Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E39
  Statlige midler prioriteres til å fullføre utbyggingen av E39 på strekningen Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande nord. Det er forslått 100 millioner kroner. Prosjektet ligger i Gaular kommune. De to strekningene bygges som ett prosjekt og omfatter 9 kilometer veg, hvorav vel 3 kilometer bygges i ny trasé forbi Sande sentrum. Vegen bygges med 8,5 meter vegbredde. I prosjektet inngår blant annet en tunnel på om lag 1 kilometer langs Økslandsvatnet, ei bru på om lag 100 meter og om lag 2 kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2016.

  Videre settes det av 100 millioner kroner til anleggsstart på prosjektet E39 Bjørset – Skei (foreløpig styrings- kostnadsramme). Strekningen Bjørset – Skei i Jølster kommune er på om lag 11 kilometer og har til dels svært dårlig standard, med svingete veg, smal vegbane uten gul midtlinje, varierende bæreevne og mange avkjørsler. Med unntak av om lag 100 meter ved Skei er det ingen tilrettelegging for gående og syklende. Prosjektet omfatter utvidelse av vegen til 8,5 meter vegbredde og utrettinger av svinger. Fra Bjørset til Indre Årdal er det planlagt ekstra bred skulder for myke trafikanter, og fra Indre Årdal til Skei er det planlagt gang- og sykkelveg. En rekke avkjørsler er planlagt sanert eller samlet. Prosjektet omfatter også utbedring av skredpunkt. Det foreligger godkjent reguleringsplan, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme så snart det foreligger nærmere avklaringer og før anleggsstart. Mulig anleggsstart er i august 2016 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

  Det prioriteres også midler til bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Hafstad og Kronborg på E39.

 • E16
  På E16 prioriteres det midler til videreføring av utbyggingen på strekningen Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen og restfinansiering for strekningen Smedalsosen – Maristova – Borlaug.

  For Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen er det satt av 460 millioner kroner. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, og ligger i Vang kommune i Oppland og Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Strekningen har dårlig regularitet om vinteren, med kolonnekjøring og stengninger. Prosjektet omfatter bygging av om lag 20 kilometer veg med om lag 6 kilometer tunnel. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.

  Det er satt av fornyingsmidler til å utbedre tunnelen Gudvanga, Fretheim og Onstad.

 • Riksveg 55
  Det settes av midler til gang- og sykkelveg på strekningene Kløvi og Njøs, Bondeviki – Fardal og Fardal – Ylvisåker. Det er i tillegg prioritert midler til fotgjengersikring på riksveg 55 ved Stedje, og det er satt av midler til planlegging.

 • Riksveg 5
  Det prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av riksveg 5 Loftnesbrui. Som en følge av usikkerhet knyttet til valg av bruløsningen, er anleggsstart utsatt. Det legges nå til grunn at anleggsarbeidene starter i oktober 2015, mot tidligere forutsatt i 2014. Prosjektet er ventet å åpne for trafikk i 2017.

 • Riksveg 15
  Det settes av midler til utvidelse av riksveg 15/E39 mellom Nor bru og Hjelle. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg, busslommer og ulike trafikksikkerhetstiltak.

 • Kjøp av riksvegferjetjenester
  Det er satt av midler til oppstart av ny kontraktsperiode for riksveg 55/riksveg 13 Hella – Vangsnes – Dragsvik. For å oppfylle miljøkrav og stimulere til bedre konkurranse er det besluttet å utsette oppstart av langsiktige kontrakter i sambandet Anda – Lote til 2018.

 • Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift
  Enkelte ferjesamband i Sogn og Fjordane vil få midler fra tiltaket, går det fram av forslaget til statsbudsjett for 2016.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Sogn og Fjordane blir med dette 116,7 millioner kroner og rentekompensasjonen på 12 007 000 kroner.

 • Stad skipstunnel
  Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning med to alternative dimensjoneringer av en tunnel gjennom Stadlandet, og utarbeider nå et forprosjekt for det største tunnelalternativet, går det fram av budsjettforslaget. Det vil også bli utarbeidet en ny reguleringsplan med konsekvensutredning. Forprosjektet skal gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2.

 • Luftfart
  Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 nye kontrakter for ruteflyging på ruter i Sogn og Fjordane for perioden 1. april 2016-31. mars 2020:
  Førde – Oslo v.v. og Førde – Bergen v.v.
  Sogndal – Oslo v.v. og Sogndal – Bergen v.v.
  Sandane – Oslo v.v. og Sandane – Bergen v.v.

  Fra 1. april 2016 er det ikke lenger vurdert som nødvendig med statlig regulering og kjøp av flytransport på rutene Florø – Oslo og Florø – Bergen.

 • Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Vestlandet med 13 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 170 av plassene ble tilbudt lærere i Sogn og Fjordane høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 44 nye studentboliger i Sogn og Fjordane. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting
  Som ledd i regjeringens tiltakspakke, foreslås det et ettårig tilskudd til helseforetakene. Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, det vil si områder der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår at 200 millioner kroner fordeles til Helse Vest. Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter en individuell vurdering. Det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

  Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Sogn og Fjordane kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Sogn og Fjordane kan søke på disse midlene.

  Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 562 sjøfolk i Sogn og Fjordane omfattet av tilskuddsordningen. Regjeringen foreslår også å sette av 40 millioner kroner til grønn skipsfart, ved å etablere en tilskuddsordning for kondemnering av skip og styrke innovasjonslåneordningen til Innovasjon Norge. Ordningen skal stimulere til miljøvennlige nybygg i nærskipsfart.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Sogn og Fjordane kan søke på disse midlene.

 • Til Vestnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 10,2 millioner kroner i 2016. Vestnorsk filmsenter dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 • Det foreslås 1,2 millioner kroner i økning i driftstilskuddet til Musea i Sogn og Fjordane, hvorav 0,6 millioner kroner er knyttet til drift av Måløyraidsenteret.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

 • Norsk Countrytreff kom inn under knutepunktordningen i 2012. Tilskuddet i 2015 er 1,7 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.
  Førde Internasjonale Folkemusikk-festival kom inn under knutepunktordningen i 2005. Tilskuddet i 2015 er 6,5 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings¬områder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Førde.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2016, herunder hastetiltak etter flommen på Vestlandet i 2014 i Kuvelda og Erdalselva i Lærdal kommune og Flåm i Aurland kommune.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 320 millioner kroner ekstra i 2016 til vedlikehold i Sjøforsvaret. Dette vil sikre et høyt aktivitetsnivå, øke tilgjengeligheten på fartøyene og bidra til økt operativ evne. I tillegg vil det ha en positiv effekt på sysselsettingen og lokal industri i maritim sektor på Vestlandet. Erfaringsmessig vil en stor del av dette arbeidet tilfalle norsk verkstedindustri.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sogn og Fjordane i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å styrke midlene til implementering av ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. Jotunheimen og Hallingskarvet nasjonalparker er av nasjonalparkene det særlig satses på.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Fjordane fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 71 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Sogn og Fjordane slik at det fortsatt er tre kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

 • Regjeringen foreslår å halvere avgiften på saft og sirup (alkoholfrie drikkevarer) basert på frukt, bør og grønnsaker og som ikke er tilsatt sukker.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sogn og Fjordane

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

I Sogn og Fjordane har 3 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Fjaler kommune med 5,2 prosent, mens Solund kommune har lavest vekst med 2,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 20 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 69 383 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,0 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 1,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 2,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 20 574 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

Sogn og Fjordane

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

(1000 kr)

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1401 Flora

0,4

86 434

102

638 110

23 462

3,8

1411 Gulen

2,4

33 042

105

160 562

6 166

4,0

1412 Solund

-2,3

64 136

121

62 793

1 321

2,1

1413 Hyllestad

3,5

87 093

112

96 872

2 480

2,6

1416 Høyanger

3,3

101 659

99

246 897

6 916

2,9

1417 Vik

4,6

51 168

101

166 403

5 673

3,5

1418 Balestrand

0,9

48 470

108

92 212

3 390

3,8

1419 Leikanger

-3,1

67 196

101

128 591

3 994

3,2

1420 Sogndal

4,2

41 493

99

384 923

15 735

4,3

1421 Aurland

7,1

53 014

111

114 754

4 013

3,6

1422 Lærdal

8,3

104 932

107

133 846

3 713

2,9

1424 Årdal

1,8

73 053

101

289 986

11 685

4,2

1426 Luster

1,3

52 742

101

302 240

11 182

3,8

1428 Askvoll

2,2

66 751

101

186 905

6 343

3,5

1429 Fjaler

0,6

54 480

101

186 591

9 264

5,2

1430 Gaular

-1,0

56 261

100

181 802

6 772

3,9

1431 Jølster

-0,6

74 319

100

183 496

5 184

2,9

1432 Førde

0,1

88 465

99

656 466

26 571

4,2

1433 Naustdal

1,5

70 370

102

168 698

6 675

4,1

1438 Bremanger

-5,9

92 616

100

252 162

6 346

2,6

1439 Vågsøy

2,5

49 482

101

339 986

12 852

3,9

1441 Selje

-0,5

70 348

102

165 287

4 477

2,8

1443 Eid

-1,2

79 541

97

314 454

11 018

3,6

1444 Hornindal

-0,5

71 723

108

81 736

2 069

2,6

1445 Gloppen

-0,4

72 000

99

341 220

16 561

5,1

1449 Stryn

2,4

43 671

96

400 349

12 558

3,2

Fordeles gjennom året

     

9 970

 

 

Sogn og Fjordane

1,2

69 383

101

6 287 313

227 370

3,8

Sogn og Fjordane fylkeskommune

2,3

20 574

123

2 316 136

46 445

2,0

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst