Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E6
  368 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette forutsettes 70 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg til foreslåtte midler er det forutsatt 200 millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune. Strekningen inngår i "Fellesprosjektet E6-Dovrebanen", som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Om lag 18 kilometer av ny E6 ble åpnet for trafikk i desember 2014. Konkurs hos entreprenøren på den sørlige delen av anlegget førte til at de resterende 3,8 kilometer i sør ble åpnet for trafikk i juni 2015. Midlene i 2016 vil bli brukt til restarbeider.

 • E16
  I alt 900 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen i Bærum kommune. Av dette beløpet forutsettes 350 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3. Anleggsarbeidet startet i januar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

  Den 3,5 kilometer lange strekningen Sandvika – Wøyen er planlagt utbygd som firefelts veg i tunnel (Bjørnegårdtunnelen) under Sandvika fra Kjørbro til Bærumsveien og videre som firefelts veg i dagen fra Bærumsveien til Vøyenenga. I tillegg omfatter prosjektet en betydelig ombygging av lokalvegsystemet i Hamangområdet i Sandvika. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Bjørnegårdtunnelen er forberedt for å kunne kobles til en eventuell framtidig E18 i tunnel under Sandvika. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 4,3 milliarder kroner.

 • E18
  Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund
  153 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 136 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene vil bli brukt til sluttoppgjør og restarbeider. Anleggsarbeidet startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015. Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund, i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg. Det er nå ventet at kostnadene vil øke med om lag 120 millioner kroner i forhold til styringsrammen og om lag 50 millioner kroner i forhold til kostnadsrammen. Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med ny kostnadsramme. Økningen skyldes i hovedsak økte prosjekteringskostnader, kompliserte sprengningsarbeider og vanskelige grunnforhold som har ført til mer kostnadskrevende konstruksjoner enn tidligere forutsatt, går det fram av budsjettforslaget.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Akershus blir med dette 234,7 millioner kroner og rentekompensasjon på 13 777 000 kroner.

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  4 113 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2016. Beløpet går til gjenstående kjøp av grunn, hovedarbeider for innføring til Oslo S og arbeider med tunnelen, dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er nær 27,6 milliarder 2016-kroner. Det legges opp til at banen kan tas i bruk fra 2021.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S. Ski stasjon bygges om med seks spor til plattform.

 • InterCity-utbygging
  172 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet med nytt dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet har ei kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner og er planlagt tatt i bruk i forbindelse med ny rutetermin i desember 2015. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer med nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Den nye dobbeltsporstrekningen er første del av nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar, som igjen inngår i InterCitcy-prosjektet. I 2016 gjennomføres etterarbeider og arbeider med "Mjøstråkk".

 • InterCity-planlegging
  Innenfor foreslått budsjett til planlegging og grunnerverv er det satt av 835 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbygging, medregnet 120 millioner kroner til videre planlegging av Ringeriksbanen.

  Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering skal gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig plan. Den nye banen skal gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, med felles trasé for veg og bane over Kroksund og videre mot Hønefoss. Ringeriksbanen er foreløpig anslått å koste om lag 21 milliarder kroner.

  Innenfor de foreslåtte midlene til InterCity-planlegging er det satt av midler til regulerings- og detaljplanlegging av strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermobanen og Dovrebanen.

 • Fornying av infrastruktur
  Det er satt av 340 millioner kroner til fornying i Oslo-området. Prioriterte tiltak bidrar til å redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i Oslo-området.

 • Tiltak for økt kapasitet på Østlandet
  27 millioner kroner er foreslått til å avslutte prosjektet "Høvik vende- og hensettingsspor". Prosjektet er planlagt tatt i bruk i forbindelse med ny rutetermin i desember 2015. Prosjektet gjennomføres for å betjene tog som har endepunkt på stasjonene Lysaker og Stabekk og vil bidra til økt kapasitet for togtrafikk i Østlandsområdet.

  Det er satt av 113 millioner kroner til diverse kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området. Midlene skal blant annet brukes til å fjerne flaskehalser på Asker stasjon. Tiltakene omfatter blant annet bygging av flere sporforbindelser og ombygging av signal- og sikringsanlegg.

 • Gardermoen stasjon
  74 millioner kroner er foreslått til ombygging av Gardermoen stasjon i forbindelse med at Oslo lufthavn utvides med en ny terminal (T2). Den ombygde stasjonen tas i bruk i 2016, med avsluttende arbeider i 2017. Prosjektet har en sluttprognose på 185 millioner kroner. I tillegg kommer 120 millioner kroner som Jernbaneverket i henhold til avtale skal betale for arbeider som Oslo lufthavn får utført. Dette kommer til utbetaling når byggingen av T2 er ferdig i 2017.

 • Spikkestadbanen
  62 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, med forlenging av krysningssporet og plattformen for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Hovedplan for tiltakene foreligger, og detaljplan fullføres i 2015. Prosjektet, som fullføres i 2017, er anslått å koste 95 millioner kroner.

 • Kongsvingerbanen
  Jernbaneverket planlegger flere stasjonstiltak på Kongsvingerbanen, blant annet på Sørumsand og Rånåsfoss/Auli stasjoner, for å legge til rette for flere tog og lengre togsett. Tiltakene legger også til rette for mer stabil trafikkavvikling. Tiltakene omfatter flere og lengre plattformer samt nye kulverter og skal gi bedre tilgjengelighet.

 • Hovedbanen
  Det foreslås 90 millioner kroner til teknisk trafikksikkerhet i 2016. De foreslåtte midlene skal blant annet brukes til å videreføre arbeidet med ombygging til ATC med full overvåkning av hastighet (F-ATC) på strekningene Oslo S-Strømmen-Lillestrøm og Eidsvoll-Jessheim på Hovedbanen. F-ATC sørger for at togene ikke kan kjøre fortere enn skiltet hastighet, og at de bremses tidsnok når de kjører inn til stasjon.

 • Nye tog
  Samferdselsdepartementet foreslår å gi NSB restverdisikring for 1 550 millioner kroner til anskaffelse av 26 nye togsett. Restverdisikringen innebærer at staten garanterer for 75 prosent av den bokførte verdien på materiellet. De nye togsettene skal blant annet erstatte de gamle persontogene som i dag trafikkerer Gjøvikbanen, i tillegg til andre strekninger på Østlandet.

 • Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett
  Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om utbygging og finansiering av veg- og kollektivtiltak for perioden 2008-2032. Samarbeidet omfatter riksveger, fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, jernbane, trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

  Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 har to hovedmål. Det ene er god framkommelighet for alle trafikantgrupper med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Det andre er å ta forventet vekst i persontransport med kollektivtrafikk, gåing og sykling.

  Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram 2016-19 har en samlet ramme på om lag 17 milliarder kroner til riksvegprosjekt og lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Beregnet bompengeandel i perioden er 61 prosent.

  Jernbanen har en viktig funksjon i hovedstadsområdet og inngår som en del av Oslopakke 3. Utbyggingen av jernbanen finansieres av staten. Når den statlige jernbanesatsingen i Oslopakke 2-området er inkludert, er bompengeandelen 25 prosent i 2016.

  Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på inntil 400 millioner kroner i 2016, i tillegg til de lån Stortinget tidligere har gitt fullmakt til å ta opp. Låneopptaket er med på å sikre rasjonell framdrift for blant annet E16 Sandvika – Wøyen, E18 Sydhavna riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund, Lørenbanen, oppgradering av Østensjøbanen og en videreføring av satsingen på drift av kollektiv trafikk.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Oslo og Akershus for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 1 175 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 280 millioner kroner fra belønningsordningen til Oslo og Akershus i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Bymiljøavtaler
  For 2016 er det foreslått i alt 300 millioner kroner til bymiljøavtaler. Fordelingen av midlene avhenger av forhandlingsresultatene med de enkelte byområdene. Det pågår nå forhandlinger med blant annet Oslo og Akershus med sikte på snarlig inngåelse av bymiljøavtale.

 • Fornebubanen
  Forutsatt at det inngås en bymiljøavtale mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, vil utbyggingen av Fornebubanen kunne få et statlig tilskudd på 50 prosent av prosjektkostnadene. Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen blir 8,3 kilometer lang, med 3,1 kilometer i Bærum og 5,2 kilometer i Oslo. Banen skal føres inn på det ordinære T-banenettet ved Majorstuen.

  Kostnaden for videre planlegging av Fornebubanen er beregnet til om lag 200 millioner kroner. For å dekke 50 prosent av disse kostnadene avsettes 100 millioner kroner i statlige midler til videre planlegging av Fornebubanen. Midlene kommer til utbetaling når det er inngått en helhetlig bymiljøavtale med Oslo og Akershus.

 • Kystforvaltning
  Regjeringen foreslår i alt 341,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å videreføre arbeid med farledstiltak for "Innseiling Oslo", i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden. Arbeidet tok til i 2015, og blir ferdig i 2016.

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med:
  - 2,7 millioner kroner til syv nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 1,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
 • Det ble i 2015-budsjettet opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 mill. kroner i 2016-budsjettet, og NMBU vil kunne søke om midler fra ordningen.


 • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med:
  - 1,6 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i sykepleieutdanning og en rekrutteringsstilling i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 1,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.


 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 614 av plassene ble tilbudt lærere i Akershus høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 575 nye studentboliger i Oslo og Akershus. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Beredskapssenter
  Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser. I konseptvalgutredningen er anbefalingen at det etableres et beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser på Grønmo i Oslo, med Taraldrud i Ski kommune som reservetomt. Forprosjekteringen avsluttes med ekstern kvalitetssikring, og regjeringen vil ta stilling til alternativ etter at den er gjennomført.

 • Kriminalomsorgen
  Regjeringen foreslår å bevilge 213 millioner kroner til etablering av nye plasser ved Ullersmo fengsel, som erstatningskapasitet for Oslo fengsel, avd. A når denne stenges ned.

  Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner for å sikre oppfølging av innsatte med særlige behov knyttet til psykisk helse ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen mede 6,3 millioner kroner til drift av ny ungdomsenhet i Eidsvoll kommune med inntil fire plasser.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Akershus kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Akershus kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Akershus kan søke på disse midlene.

 • Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Akershusmuseet med 2,5 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner er knyttet til videreutvikling og forvaltning av Grinimuseet.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 3 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Akershus i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Rogaland og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Akershus fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 14 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Akershus deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

I Akershus har 17 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rælingen kommune med 6,1 prosent, mens Frogn kommune har lavest vekst med 3,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 8 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Akershus hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 56 031 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

 

Akershus

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune

1

2

3

4

5

6

0211 Vestby

5,1

73432

98

803566

35273

4,6

0213 Ski

1,4

62 999

98

1 507 067

77 431

5,4

0214 Ås

0,9

54 783

97

902 964

47 488

5,6

0215 Frogn

2,9

50 578

101

776 317

27 357

3,7

0216 Nesodden

0,6

48 745

99

892 703

36 002

4,2

0217 Oppegård

1,4

57 694

103

1 390 339

65 318

4,9

0219 Bærum

2,5

49 678

110

6 956 422

314 828

4,7

0220 Asker

6,4

62 574

108

3 316 576

158 589

5,0

0221 Aurskog-Høland

2,9

35 907

96

771 520

37 069

5,0

0226 Sørum

1,4

65 734

99

878 416

43 352

5,2

0227 Fet

2,3

70 404

98

541 650

27 171

5,3

0228 Rælingen

2,1

58 044

98

831 643

48 076

6,1

0229 Enebakk

2,7

56 381

96

527 288

21 187

4,2

0230 Lørenskog

4,5

78 609

100

1 698 772

88 748

5,5

0231 Skedsmo

4,9

47 364

98

2 534 239

117 546

4,9

0233 Nittedal

2,7

29 178

100

1 148 222

57 119

5,2

0234 Gjerdrum

-3,5

59 639

100

325 123

13 150

4,2

0235 Ullensaker

1,1

78 890

98

1 645 683

67 709

4,3

0236 Nes

0,5

34 276

96

979 662

37 870

4,0

0237 Eidsvoll

3,4

48 474

97

1 163 758

58 530

5,3

0238 Nannestad

0,2

64 100

95

583 764

27 096

4,9

0239 Hurdal

1,2

70 258

101

153 138

6 472

4,4

Fordeles gjennom året

     

5 000

   

Akershus

2,7

56 031

102

30 333 832

1 413 380

4,9

Akershus fylkeskommune

2,9

4 139

90

5 770 440

209 380

3,8

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst