Kunnskapsdepartementet (KD)

Prop. 1 S

(2015–2016)

Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format