Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E6
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til investeringer er det prioritert midler til flere utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak, blant annet utbedring av Tunnsjøelv bru, etablering av jernbaneundergang ved Vintermyr og bygging av midtrekkverk på strekningen Vassmarka – Ronglan. Det er også prioritert midler til bygging av ny Forra bru og til utbedring av vegen på begge sider av elva.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til Helltunnelen på E6. Arbeidet startet i år.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Nord-Trøndelag blir med dette 140 millioner kroner og rentekompensasjonen på 14 819 000 kroner.

 • Trønder- og Meråkerbanen
  170 millioner kroner er foreslått til prosjektet Hell – Værnes. Prosjektet omfatter nytt sporarrangement på Hell stasjon med dobbeltspor fram til Værnes holdeplass og ny bru over Stjørdalselva. Dette vil gi økt kapasitet og bidra til redusert kjøretid på strekningen Trondheim – Steinkjer. Prosjektet startet opp med forberedende arbeider sommeren 2014. I 2016 videreføres arbeidene med ei ny jernbanebru over Stjørdalselva og underbygnings- og sporarbeider for nye spor på strekningen Hell – Værnes. Prosjektet planlegges tatt i bruk høsten 2017, og alle arbeider skal være ferdig innen høsten 2018.

  Innenfor foreslått budsjett til planlegging er det satt av midler til planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. I 2016 gjennomføres detaljplanarbeidet med sikte på mulig byggestart i 2017 og ferdigstilling i 2023. Prosjektet skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte når denne er gjennomført.

 • Beredskapstiltak for gods
  Det foreslås 45 millioner kroner for å utvikle beredskapsterminaler som omlastningssteder for vekselflak og containere, samt andre beredskapstiltak ved lange brudd på deler av jernbanenettet forårsaket av uønskede hendelser og ved planlagt vedlikehold. Det er identifisert fem stasjonsområder som kan utvikles til beredskapsterminaler. Steinkjer er ett av disse områdene. Planlegging og analyse av disse er i gang. Tiltakene planlegges å være ferdig i 2016 og 2017.

 • Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med 1 million kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 650 000 kroner for å øke kapasiteten til landslinjen i skiidrett ved Meråker videregående skole med 20 plasser fra høsten 2016, i tråd med fylkeskommunens søknad. Etter dette vil landslinjen ha en kapasitet på 90 elever, mot dagens 70.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 mrd. kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 135 av plassene ble tilbudt lærere i Nord-Trøndelag høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.  

 • Helseundersøkelsen Hunt 4
  Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å delfinansiere helseundersøkelsen Hunt 4.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Nord-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Til Midtnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,5 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 5,9 millioner kroner i 2016. Midtnorsk filmsenter dekker fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

 • For det sørsamiske museet Saemien Sijte vedtok Stortinget i statsbudsjettet for 2015 å bevilge midler til å sette i gang forprosjektering av et nytt, redusert prosjekt.

 • Det er i 2015 gitt oppdrag om prosjektering av et mindre museumsbygg, og arbeidet vil fortsette i 2016.

 • Regjeringen mener at det ikke er grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City. Det er etablert flere regionale kompetansemiljøer for rytmisk musikk over hele Norge de senere årene. Dette har ført til at behovet for en samlende nasjonal aktør i Namsos er blitt mindre. Etter en samlet vurdering av innspill fra Namsos kommune, Innovasjon Norge (om næringshage) og Helsedirektoratet (om senter for artisthelse) foreslås avvikling av tilskuddet.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nord-Trøndelag vil bli prioritert i 2016, herunder oppstart av sikring mot kvikkleireskred i Stjørdal og Grong kommuner.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.

 • Regjeringen viderefører i 2016 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15 mill. kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i
  pilotprosjektet.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Rogaland og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 71 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1,5 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar.

 • I tillegg kommer et statlig tilskudd til omstilling i Lierne kommune på 15 millioner kroner som følge av nedleggingen av Lierne bakeri.

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Nord-Trøndelag slik at det fortsatt er to kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Nord-Trøndelag har 11 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Overhalla kommune med 7,2 prosent, mens Høylandet kommune har lavest vekst med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 15 av 23 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 61 981 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 0,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 2,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 1,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 1 100 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

Nord-Trøndelag

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1702 Steinkjer

0,7

35 856

97

1 108 969

50 280

4,7

1703 Namsos

2,0

60 764

99

697 787

29 317

4,4

1711 Meråker

-0,5

80 263

100

153 457

6 814

4,6

1714 Stjørdal

0,7

59 980

96

1 143 798

38 698

3,5

1717 Frosta

1,2

60 197

103

155 784

3 527

2,3

1718 Leksvik

3,4

55 953

102

222 444

10 812

5,1

1719 Levanger

0,3

69 454

96

973 348

42 771

4,6

1721 Verdal

-0,3

68 176

97

748 286

25 954

3,6

1724 Verran

-0,7

77 293

101

151 378

4 642

3,2

1725 Namdalseid

1,0

99 909

107

114 274

3 856

3,5

1736 Snåsa

-1,6

87 913

109

136 315

4 042

3,1

1738 Lierne

7,7

80 392

112

111 262

5 467

5,2

1739 Røyrvik

-0,7

96 924

129

45 491

1 908

4,4

1740 Namsskogan

5,0

71 225

118

73 897

1 390

1,9

1742 Grong

-1,7

101 240

111

157 102

5 475

3,6

1743 Høylandet

2,8

50 167

109

97 955

2 445

2,6

1744 Overhalla

2,2

66 633

99

223 265

14 944

7,2

1748 Fosnes

0,5

56 784

126

53 494

905

1,7

1749 Flatanger

1,1

58 038

117

78 338

1 379

1,8

1750 Vikna

1,4

63 959

99

251 012

10 294

4,3

1751 Nærøy

3,8

73 205

99

292 029

8 422

3,0

1755 Leka

1,0

50 756

130

50 386

2 788

5,9

1756 Inderøy

3,0

63 392

106

372 858

18 506

5,2

Fordeles gjennom året

     

21 500

 

 

Nord-Trøndelag

1,1

61 981

99

7 434 431

294 634

4,1

Nord-Trøndelag fylkeskommune

1,0

1 100

112

2 156 723

20 076

0,9

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst