Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Riksveg 509
  210 millioner kroner er foreslått til riksveg 509, Sømmevågen. Av dette beløpet forutsettes 185 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet ligger i Sola kommune i Rogaland og omfatter ombygging av dagens veg til firefelts veg over en strekning på om lag 1 kilometer fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Prosjektet omfatter også ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg inngår bygging av nytt planskilt kryss mellom riksveg 509 og Flyplassvegen og tilrettelegging for gående og syklende. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2017.

 • E39 – Hove – Sandved
  375 millioner kroner er foreslått til første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Av dette beløpet forutsettes 225 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet ligger i Sandnes kommune i Rogaland og omfatter første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg på en 1,6 kilometer lang strekning.

  Prosjektet inkluderer utbygging av om lag 2 kilometer gang- og sykkelveger, inkludert tre gangbruer. Dette vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen mellom Ålgård og Sandved.

  I tillegg inkluderer prosjektet ombygging av dagens planskilte kryss på Hove og Sandved, og omfattende støytiltak. Prosjektet inkluderer også ombygging av om lag 1,3 kilometer av riksveg13 og fylkesveg 325. Ved Kvelluren på E39 vil det bli bygd ei bru på 350 meter.

  Anleggsarbeidene startet i mars 2015 og skal etter planen åpnes for trafikk våren 2017.

 • E39 – Eiganestunnelen
  450 millioner er foreslått til bygging av 5 kilometer firefelts veg forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, medregnet Eiganestunnelen som er 3, 7 kilometer lang. Tunnelen har en fellesstrekning på om lag 0,9 kilometer med Hundvågtunnelen på Ryfast-prosjektet. Dagens E39 mellom Schancheholen og Madlaveien bygges om til lokalveg og Byhaugtunnelen på dagens E39 blir lagt om for å inngå i lokalvegnettet.

  Av de foreslåtte midlene forutsettes 300 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • Riksveg 13
  1 300 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 1 250 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet er i alt 20,7 kilometer langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Prosjekt Ryfast vil sammen med prosjekt E39 Eiganestunnelen gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Rogaland blir med dette 220,2 millioner kroner og rentekompensasjonen på 12 969 000 kroner.

  Sørlands-/Jærbanen
  Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. I 2016 videreføres fornying av kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen, herunder ferdigstilling av strekningen Egersund – Stavanger. Totalkostnaden for dette er anslått til 400 millioner kroner.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Stavangerregionen (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola) for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 225 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 60 millioner kroner fra belønningsordningen til Stavangerregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Bymiljøavtaler
  For 2016 er det foreslått i alt 300 millioner kroner til bymiljøavtaler. Fordelingen av midlene avhenger av forhandlingsresultatene med de enkelte byområdene. Samferdselsdepartementet regner med at pågående lokale prosesser knyttet blant annet til videreføring av arealplanlegging for bypakke og lokal bompengefinansiering relativt raskt vil gjøre det aktuelt med forhandlinger med Nord-Jæren når disse prosessene blir ferdigstilt. Gjennom bymiljøavtale med Nord-Jæren vil det blant annet være aktuelt å gi et statlig finansieringstilskudd på 50 prosent til Bussvei 2020.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger (UiS) med:
  - 9,4 millioner kroner til 24 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 5,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 15,1 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Stord-Haugesund (HSH) med:
  - 1,2 millioner kroner til en ny rekrutteringsstilling i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag og to rekrutteringsstillinger i maritime fag.
  - 6,2 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 0,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Vestlandet med 13 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 mrd. kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 478 av plassene ble tilbudt lærere i Rogaland høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 259 nye studentboliger i Stavanger (218) og ved Stord/Haugesund (41). Studentsamskipnadene vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Norwegian Pumps & pipes – tiltakspakke
  Regjeringen foreslår, som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting, et ettårig tilskudd på 5 millioner kroner til Helse Vest RHF og initiativet Norwegian Pumps & pipes. Regjeringen vil styrke nettverket Pumps and Pipes som legger til rette for kompetanseoverføring mellom olje- og helsesektoren i Stavanger-området.

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting
  Som ledd i regjeringens tiltakspakke, foreslås det et ettårig tilskudd til helseforetakene. Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, dvs. områder der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår at 200 millioner kroner fordeles til Helse Vest. Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter en individuell vurdering. Det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4100 millioner kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Konfliktråd
  Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådet i Sør-Rogaland med én ungdomskoordinator til oppfølging av ungdommer i alderen 15-18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

 • Kriminalomsorgen
  Som en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting settes det i gang ekstraordinære rehabiliteringstiltak i Åna fengsel på 25 mill. kroner.  

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Rogaland kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Rogaland kan søke på disse midlene.

 • Forskningsfartøyer – opprustning og vedlikehold
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til vedlikehold og opprustning av de marine forskningsfartøyene med 100 millioner kroner i 2016. Dette bidrar til å løse de kortsiktige kapasitetsutfordringene, og gir samtidig ordrer til verftsindustrien. Forslaget er en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 860 sjøfolk i Rogaland omfattet av tilskuddsordningen. Regjeringen foreslår også å sette av 40 millioner kroner til grønn skipsfart, ved å etablere en tilskuddsordning for kondemnering av skip og styrke innovasjonslåneordningen til Innovasjon Norge. Ordningen skal stimulere til miljøvennlige nybygg i nærskipsfart.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Rogaland kan søke på disse midlene.

 • Til Filmkraft Rogaland filmsenter foreslås en økning på 0,4 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 5 millioner kroner i 2016.

 • Tilskuddet til Rogaland Teater foreslås økt med 3,1 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner skal bidra til teatrets utredning av nytt teaterbygg, et bygg som skal bli til glede for alle regionens innbyggere. Det foreslås i tillegg et engangstilskudd på 5 millioner kroner til vedlikehold av bygningsmassen til Rogaland Teater som en del av regjeringens sysselsettingspakke.

 • Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til Haugesund Teater, hvorav 1 million kroner skal dekke økte utgifter til leie av nye produksjonslokaler.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 1 million kroner til Opera Rogaland for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av opera.

 • Som et tiltak for å møte den vanskelige sysselsettingssituasjonen på deler av Vestlandet foreslår regjeringen engangstilskudd til museene i Rogaland for å styrke vedlikehold av bygningsmassen disse museene har forvaltningsansvar for. På denne bakgrunn bevilges engangstilskudd til følgende museer: Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet.


 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til et nytt prosjekt ved Dalane Folkemuseum på 11 millioner kroner, med tilsagn om 15 millioner kroner til senere år, til oppføring av Jøssingfjord vitenmuseum ved Nedre Helleren kraftstasjon.

 • Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslås det over denne posten, foruten overnevnte bevilgning til vedlikehold av Rogaland Teater i Stavanger, også 18,8 millioner kroner til Jærmuseet til magasin- og utstillingsbygg på Vitengarden i Hå og 4,5 millioner kroner til Museum Stavanger til rehabilitering av museets publikumsmottak og naturhistoriske utstillinger, som begge er nye prosjekter.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 565 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 353 millioner kroner under Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Datterselskapet Petoro Iceland AS ivaretar den norske deltakerandelen i utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. Petoro er lokalisert i Stavanger.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 42,8 millioner kroner i tilskudd til Norsk Oljemuseum, hvorav 30 millioner kroner er øremerket etablering av et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger for å ivareta den materielle industriarven fra petroleumsvirksomheten på en forsvarlig måte. Totalanslaget for investeringen er på om lag 63 millioner kroner og prosjektet anslås å ha en gjennomføringstid på to og et halvt år.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 320 millioner kroner ekstra i 2016 til vedlikehold i Sjøforsvaret. Dette vil sikre et høyt aktivitetsnivå, øke tilgjengeligheten på fartøyene og bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det ha en positiv effekt på sysselsettingen og lokal industri i maritim sektor på Vestlandet. Erfaringsmessig vil en stor del av dette arbeidet tilfalle norsk verkstedindustri.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 2 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom bygg og anlegg i Rogaland i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører i 2016 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Flekkefjord har fått midler til opprydding i forurenset sjøbunn som starter i vinter og i Farsund er man i gang med planleggingen.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Rogaland og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner for å videreføre arbeidet med etablering av genbank for å sikre bestandene av villaks og sjøørret i tilknytning til Hardangerfjorden. Genbanken er planlagt tilknyttet eksisterende genbank på Ims i Rogaland.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til vedlikehold av Åna fengsel, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Rogaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 18 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun kommunene Finnøy og Vindafjord i Rogaland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Rogaland

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent.

I Rogaland har 13 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Utsira kommune med 10,4 prosent, mens Forsand kommune har lavest vekst med 2,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 18 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Rogaland hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 46 699 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Rogaland fylkeskommune
Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016

Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 2,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Rogaland fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 2,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 512 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

Rogaland

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1101 Eigersund

1,0

43 338

100

769 086

30 647

4,2

1102 Sandnes

3,2

45 736

102

3 759 541

185 204

5,2

1103 Stavanger

-0,1

50 331

108

6 943 589

314 895

4,8

1106 Haugesund

-2,4

49 712

98

1 808 293

66 999

3,8

1111 Sokndal

-0,3

73 834

98

188 895

6 075

3,3

1112 Lund

-2,7

44 415

101

186 427

8 289

4,7

1114 Bjerkreim

2,2

37 182

101

164 489

4 362

2,7

1119 Hå

5,7

26 259

97

911 598

38 494

4,4

1120 Klepp

1,3

39 913

99

938 068

34 135

3,8

1121 Time

0,1

44 248

100

929 883

41 459

4,7

1122 Gjesdal

2,9

62 144

98

591 675

35 196

6,3

1124 Sola

2,9

54 495

107

1 382 678

67 055

5,1

1127 Randaberg

-0,4

61 648

105

559 960

21 063

3,9

1129 Forsand

2,0

59 523

109

90 932

2 064

2,3

1130 Strand

2,0

36 387

98

651 167

32 053

5,2

1133 Hjelmeland

-0,9

74 830

103

176 040

7 840

4,7

1134 Suldal

8,8

37 633

104

250 281

8 961

3,7

1135 Sauda

3,0

65 979

106

270 909

10 023

3,8

1141 Finnøy

0,9

-12 883

107

195 759

8 126

4,3

1142 Rennesøy

0,9

75 662

103

273 675

6 442

2,4

1144 Kvitsøy

5,6

51 320

123

46 443

1 627

3,6

1145 Bokn

0,3

42 800

110

64 868

4 679

7,8

1146 Tysvær

3,7

67 966

98

574 204

26 492

4,8

1149 Karmøy

0,7

30 539

96

2 042 741

73 645

3,7

1151 Utsira

-6,3

104 845

161

31 814

2 998

10,4

1160 Vindafjord

1,0

41 364

103

490 088

14 895

3,1

Fordeles gjennom året

     

16 000

 

 

Rogaland

1,2

46 699

103

24 309 105

1 051 618

4,5

Rogaland fylkeskommune

2,0

10 512

94

5 284 942

293 358

5,9

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper(IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst