaffelser

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

1 500 000

3917

Fiskeridirektoratet

01

Refusjoner og diverse inntekter

105 000

05

Saksbehandlingsgebyr

18 100 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

360 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

4 300 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

383 505 000

3925

Havforskningsinstituttet

03

Oppdragsinntekter

325 500 000

325 500 000

3926

Forskningsfartøy

01

Oppdragsinntekter

80 700 000

80 700 000

3927

NIFES

01

Oppdragsinntekter

68 914 000

68 914 000

3935

Patentstyret

01

Inntekter av informasjonstjenester

5 000 000

02

Inntekter knyttet til NPI

4 000 000

03

Gebyrer immaterielle rettigheter

65 800 000

74 800 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Gebyrer

700 000

700 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

25 000 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

11 100 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

62 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

42 500 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

42 577 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

50 000 000

57 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

30 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

10 200 000 000

10 230 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

8 100 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

7 500 000

15 600 000

Sum Ordinære inntekter

54 834 141 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

151 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

198 500 000

75

Tilsynsavgift Justervesenet

46 600 000

436 305 000

Sum Skatter og avgifter

436 305 000

Renter og utbytte mv.

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

17 900 000

17 900 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

200 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

6 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

206 500 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 600 000 000

1 600 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

11 519 400 000

11 519 400 000

Sum Renter og utbytte mv.

13 343 800 000

Sum departementets inntekter

68 614 246 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 900 post 01

  kap. 3900 post 01

  kap. 900 post 21

  kap. 3900 post 02

  kap. 902 post 01

  kap. 3902 postene 01 og 03 og kap. 5574 post 75

  kap. 902 post 21

  kap. 3902 post 04

  kap. 903 post 01

  kap. 3903 post 01

  kap. 904 post 01

  kap. 3904 post 02

  kap. 904 post 22

  kap. 3904 post 03

  kap. 905 post 21

  kap. 3905 postene 01 og 02

  kap. 910 post 01

  kap. 3910 post 03

  kap. 911 post 23

  kap. 3911 post 01

  kap. 917 post 01

  kap. 3917 post 01

  kap. 917 post 21

  kap. 3917 post 22

  kap. 925 post 21

  kap. 3925 post 03

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 01

  kap. 927 post 21

  kap. 3927 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 919, post 60 med 50 pst. av merinntekt under kap. 3917, post 13.

 • 3. overskride bevilgningen på kap. 917, post 22, kap. 919, post 76, kap. 925, post 22 og kap. 927, post 22 slik at summen av overskridelser tilsvarer merinntekter under kap. 5574, post 74.

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 3. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportkredittordningen, men slik at utlån i 2016 ikke overstiger 45 mrd. kroner.

 • 4. overskride bevilgningen under kap. 905, post 21, kap. 925, post 21, kap. 926, post 21 og kap. 927, post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2017 under henholdsvis kap. 3905, postene 01 og 02, kap. 3925, post 03, kap. 3926, post 01 og kap. 3927, post 01. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2017 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

V

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 • 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

50 mill. kroner

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 72,64 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 107,87 mill. euro.

VII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 105 mill. kroner.

 2. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

 3. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overstiger sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 4. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 5. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Andre fullmakter

XII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIII

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XIV

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

 2. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

 3. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

 4. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis.

 5. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.

XV

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900, (Ny) post 30.