Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E18 Bjørvikaprosjektet
  26 millioner kroner er foreslått bevilget til E18 Bjørvikaprosjektet. Størstedelen av prosjektet er nå ferdig utbygd og åpnet for trafikk. Etter 2015 er det bare delvis ombygging av Bispegata som står igjen. Disse arbeidene er avhengig av ut byggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2017-2018.

 • E18 Sydhavna
  89 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 63 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidet startet i februar 2013, og prosjektet ble åpnet for trafikk i mars 2015. Prosjektet omfatter bygging av atkomst til Sydhavna, medregnet nytt kryss på E18 Mosseveien, med planskilt rundkjøring og etablering av kollektivfelt på en om lag 900 meter lang strekning. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

 • E6 i Oslo
  Statlige midler og bompenger er prioritert til bygging av gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen Ole Deviks vei – Tåsenveien.

 • Riksveg 150
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornyingstiltak på riksvegnettet er det satt midler til utbedring av tunneler i Oslo. Dette omfatter oppstart av arbeid av i Tåsentunnelen og videreføring av utbedringsarbeidene i Smestadtunnelen og de to Granfosstunnelene på riksveg 150. Det er ellers satt av bompengemidler til kryssing av riksveg 150 ved Ullevål og til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 150 på strekningen Nydalen – Storo.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Oslo blir med dette 196,3 millioner kroner og rentekompensasjonen på 11 209 000 kroner.

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  4 113 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2016. Beløpet går til gjenstående kjøp av grunn, hovedarbeider for innføring til Oslo S og arbeider med tunnelen, dagstrekningen mot Ski og Ski stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er nær 27,6 milliarder 2016-kroner. Det legges opp til at banen kan tas i bruk fra 2021.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S. Ski stasjon bygges om med seks spor til plattform.

  Hovedkontraktene skal inngås i første og andre kvartal i 2015. Framdriftsplanen planen legger opp til at banen kan tas i bruk fra desember 2021.

 • Fornying av infrastruktur
  340 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak som skal redusere antallet feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler i Oslo-området.

 • Innenfor foreslått budsjett til fornying av jernbanens infrastruktur er det satt av 100 millioner kroner til Alnabru godsterminal.

 • Kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området
  113 millioner kroner er foreslått til kapasitetsøkende tiltak for en mer robust infrastruktur og trafikkavvikling i Oslo-området. I selve Oslo omfatter dette blant annet tiltak som skal gjennomføres i Brynsbakken inn mot Oslo i 2016. På Oslo S er det lagt opp til tiltak for å øke kapasiteten. Tiltakene legger også til rette for innføring av Follobanen. Planlagt byggestart er i 2016, med sikte på at alle tiltakene på Oslo S skal være ferdig i 2017.

 • Det planlegges med ny Oslo omformerstasjon ved Åsland. Dette gir forsterket strømforsyning nødvendig for økt togtrafikk med mer energikrevende tog (nye persontog og tyngre godstog).

 • Hovedbanen
  Det foreslås 90 millioner kroner til teknisk trafikksikkerhet i 2016, blant annet til videreføring av arbeidet med ombygging til ATC med full overvåkning av hastighet (F-ATC) på blant annet strekningen Oslo S – Strømmen - Lillestrøm på Hovedbanen. F-ATC sørger for at togene ikke kjører fortere enn skiltet hastighet, og at de bremses tidsnok når de kjører inn til stasjon.

 • Nye tog
  Samferdselsdepartementet foreslår å gi NSB restverdisikring for 1 550 millioner kroner til anskaffelse av 26 nye togsett. Restverdisikringen innebærer at staten garanterer for 75 prosent av den bokførte verdien på materiellet. De nye togsettene skal blant annet erstatte de gamle persontogene som i dag trafikkerer Gjøvikbanen, i tillegg til at det settes inn nye tog på andre strekninger på Østlandet.

 • Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett
  Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om utbygging og finansiering av veg- og kollektivtiltak for perioden 2008-2032. Samarbeidet omfatter riksveger, fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, jernbane, trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

  Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 har to hovedmål. Det ene er god framkommelighet for alle trafikantgrupper med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Det andre er å ta forventet vekst i persontransport med kollektivtrafikk, gåing og sykling.

  Styringsgruppens forslag til Handlingsprogram 2016-19 har en samlet ramme på om lag 17 milliarder kroner til riksvegprosjekt og lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Beregnet bompengeandel i perioden er 61 prosent.

  Jernbanen har en viktig funksjon i hovedstadsområdet og inngår som en del av Oslopakke 3. Utbyggingen av jernbanen finansieres av staten. Når den statlige jernbanesatsingen i Oslopakke 2-området er inkludert, er bompengeandelen 25 prosent i 2016.

  Samferdselsdepartementet stiller seg bak at Oslopakke 3 får ta opp et lån på inntil 400 millioner kroner i 2016, i tillegg til de lån Stortinget tidligere har gitt fullmakt til å ta opp. Låneopptaket er med på å sikre rasjonell framdrift for blant annet E16 Sandvika – Wøyen, E18 Sydhavna riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund, Lørenbanen, oppgradering av Østensjøbanen og en videreføring av satsingen på drift av kollektiv trafikk.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Oslo og Akershus for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 1 175 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 280 millioner kroner fra belønningsordningen til Oslo og Akershus i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Bymiljøavtaler
  For 2016 er det foreslått i alt 300 millioner kroner til bymiljøavtaler. Fordelingen av midlene avhenger av forhandlingsresultatene med de enkelte byområdene. Det pågår nå forhandlinger med blant annet Oslo og Akershus med sikte på snarlig inngåelse av bymiljøavtale.

 • Fornebubanen
  Forutsatt at det inngås en bymiljøavtale mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, vil utbyggingen av Fornebubanen kunne få et statlig tilskudd på 50 prosent av prosjektkostnadene. Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen blir 8,3 kilometer lang, med 3,1 kilometer i Bærum og 5,2 kilometer i Oslo. Banen skal føres inn på det ordinære T-banenettet ved Majorstuen.

  Kostnaden for videre planlegging av Fornebubanen er beregnet til om lag 200 millioner kroner. For å dekke 50 prosent av disse kostnadene avsettes 100 millioner kroner i statlige midler til videre planlegging av Fornebubanen. Midlene kommer til utbetaling når det er inngått en helhetlig bymiljøavtale med Oslo og Akershus.

 • Kystforvaltning
  Regjeringen foreslår i alt 341,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å videreføre arbeid med farledstiltak for "Innseiling Oslo", i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden. Arbeidet tok til i 2015, og blir ferdig i 2016.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Oslo (UiO) med:
  - 9,4 millioner kroner til 24 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 0,4 millioner kroner til fem nye studieplasser i psykologi.
  - 2,6 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 6,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

  Det ble opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i 2015-budsjettet. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 millioner kroner i 2016-budsjettet, og UiO vil kunne søke om midler fra ordningen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med:
  - 1,6 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i sykepleieutdanningen og en rekrutteringsstilling i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 1,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har campus også i Oslo (NMBU Veterinærhøgskolen). Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NMBU med:
  - 2,7 millioner kroner til syv nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 1,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges idrettshøgskole (NIH) med 62,8 millioner kroner til utstyr og inventar i forbindelse med rehabiliteringen av NIH.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Handelshøyskolen BI med 0,4 millioner kroner til en ny rekrutteringsstilling.

 • Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet Høgskole og Misjonshøgskolen fusjonerer fra 1. januar 2016 til VID vitenskapelige høgskole. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til VID vitenskapelige høgskole med:
  - 1,2 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i sykepleieutdanningen.
  - 2,3 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
  - 0,5 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology med 0,4 millioner kroner til en ny rekrutteringsstilling i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Lovisenberg Diakonale Høgskole med:
  - 2,1 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 0,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høyskolen Diakonova med 0,5 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 327 av plassene ble tilbudt lærere i Oslo høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 575 nye studentboliger i Oslo og Akershus. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Beredskapssenter
  Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser.

  I konseptvalgutredningen er anbefalingen at det etableres et beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser på Grønmo i Oslo, med Taraldrud i Ski kommune som reservetomt. Forprosjekteringen avsluttes med ekstern kvalitetssikring, og regjeringen vil ta stilling til alternativ etter at den er gjennomført.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Oslo kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Oslo kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Oslo kan søke på disse midlene.

 • Veterinærinstituttet
  Regjeringen foreslår å styrke Veterinærinstituttets arbeid med biosikkerhet knyttet til fiskehelse med 2 millioner kroner.

 • Tilskuddet til Oslo-Filharmonien foreslås økt med om lag 7,9 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner skal kompensere for økt husleie i forbindelse med ny leieavtale.

 • Regjeringen foreslår å bevilge et driftstilskudd på 1 million kroner til Astrup Fearnley museet for å styrke formidlingsarbeidet ved museet.

 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Norsk Folkemuseum på 12 millioner kroner, med tilsagn om 17 millioner kroner til senere år, til et nytt prosjekt: oppgradering av Båthallen ved Norsk Maritimt Museum. Folkemuseet foreslås også å motta 40 millioner kroner til prosjektet Bybygg (vedtatt i 2013), der det tidligere er bevilget 28 millioner kroner og det gjenstår 12 millioner kroner til senere år.

 • Det ble i 2014 gitt fullmakt om tilsagn på 605 millioner kroner til nytt Munchmuseum i Bjørvika. Prosjektet vil være i planleggingsfasen enda et år, slik at det første tilskuddet etter planen først vil bli utbetalt i 2017.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festpillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kap. 323. I Oslo vil dette få direkte konsekvenser for 3 festivaler, men flere festivaler vil nye godt av at det fra 2017 vil bli en mer dynamisk ordning for festivalstøtte.

 • Ultima er den største samtidsmusikkfestivalen i Norden. Festivalen kom inn under knutepunktordningen i 2006. Tilskuddet i 2015 er 5,5 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • Øyafestivalen er en årlig pop- og rockefestival. Den er særlig kjent for å løfte fram nye norske artister. Festivalen kom inn under knutepunktordningen i 2008. Tilskuddet i 2015 er 2,1 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • Stiftelsen Horisont/Mela Festivalen er en multikulturell festival for kunst/kultur. Festivalen kom inn under knutepunktordningen i 2008. Tilskuddet i 2015 er 7,3 millioner kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 90 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oslo i 2016. Prosjektet for brannsikring på Akershus festning videreføres. Prosjektet for oppgradering av nødstrøm, som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2014, videreføres i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold av Nasjonalt folkehelseinstitutt, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til vedlikehold av Politihøgskolen i Oslo, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Oslo er foreslått tildelt 7,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Oslo deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Oslo kommune anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Oslo kommune hadde i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 105 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Oslo kommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo kommune hadde 29 669 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet for kommunene var 54 588 kroner per innbygger.

 

Oslo kommune og fylkeskommune

 

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

Kommune

           

0301 Oslo

1,6

29 669

105

32 922 135

1 450 748

4,6

Fordeles gjennom året

     

5 700

   

Fylke

           

03 Oslo

   

98

5 785 590

358 951

6,6

Oslo samlet

1,6

29 669

 

38 713 425

1 809 699

4,9

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst