Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E18
  274 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Av dette er 90 millioner kroner bevilgning over statsbudsjettet, mens 184 millioner kroner stilles til disposisjon fra bompengeselskapet. 137 millioner kroner av midlene fra bompengeselskapet er forskuttering av statlige midler. Strekningen bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 kilometer. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2017.

  Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 420 millioner kroner. Av dette forutsettes 240 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2016.

  23 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2014. Av de foreslåtte midlene i 2016 forutsettes 3 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2016 skal brukes til sluttoppgjør og restarbeider. I budsjettforslaget blir det vist til at det er ventet kostnadsøkning for prosjektet. Økningen skyldes i hovedsak forlik som er inngått mellom Statens vegvesen og en entreprenør. I tillegg er det behov for midler til å ut bedre Tarabekkens løp under E18, med blant annet legging av nye og større rør.

 • Riksveg 110
  206 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 110 Ørebekk – Simo i Fredrikstad kommune. Av dette forutsettes 110 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utviding av riksveg 110 til firefelts veg over en 1,4 kilometer lang strekning. Ett av feltene i hver retning skal reserveres som sambruksfelt, eventuelt som kollektivfelt. Prosjektet omfatter også ny og utvidet bruforbindelse over Seutelva. Bygging av sykkelveg og fortau er dessuten en del av prosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

 • Riksveg 111
  Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger for 2016 er det satt av midler til å etablere kollektivfelt på riksveg 111 ved Sundløkka i Fredrikstad kommune.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Østfold blir med dette 141,9 millioner kroner og rentekompensasjonen på 8 548 000 kroner.

 • Østfoldbanen
  Det er satt av 90 millioner kroner til fornying på Østfoldbanen. I 2016 gjennomføres det blant annet forberedelser og gjennomføring av ballastrensning på deler av strekningen Sarpsborg – Kornsjø.

 • InterCity-planlegging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 835 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet. For Østfoldbanen arbeides det med regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og ny Moss stasjon på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, videre planlegging på strekninger sør for Haug, samt med kommunedelplan- og hovedplan for strekningen Seut-Fredrikstad-Sarpsborg, inkludert ny Fredrikstad stasjon ved Grønli.

 • Kollektivtransport
  Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene

  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) for perioden 2014-2017 med en økonomisk ramme på 225 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 50 millioner kroner fra belønningsordningen til Nedre Glommaregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Kystforvaltning
  I budsjettforslaget blir det vist til at prosjekt- og utredningsunderlaget for farledsprosjektet Borg havn Røsvikrenna (Borg 1) må gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av prosjektet. Dette er begrunnet med at tiltaket har blitt endret underveis, og at mengden med forurenset masse har økt betydelig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5 050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 280 av plassene ble tilbudt lærere i Østfold høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 70 nye studentboliger i Østfold. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Kriminalomsorgen
  Regjeringen foreslår å bevilge 193 millioner kroner til etablering av nye plasser ved Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, som erstatningskapasitet for Oslo fengsel, avdeling A når denne stenges ned.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Østfold kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Østfold kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Østfold kan søke på disse midlene.

 • Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Punkt Ø med 1,2 millioner kroner for å styrke og videreutvikle kunstformidlingsvirksomhet ved Galleri F 15 og Momentum kunsthall.

 • Det foreslås å øke tilskuddet til Østfoldmuseene med 1,5 millioner kroner for å styrke vedlikeholdsarbeidet ved museet.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Fredrikstad skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. I tillegg planlegges blindgjengersøk i sjø gjennomført i 2016. Det er planlagt å bruke 10 millioner kroner på tiltaket.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Østfold fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 21 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

I Østfold har 11 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hobøl kommune med 6,5 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Østfold hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 53 860 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,9 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Østfold fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 5,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 169 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

Østfold

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

0101 Halden

0,1

52 277

96

1 509 435

64 757

4,5

0104 Moss

1,8

54 026

96

1 531 443

82 060

5,7

0105 Sarpsborg

-1,2

55 134

95

2 708 230

106 901

4,1

0106 Fredrikstad

2,6

63 218

96

3 779 791

156 807

4,3

0111 Hvaler

3,7

72 158

102

222 421

9 317

4,4

0118 Aremark

1,1

15 364

104

91 451

2 470

2,8

0119 Marker

-2,4

37 221

96

197 117

7 596

4,0

0121 Rømskog

4,0

24 647

111

52 591

1 297

2,5

0122 Trøgstad

3,7

23 642

96

281 494

9 292

3,4

0123 Spydeberg

-2,4

49 600

97

287 087

9 792

3,5

0124 Askim

0,6

55 749

95

766 055

42 751

5,9

0125 Eidsberg

1,0

53 674

97

582 498

24 721

4,4

0127 Skiptvet

1,5

14 072

96

198 812

11 218

6,0

0128 Rakkestad

0,8

67 082

96

439 998

19 459

4,6

0135 Råde

1,5

38 064

96

359 971

18 319

5,4

0136 Rygge

0,4

44 387

96

734 374

28 444

4,0

0137 Våler

5,2

31 668

96

254 489

10 737

4,4

0138 Hobøl

-3,9

28 871

98

263 630

16 158

6,5

Fordeles gjennom året

     

6 700

   

Østfold

1,0

53 860

96

14 267 584

622 797

4,6

Østfold fylkeskommune

5,7

6 169

91

2 942 628

74 740

2,6

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst