Svalbardbudsjettet

Prop. 1 S

(2015–2016)

Svalbardbudsjettet

Tilråding frå Justis- og beredskapsdepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format