Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E6
  368 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette forutsettes 70 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg til foreslåtte midler er det forutsatt 200 millioner kroner i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune. Strekningen inngår i "Fellesprosjektet E6-Dovrebanen", som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Om lag 18 kilometer av ny E6 ble åpnet for trafikk i desember 2014. Konkurs hos entreprenøren på den sørlige delen av anlegget førte til at de resterende 3,8 kilometer i sør ble åpnet for trafikk i juni 2015. Midlene i 2016 vil bli brukt til restarbeider.

 • Riksveg 3
  Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det blant annet satt av midler til utviding av vegbredden på strekningen Søkkunna bru – Evenstad. I tillegg er det prioritert tiltak for å øke trafikksikkerheten i vegkryssene Hanestad og Fåset på riksveg 3.

  Det er også satt av midler til forberedende arbeider på prosjektet riksveg 3/riksveg 25 Ommangsvollen – Grundset i Elverum kommune. Prosjektet skal gjennomføres som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

 • E16
  45 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Kongsvinger – Slomarka. Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg fra Kurudsand i Kongsvinger kommune til Slomarka i Sør-Odal kommune. Anleggsarbeidene tok til i september 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i 2014. Midlene i 2016 vil bli brukt til omlegging av lokalvegsystemet, sluttoppgjør for restarbeider og til resterende oppgjør i forbindelse med grunnerverv. I tillegg til foreslåtte midler i 2016 er det satt av 72 millioner kroner som refusjon til bompengeselskapet

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Hedmark blir med dette 183,2 millioner kroner og rentekompensasjon på 10 422 000 kroner.

 • InterCity-utbygging
  172 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet med nytt dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet har ei kostnadsramme på 5,3 milliarder kroner og er planlagt tatt i bruk i forbindelse med ny rutetermin i desember 2015. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer med nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Den nye dobbeltsporstrekningen er første del av nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll – Hamar, som igjen inngår i InterCitcy-prosjektet. I 2016 gjennomføres etterarbeider og arbeider med "Mjøstråkk".

 • InterCity-planlegging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av til sammen 835 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert følgende strekninger på Dovrebanen.
  - Venjar-Eidsvoll-Langset (regulerings- og detaljplanlegging)
  - Kleverud-Sørli (regulerings- og detaljplanlegging)
  - Sørli-Brumundal (kommunedelplan og hovedplan)

 • Rørosbanen
  Det er satt av 70 millioner kroner til fornying på Rørosbanen. Pågående arbeid med svillebytte videreføres i 2016. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i 2019. De samlede kostnadene er anslått til 255 millioner kroner.

 • Kongsvingerbanen
  Jernbaneverket planlegger flere stasjonstiltak på Kongsvingerbanen, blant annet på Skarnes stasjon, for å legge til rette for flere tog og lengre togsett. Tiltakene legger også til rette for mer stabil trafikkavvikling. Tiltakene omfatter flere og lengre plattformer samt nye kulverter og skal gi bedre tilgjengelighet

 • Godstransport – oppgradering av tømmerterminaler
  Til sammen 5 millioner kroner er foreslått for å gjøre ferdig arbeidet med oppgradere tømmerterminalen på Norsenga ved Kongsvinger på Kongsvingerbanen og ved Koppang i Store-Elvdal kommune på Rørosbanen. Arbeidet ved de to terminalene blir ferdig i 2016.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Hedmark (HiHe) med:
  - 0,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 2 millioner kroner til Senter for bioøkonomi for å videreføre pengene som kom i revidert nasjonalbudsjett 2015.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 240 av plassene ble tilbudt lærere i Hedmark høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler neste år, og tilsagnene vil bli fordelt tidlig på året.  

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Kriminalomsorgen
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen mede 6,6 millioner kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i fengslene Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Hedmark kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Hedmark kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Hedmark kan søke på disse midlene.

 • Til Østnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,6 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 4,3 millioner kroner i 2016. Østnorsk filmsenter dekker fylkene Oppland og Hedmark.

 • Regjeringen har satt i gang en prosess med tanke på å videreutvikle arkivprosjektet på Tynset. Hensikten er å optimalisere samspillet mellom en solid digitaliseringsenhet på Tynset og Arkivverkets øvrige virksomheter.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

 • Festspillene i Elverum samarbeider med ungdoms-symfonikerne og kom inn under knutepunktordningen i 2006. Tilskuddet i 2015 er 5,5 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings¬områder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Hamar.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hedmark vil bli prioritert i 2016, herunder flomsikring mot Folla og Glomma ved Steimosletta i Alvdal kommune.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 850 000 kroner i tilskudd til Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 10 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hedmark i 2016. Det planlegges å terminere prosjektet for Regionfelt Østlandet.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Rondane nasjonalpark er blant nasjonalparkene det særlig satses på.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Hedmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 79 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Hedmark deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Hedmark

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Hedmark har 5 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Åsnes kommune med 6 prosent, mens Rendalen og Tolga kommuner har lavest vekst med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hedmark hadde 12 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Hedmark hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 55 216 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 1,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Hedmark fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 7,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 121 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

Hedmark

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

0402 Kongsvinger

1,3

59 958

96

879 480

34 101

4,0

0403 Hamar

0,0

62 708

96

1 457 567

64 941

4,7

0412 Ringsaker

4,0

38 325

95

1 644 407

61 068

3,9

0415 Løten

1,8

41 759

96

377 961

13 982

3,8

0417 Stange

2,2

49 027

96

975 161

46 635

5,0

0418 Nord-Odal

3,1

61 317

97

278 445

9 152

3,4

0419 Sør-Odal

-0,7

55 256

97

388 677

15 289

4,1

0420 Eidskog

-0,1

61 912

101

347 141

11 916

3,6

0423 Grue

-0,7

72 443

101

276 583

8 540

3,2

0425 Åsnes

-0,6

55 309

101

420 815

23 999

6,0

0426 Våler

1,9

56 981

102

211 972

6 666

3,2

0427 Elverum

-2,5

57 316

96

1 031 963

43 266

4,4

0428 Trysil

4,0

75 646

98

374 747

11 486

3,2

0429 Åmot

1,7

74 581

104

251 418

8 152

3,4

0430 Stor-Elvdal

2,0

55 901

103

156 429

4 982

3,3

0432 Rendalen

4,2

55 309

103

125 953

3 171

2,6

0434 Engerdal

7,9

27 055

106

100 545

4 687

4,9

0436 Tolga

-1,8

48 037

102

109 711

2 799

2,6

0437 Tynset

1,3

68 131

99

322 260

11 161

3,6

0438 Alvdal

3,3

44 346

100

147 720

4 614

3,2

0439 Folldal

1,7

61 353

102

101 888

3 343

3,4

0441 Os

1,6

79 913

102

126 599

3 569

2,9

Fordeles gjennom året

 

 

 

15 100

 

 

Hedmark

1,3

55 216

97

10 122 544

399 119

4,1

Hedmark fylkeskommune

7,3

5 121

97

2 476 255

46 986

1,9

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst