Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E 134
  900 millioner kroner er foreslått til E134 Damåsen – Saggrenda i kommunene Kongsberg og Øvre Eiker. Av dette beløpet er 800 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 kilometer veg i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 kilometer bygges som firefelts veg, og resten som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

  Fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 kilometer inngår også i prosjektet, sammen med blant annet om lag 10 kilometer med lokale sideveger.

  På den 3,5 kilometer lange delstrekningen Tislegård – Trollerudmoen skal det bygges fire rundkjøringer. Prosjektet omfatter også fullføring av Darbunedføringen på fylkesveg 72 og bygging av ny Teigen jernbaneundergang på fylkesveg 286. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny E134 ventes åpnet for trafikk i 2019. Prosjektet har en kostnadsramme på nær 5 milliarder 2016-kroner.

  I forslaget til investeringsbudsjett er det prioritert midler til å starte utbyggingen av midtrekkverk i Langerudbakken på E134 i Modum kommune.

 • Riksveg 7 og riksveg 52 Gol - Borlaug
  34 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna – Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner. Prosjektet ble åpnet for trafikk sommeren 2014. Det er delvis finansiert ved bompenger og omfatter bygging av 17 kilometer ny veg, noe som har ført til at riksveg 7 er blitt forkortet med om lag 20 kilometer. Midlene i 2016 vil bli brukt til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det forutsatt 100 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet.

 • Riksveg 23
  220 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 23 Dagslett – Linnes. Av dette beløpet forutsettes 170 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet omfatter bygging av 5,5 kilometer ny firefelts veg mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune. Den nye vegen vil delvis følge dagens trasé og delvis gå i ny trasé. Hovedelementene i prosjektet er en tunnel på 2,2 kilometer, nye kryss ved Dagslett og Linnes og en 300 meter lang kulvert ved Linnes. Bygging av tre kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.Med forbehold om Stortingets tilslutning til et foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering er det lagt opp til anleggsstart i 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Midlene i 2016 vil bli brukt til prosjektering, grunnerverv og andre forberedende arbeider.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Buskerud blir med dette 140,5 millioner kroner og rentekompensasjon på 8 896 000 kroner.

 • InterCity-planlegging
  Innenfor foreslått budsjett til planlegging og grunnerverv er det satt av 835 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbygging, medregnet 120 millioner kroner til videre planlegging av Ringeriksbanen.Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen og ny E16 som et felles prosjekt. Videre regulering skal gjennomføres med sikte på mulig felles anleggsstart i 2019 og mulig ferdigstilling av veg og bane i 2024. Det er lagt opp til å bruke statlig plan. Den nye banen skal gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, med felles trasé for veg og bane over Kroksund og vider mot Hønefoss. Ringeriksbanen er foreløpig anslått å koste om lag 21 milliarder kroner.

  Det legges også opp til arbeid med kommunedelplan og hovedplan for nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen.

 • Sørlandsbanen
  Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. Fornying av kontaktledningsanlegget videreføres i 2016. Det skal også prioriteres utskifting av skinner, sporveksler, ballastrensing og fornying av underbygging av bruer.

  58 millioner kroner er foreslått til prosjektet "Drammen-Hokksund – Steinberg stasjon, plattformer og tiltak på strekningen". Det er gjennomført midlertidige tiltak for å legge til rette for at alle lokaltog kan stoppe ved Steinberg stasjon.

  I september i år startet en prøveordning med stopp av alle lokaltog på stasjonen fram til utgangen av 2016. Jernbaneverket skal vurdere om stopp på Steinberg fører til redusert punktlighet, og ordningen skal evalueres innen utløpet av prøveperioden. Reisetiden mellom Drammen og Hokksund må reduseres for å ta igjen tidstapet i ruteplanen som stopp på Steinberg medfører. Det er derfor gjennomført spor- og sikringstiltak på Hokksund stasjon for å få mer effektiv togkryssing på Hokksund. I tillegg er planovergangen i Rødgata ved Gulskogen stasjon i Drammen stengt. Planovergangen blir erstattet med planfri kryssing i 2016. Sluttprognosene for de midlertidige tiltakene ved Steinberg stasjon og de permanente tiltakene på Hokksund i Rødgata er 211 millioner kroner.

  Innenfor foreslått budsjett til planleggingsoppgaver er det satt av midler til arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Drammen – Hokksund og til utredning for strekningen Hokksund – Kongsberg.

 • Tiltak på Holmen og Drammen stasjon
  58 millioner kroner er foreslått til å gjøre ferdig arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Anleggsarbeidet startet juni i år. Prosjektet skal etter planen være klart til bruk i desember i år. I 2016 gjennomføres kompletterende arbeider.
  9 millioner kroner er foreslått til tilgjengelighetstiltak på Drammen stasjon. Hoveddelen av tiltakene omfatter bygging av to heiser for å bedre tilgjengelighet på Drammen stasjon. Alle tiltakene planlegges fullført i 2016. Prosjektet er anslått å koste 16 millioner kroner.

 • Beredskapstiltak for gods
  Det foreslås 45 millioner kroner for å utvikle beredskapsterminaler som omlastningssteder for vekselflak og containere, samt andre beredskapstiltak ved lange brudd på deler av jernbanenettet forårsaket av uønskede hendelser og ved planlagt vedlikehold. Det er identifisert fem stasjonsområder som kan utvikles til beredskapsterminaler, og Nesbyen er ett av dem. Planlegging og analyse av disse er i gang. Tiltakene planlegges å være ferdig i 2016 og 2017.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.
  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) for perioden 2014-2017 med en økonomisk ramme på 323,3 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Buskerudbyen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil fusjonere med Høgskolen i Telemark fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med:
  - 2,7 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen.
  - 4,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 329 av plassene ble tilbudt lærere i Buskerud høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 166 nye studentboliger i Buskerud og Vestfold. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.
  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Buskerud kan søke på disse midlene.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.
  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Buskerud kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Buskerud kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Buskerud kan søke på disse midlene.

 • Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

 • Det foreslås 1,2 millioner kroner i økt driftstilskudd til Blaafarveværket for å styrke vedlikeholdet og sikringsarbeidet ved museet.

 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til et nytt prosjekt ved Landsdelsscenen for dans ved Ål kulturhus i Hallingdal på 7,9 millioner kroner, med tilsagn om 5,3 millioner kroner til senere år.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at ett distribusjonsnett i Buskerud vil omfattes av ordningen i 2016 – Nore Energi AS.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2016, herunder sikring av Krogstadbekken som er en del av et stort flomsikringsprosjekt i Nedre Eiker kommune. I tillegg gjennomføres detaljutredning av flere kvikkleiresoner i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Hallingskarvet nasjonalpark er blant nasjonalparkene det særlig satses på.

  I arbeidet med nytt vern er prosessen med vern av Jomfruland nasjonalpark prioritert.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til minnested etter 22. juli i Hole kommune.

 • Buskerud fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 27 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Buskerud deltar. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir fortsatt kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun Sigdal kommune i Buskerud som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift. 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.
Kommunene i Buskerud

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.

I Buskerud har 10 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hole kommune med 5,9 prosent, mens Flå kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 10 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Buskerud hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 48 444 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

 

Buskerud fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

 

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Buskerud fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 621 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

 Buskerud

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune  

1

2

3

4

5

6

0602 Drammen

3,7

72 362

97

3 331 733

171 457

5,4

0604 Kongsberg

-0,2

43 550

102

1 348 625

61 160

4,8

0605 Ringerike

1,6

27 963

96

1 437 557

62 276

4,5

0612 Hole

-8,8

53 111

97

333 577

18 688

5,9

0615 Flå

1,4

52 588

116

71 691

1 759

2,5

0616 Nes

2,3

33 192

97

186 655

6 652

3,7

0617 Gol

2,7

49 671

98

257 190

6 795

2,7

0618 Hemsedal

2,0

65 370

105

134 741

3 461

2,6

0619 Ål

1,9

40 583

98

269 061

11 274

4,4

0620 Hol

-4,1

68 683

103

242 434

8 320

3,6

0621 Sigdal

3,1

34 264

102

205 638

5 591

2,8

0622 Krødsherad

3,8

16 405

104

135 791

6 156

4,7

0623 Modum

-0,2

26 090

97

688 229

37 732

5,8

0624 Øvre Eiker

-0,3

48 679

96

885 017

31 030

3,6

0625 Nedre Eiker

-2,0

51 372

96

1 188 504

64 245

5,7

0626 Lier

2,0

56 641

100

1 298 643

49 116

3,9

0627 Røyken

2,9

21 654

98

1 047 927

56 318

5,7

0628 Hurum

1,7

33 000

97

470 896

16 626

3,7

0631 Flesberg

3,8

28 844

100

158 888

4 809

3,1

0632 Rollag

4,5

41 420

112

99 278

5 473

5,8

0633 Nore og Uvdal

3,5

36 599

106

164 473

6 549

4,1

Fordeles gjennom året

  

  

  

16 130

  

  

Buskerud

1,4

48 444

98

13 972 677

627 017

4,7

Buskerud fylkeskommune

2,4

7 621

93

2 818 965

120 662

4,5

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst