Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E39
  1030 millioner kroner er foreslått til prosjektet E39 Svegatjørn i Os kommune – Rådal i Bergen kommune. Av dette beløpet forutsettes 930 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nesttun. Om lag 13 kilometer av strekningen legges i tre tunneler. I tillegg blir om lag 3 kilometer av riksveg 580 lagt i ny trasé forbi Lagunen kjøpesenter, delvis i tunnel. En ny fylkesvegarm skal bygges fram til Lyseklostervegen, og fylkesveg 163 i Lysefjordområdet vil bli rustet opp. To kryss skal bygges, ett i Os kommune og ett i Bergen kommune. E39 og riksveg 580 kobles sammen på Nordås i et kryss som ligger delvis i fjell. Utbyggingen fører til en beregnet reduksjon i kjøretid på om lag 17 minutter. Anleggsarbeidene startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.

  20 millioner kroner er foreslått til skredsikring av E39 i Romarheimsdalen i Nordhordland. Midlene vil i sin helhet gå til restfinansiering av gjennomførte arbeider.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying er det prioritert midler til å videreføre utbedring av Masfjord-, Mundalsberget-, Bjørsvik- og Bømlafjordtunnelene på E39. Det er også satt av midler til utbedring av kryss på E39 ved Vabakken i Stord kommune.

  Innenfor midlene til tiltak for gående og syklende er det prioritert midler til å videreføre bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Minde allé – Fabrikkgaten i Bergen.

  Etableringen av midtrekkverk på strekningen Tuft – Flatøy på E39 i Bergen og Meland kommuner blir videreført.

  Det prioriteres midler til etablering av kontrollplass på E39 nord for Bergen.

 • E16
  Midlene på 23,7 millioner kroner som er foreslått som statlig ramme for skredsikring på E16 mellom Bergen og Sandvika vil i all hovedsak gå til å videreføre arbeidet med mindre skredsikringstiltak mellom Voss og Arna.

  Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til etablering av gangtunnel under E16 ved Dalegården i Vaksdal kommune og til bygging av gang- og sykkelveg langs E16 i Indre Arna i Bergen kommune.

 • E 134
  Statlige midler og bompenger er foreslått til restfinansiering av utbyggingen av E134 Stordalstunnelen med tilstøtende veg, i Etne kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember i år.

 • Riksveg 13
  I budsjettforslaget prioriteres midler til å videreføre arbeid med skredsikring av Joberget på riksveg 13 i Granvin herad. Anleggsarbeidet tok til i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2017, mot tidligere forutsatt i 2016.

  Det er også prioritert midler til å videreføre arbeidene med skredsikring av riksveg 13 ved Deildo i Ullensvang herad. Anleggsarbeidet starter i oktober i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018, mot tidligere forutsatt i 2017.

 • Riksveg 580
  Forskudd og tilskudd stilles til rådighet til å videreføre utbedringen av Riksveg 580 Sandslikrysset i Bergen.

 • Riksveg 555
  Det er satt av statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet Riksveg 555 Sotrasambandet. Arbeidet omfatter flytting av en høyspentlinje. Prosjektet skal gjennomføres som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid). Det er ellers satt av midler til utbedring av Valenkrysset på riksveg 555 i Stord kommune.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Hordaland blir med dette 248,4 millioner kroner og rentekompensasjon på 16 713 000 kroner.

 • Vossebanen Bergen - Arna
  363 millioner kroner er foreslått til å videreføre anleggsarbeidene på Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon - Fløen. Det er lagt opp til at disse to delprosjektene organiseres og gjennomføres i sammenheng. Bakgrunnen er blant annet at økt kapasitet for person- og godstog først og fremst oppnås når begge delprosjektene er gjennomført.

  De foreslåtte midlene er fordelt slik til de to delprosjektene:

  317 millioner kroner til Ulriken tunnel, til planlagte anleggsarbeider. Utbyggingen omfatter driving av nytt enkelt tunnelløp skal drives gjennom Ulriken, med nærføring til eksisterende tunnel, ombygging av spor og stasjon på Arna, nye bruer ved Fløen og oppgradering av dagens Ulriken tunnel. Delprosjektet Ulriken tunnel, medregnet Arna stasjon, har en total lengde på 10,6 kilometer. Av denne samlede lengden går 8 kilometer i den nye tunnelen. Nye Ulriken tunnel planlegges tatt i bruk i 2020. Deretter gjennomføres oppgradering av dagens tunnel.

  46 millioner kroner til videre prosjektering og mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider for delprosjektet Bergen stasjon – Fløen. Prosjektet omfatter bygging av 1,3 kilometer dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen ved tunnelpåhugget til Ulriken tunnel, oppgradering av dagens spor og tilknytninger mot driftsbanegård, sporavgreininger til godsterminal og Kronstad samt nytt signal- og sikringsanlegg.

 • Arna omformerstasjon
  Arna omformerstasjon på Vossebanen planlegges bygget over Ulriken-tunnelen og erstatter eksisterende Bergen omformerstasjon. Planlagt byggestart er i 2017 med sluttføring i 2020. Foreløpig anslått prosjektkostnad er 250-260 millioner kroner.

 • Nye tog på Vossebanen
  Samferdselsdepartementet foreslår å gi NSB restverdisikring for 1 550 millioner kroner til anskaffelse av 26 nye togsett. Restverdisikringen innebærer at staten garanterer for 75 prosent av den bokførte verdien på materiellet. De nye togsettene skal blant annet erstatte de gamle persontogene som i dag trafikkerer Vossebanen på strekningen Bergen-Voss.

 • Bergensbanen
  Det er satt av 330 millioner kroner til fornying på Bergens-/Vossebanen i 2016. Det prioriteres tiltak for flomsikring av jernbanetraseen langs elvene Vosso og Flåm. Videre gjennomføres det flere fornyingstiltak rettet mot ras og flomsikring.

  På Myrdal stasjon planlegger Jernbaneverket å bygge ny plattform og overgang fra Rallarveien. Tiltakene skal bedre sikkerheten på stasjonen og legger til rette for økt kapasitet. Det er gjennomført hovedplan, og i 2016 legges det opp til ferdigstilling av detaljplan. Prosjektet er planlagt bygd over to år i løpet av perioden 2018-2023. Anslått prosjektkostnad er 180-190 millioner kroner.

 • Beredskapstiltak for gods
  Det foreslås 45 millioner kroner for å utvikle beredskapsterminaler som omlastningssteder for vekselflak og containere, samt andre beredskapstiltak ved lange brudd på deler av jernbanenettet forårsaket av uønskede hendelser og ved planlagt vedlikehold. Det er identifisert fem stasjonsområder som kan utvikles til beredskapsterminaler. Palmafossen er ett av disse. Planlegging og analyse av disse er i gang. Tiltakene planlegges å være ferdig i 2016 og 2017.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Bergensregionen (Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune) for perioden 2015-2018 med en økonomisk ramme på 724 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 140 millioner kroner fra belønningsordningen til Bergensregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Bymiljøavtaler
  For 2016 er det foreslått i alt 300 millioner kroner til bymiljøavtaler. Fordelingen av midlene avhenger av forhandlingsresultatene med de enkelte byområdene. Samferdselsdepartementet regner med at pågående lokale prosesser knyttet til blant annet videreføring av bypakken, arealplanlegging og lokal bompengefinansiering relativt raskt vil gjøre det aktuelt med forhandlinger med Bergensområdet når disse prosessene blir ferdigstilt. Gjennom bymiljøavtale med Bergensområdet vil det blant annet være aktuelt å gi et statlig finansieringstilskudd på 50 prosent til Bybanen i Bergen.

 • Bergensprogrammet – innføring av tidsdifferensierte bompengetakster
  Med vekt på lokalpolitiske vedtak aksepterer Samferdselsdepartementet et forslag om endring av takstsystemet i Bergensprogrammet. Dette betyr at takstene økes fra dagens flate takst på 25 kroner for lette kjøretøy til 45 kroner i rushtiden mandag til fredag og 19 kroner utenom rushtiden. For tunge kjøretøy skal taksten økes fra dagens 50 kroner til 90 kroner i rushtiden og 38 kroner utenom rushtiden. Samferdselsdepartementet har bedt om Stortingets samtykke til denne omleggingen av takstsystemet.

 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner
  I budsjettforslaget er det satt av 28,5 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Fra 1. januar 2016 blir en ny tilskuddsordning innført. Stord lufthavn er omfattet av den nye ordningen sammen med lufthavnene Notodden og Ørland. Tilskuddet til den enkelte lufthavn blir fastsatt på bakgrunn av søknader fra lufthavnene.

 • Kystforvaltning
  Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 76,1 millioner kroner til tiltak i til sammen sju fiskerihavner er det satt av midler til å videreføre tiltak i Salthella fiskerihavn i Austevoll kommune. Arbeidet blir ferdig i 2016.

 • Ubåtvraket U-864
  50 millioner kroner er satt av til videre arbeider med miljøtiltak for ubåtvraket U-864 utenfor Fedje. I budsjettforslaget vises det til at det skal etableres en støttefylling for å stabilisere skråningen under vrakets baugseksjon. Et slikt første steg er nødvendig, uavhengig av man går inn for alternativet med heving av last og tildekking av vrak og forurenset havbunn eller alternativet med tildekking av vraket med last og forurenset havbunn. Fyllingen er detaljprosjektert og lagt ut på anbud i 2015, og det tas sikte på å inngå kontrakt høsten 2015. Opprinnelig var også selve etableringen av støttefyllingen planlagt gjennomført i 2015, men av hensyn til forsvarlig planlegging og forberedelse av arbeidene og av værforholdene om vinteren, er etableringen nå planlagt til mai-juni 2016.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Bergen (UiB) med:
  - 7 millioner kroner til 18 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 1 million kroner til fem nye studieplasser i psykologi og fem nye studieplasser i medisin.
  - 8,3 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 3,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 40 millioner kroner i startbevilgning til fase 2 av rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen.

  Det ble opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i i 2015-budsjettet. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 mill. kroner i 2016-budsjettet, og UiB kan søke om midler fra ordningen. Geofysisk institutt ved UiB fikk 35 mill. kroner fra ordningen i 2015.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Bergen (HiB) med:
  - 1,6 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen.
  - 3,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 2,5 millioner kroner for å videreføre 24 nye studieplasser i desentralisert ingeniørutdanning i Florø i regi av HiB.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Stord-Haugesund (HSH) med:
  - 1,2 millioner kroner til en ny rekrutteringsstilling i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag og to rekrutteringsstillinger i maritime fag.
  - 6,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 0,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KhiB) med 55 millioner kroner til utstyr og inventar i forbindelse med nybygg for samlokalisering.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NLA Høgskolen med:
  - 0,4 millioner kroner til en ny rekrutteringsstilling.
  - 0,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet Høgskole og Misjonshøgskolen fusjonerer fra 1. januar 2016 til VID vitenskapelige høgskole. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til VID vitenskapelige høgskole med:
  - 1,2 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i sykepleieutdanningen.
  - 2,3 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 0,5 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Holbergprisen med 1,2 millioner kroner utover priskompensasjon.

 • Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Vestlandet med 13 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 446 av plassene ble tilbudt lærere i Hordaland høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 141 nye studentboliger til studentsamskipnaden i Bergen (100) og ved Stord/Haugesund (41). Studentsamskipnadene vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.  

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres i Bergen
  Regjeringen etablerer fra 1. januar 2016 et Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet skal etableres i Bergen.

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting
  Som ledd i regjeringens tiltakspakke, foreslås det et ettårig tilskudd til helseforetakene. Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, det vil si områder der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår at 200 millioner kroner fordeles til Helse Vest. Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter en individuell vurdering. Det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntektene på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Kriminalomsorgen
  Som en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting settes det i gang ekstraordinære rehabiliteringstiltak i Bergen fengsel på 25 millioner kroner.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen mede 6,6 millioner kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i fengslene Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Hordaland kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Hordaland kan søke på disse midlene.

 • Forskningsfartøyer – opprustning og vedlikehold
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til vedlikehold og opprustning av de marine forskningsfartøyene med 100 millioner kroner i 2016. Dette bidrar til å løse de kortsiktige kapasitetsutfordringene, og gir samtidig ordrer til verftsindustrien. Forslaget er en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Havforskningsinstituttet
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Havforskningsinstituttets ressursforskning med 36,1 millioner kroner i 2016. Av dette kommer 22, 1 millioner kroner fra økning i fiskeriforskningsavgiften. Den resterende økningen skyldes økt anslag for førstehåndsomsetningen av fisk. Regjeringen foreslår også å styrke Havforskningsinstituttets havbruksforskning med 5 millioner kroner.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjeter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Hordaland kan søke på disse midlene.

 • Uavhengig klageorgan for konkurransesaker
  Regjeringen foreslår å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurransesaker i Bergen. Klagenemnda skal sikre faglig spesialisert og politisk uavhengig klagebehandling av Konkurransetilsynets vedtak.

 • Uni Research AS
  Regjeringen foreslår at Uni Research AS i Bergen tas opp i basisfinansieringsordningen for forskningsinstitutter fra 2016. Instituttets aktiviteter tilsier at det blir hjemmehørende på tre arenaer i ordningen: miljøarenaen, den samfunnsvitenskapelige og den teknisk-industrielle. På den teknisk-industrielle arenaen skal Uni Research AS ut fra forslaget motta en basisfinansiering på 5,3 mill. kroner.  

 • Til Vestnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 10,2 millioner kroner i 2016. Vestnorsk filmsenter dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 • Som et tiltak for å møte den vanskelige sysselsettingssituasjonen på deler av Vestlandet foreslår regjeringen engangstilskudd til museene i Hordaland for å styrke vedlikehold av bygningsmassen disse museene har forvaltningsansvar for. På denne bakgrunn bevilges engangstilskudd til følgende museer: Baroniet Rosendal, Bymuseet i Bergen, Hardanger og Voss museum, KODE Kunstmuseene i Bergen, Museum Vest, Museumssenteret i Hordaland, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum og Sunnhordland Museum.

 • Det er avtalt makeskifte med Bergen kommune om driftstilskuddet til kulturhuset USF Verftet og KODE – Kunstmuseene i Bergen. Bergen kommune overtar ansvaret for driftstilskuddet til USF Verftet og staten øker sitt tilskudd til KODE med tilsvarende beløp.

 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Bymuseet i Bergen på 19,3 millioner kroner til nytt visningssenter ved Gamle Bergen Museum. Med dette vil hele tilskuddet på 21,3 millioner kroner være utbetalt.

 • Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslås det over posten Nasjonale kulturbygg bevilgning av 5 millioner kroner til vedlikehold av Den Nationale Scene i Bergen samt 15,8 millioner kroner til Bymuseet i Bergens nye basisutstilling på Bryggens Museum.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

 • Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er Norges eldste festival for musikk og teater. Festspillene kom inn under knutepunktordningen for festivaler i 1995. Tilskuddet i 2015 er 20, 4 mill. kroner. Støtten til festspillene foreslås videreført med egen post på statsbudsjettet.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen legger opp til å benytte 25 millioner kroner fra statens side i vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Investeringsrammen skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre skala teknologitesting.

 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at ett distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2016 – Tysnes Kraftlag SA.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 mill. kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hordaland vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014 i kommunene Granvin og Odda.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,75 millioner kroner i tilskudd til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, herunder vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vassdragssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 320 millioner kroner ekstra i 2016 til vedlikehold i Sjøforsvaret. Dette vil sikre et høyt aktivitetsnivå, øke tilgjengeligheten på fartøyene og bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det ha en positiv effekt på sysselsettingen og lokal industri i maritim sektor på Vestlandet. Erfaringsmessig vil en stor del av dette arbeidet tilfalle norsk verkstedindustri.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 240 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hordaland i 2016. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til å videreføre prosjekt for etablering av administrasjonsbygg og flerbrukshaller for Marinejegerkommandoen på Haakonsvern, som ble godkjent av Stortinget våren 2013. På Haakonsvern er prosjektene for etablering av et lite helikopterdetasjement og et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon planlagt ferdigstilt i 2016. I tillegg vil bevilgningen i 2016 blant annet bli benyttet til prosjekter for infrastruktur på Haakonsvern.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen har bevilget 116 mill. kroner (58 mill. kroner i hvert av årene 2016 og 2017) til opprydding i Puddefjorden i Bergen. Man vil bruke tunnelmasse fra boring i Ulriken så dette er et samfunnsmessig gunstig samarbeid med Jernbaneverket.

 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Hallingskarvet nasjonalpark er blant nasjonalparkene det særlig satses på.

 • Regjeringen foreslår å sette av 15 mill kroner for å videreføre arbeidet med etablering av genbank for å sikre bestandene av villaks og sjøørret i tilknytning til Hardangerfjorden. Genbanken er planlagt tilknyttet eksisterende genbank på Ims i Rogaland.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til rehabilitering av Rosenkrantztårnet i Bergen, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til rehabilitering av fasader ved Gamlehaugen i Bergen, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til vedlikehold av Bergen fengsel, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Hordaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 47 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60.

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i Hordaland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Hordaland

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent.

I Hordaland har 18 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Øygarden kommune med 7,3 prosent, mens Fedje kommune har lavest vekst med 1,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet, altså likt med landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 18 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Hordaland hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 55 419 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Hordaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Hordaland fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 0,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 14 762 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

Hordaland

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1201 Bergen

0,2

54 437

101

13 608 620

581 349

4,5

1211 Etne

-2,5

44 210

100

233 500

7 832

3,5

1216 Sveio

1,2

43 365

98

306 259

13 073

4,5

1219 Bømlo

0,3

47 094

99

649 112

20 418

3,2

1221 Stord

1,8

64 144

98

926 728

35 898

4,0

1222 Fitjar

-1,6

58 365

103

182 391

6 999

4,0

1223 Tysnes

4,2

45 551

105

173 553

10 159

6,2

1224 Kvinnherad

3,8

70 644

101

710 724

26 445

3,9

1227 Jondal

4,6

45 728

110

80 148

5 410

7,2

1228 Odda

8,6

70 701

102

389 888

11 750

3,1

1231 Ullensvang

2,5

43 698

101

217 749

11 209

5,4

1232 Eidfjord

14,5

-24 020

120

71 192

1 928

2,8

1233 Ulvik

1,4

11 407

111

82 631

2 344

2,9

1234 Granvin

4,9

54 185

117

65 488

1 646

2,6

1235 Voss

5,1

37 762

98

774 017

41 301

5,6

1238 Kvam

-0,6

86 289

100

483 733

22 829

5,0

1241 Fusa

-1,9

50 369

100

227 932

9 324

4,3

1242 Samnanger

-1,7

58 353

103

145 028

4 976

3,6

1243 Os

3,6

67 125

98

973 063

45 175

4,9

1244 Austevoll

0,3

49 811

106

314 151

17 860

6,0

1245 Sund

1,8

44 464

96

353 109

18 575

5,6

1246 Fjell

0,8

50 065

99

1 203 124

47 077

4,1

1247 Askøy

1,3

77 597

96

1 417 297

58 071

4,3

1251 Vaksdal

2,0

47 859

99

244 491

7 829

3,3

1252 Modalen

7,7

27 183

129

41 187

2 058

5,3

1253 Osterøy

2,3

33 625

97

401 191

16 108

4,2

1256 Meland

2,9

47 148

98

406 218

16 784

4,3

1259 Øygarden

7,6

56 928

96

255 811

17 379

7,3

1260 Radøy

-1,0

41 737

98

269 530

8 981

3,4

1263 Lindås

3,6

55 555

98

807 017

40 712

5,3

1264 Austrheim

-3,0

50 968

106

168 885

10 973

6,9

1265 Fedje

-0,7

17 108

122

51 566

922

1,8

1266 Masfjorden

1,1

36 577

109

121 992

7 695

6,7

Fordeles gjennom året

     

33 300

 

 

Hordaland

1,3

55 419

100

26 390 625

1 137 389

4,5

Hordaland fylkeskommune

0,7

14 762

102

6 136 846

165 059

2,8

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst