Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E 39
  Til restfinansiering og refusjon for prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen er det satt av 23 millioner kroner. Prosjektet ligger i Orkdal kommune og omfatter bygging av 10,5 kilometer veg, hvorav 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2015. Midlene i 2016 vil bli benyttet til restarbeider. I tillegg er det satt av 30 millioner kroner i statlige midler til refusjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 • E6
  Det er foreslått midler til restfinansiering av prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2013, og prosjektet blir åpnet for trafikk i oktober 2015.

  Det settes også av midler til restfinansiering av E6 Nidelv bru – Grillstad og Værnes - Kvithamar. Av foreslåtte midler i 2016 forutsettes 142 millioner kroner av totalt 200 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Det er foreslått midler til utbedringsarbeidene i E6 Grillstadtunnelen i Trondheim som startet opp i 2015.

  Til E6 Vindåsliene – Korporalsbrua på strekningen E6 Ulsberg – Melhus er det foreslått 50 millioner kroner. Strekningen E6 Ulsberg – Melhus, inkludert E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, er i Meld. St. 25 (2014-2015) forutsatt overført til utbyggingsselskapet Nye Veier AS. I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) er det forutsatt anleggsstart for prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i løpet av 2015, dvs. før Nye Veier AS formelt er opprettet. For at utbyggingsselskapet skal kunne utarbeide selvstendige gjennomføringsplaner for de prosjektene selskapet får overført, foreslår regjeringen at prosjektet ikke tas inn i selskapets portefølje, men bygges ut i regi av Statens vegvesen.

  Et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus ble behandlet av berørte kommuner og fylkeskommuner i 2014. Endelig lokalpolitisk behandling av bompengeopplegget for prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua vil bli gjennomført så snart det foreligger vedtatt reguleringsplan for hele prosjektet. Prosjektet omfatter delvis utbedring av eksisterende veg, og delvis bygging av ny veg på en strekning på om lag 7 kilometer. I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Prosjektet vil bedre trafikksikkerheten og miljøforholdene i Soknedal sentrum.

  Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2016.

  Til E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen er det foreslått 750 millioner kroner. Av dette er 600 millioner forutsatt å være bompenger. Prosjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 2. Prosjektet er en videreføring av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Jaktøya og Tonstad. Den nordligste delen av Sentervegen til Tonstad ble åpnet for trafikk høsten 2013. Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts veg over en strekning på 7,9 kilometer.

  Prosjektet omfatter også bygging av planskilte kryss på Klett og Hårstad og ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen. Det skal også bygges 3,5 kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesvei 900 fra Klett og nordover til Heimdal. Det er foreløpig lagt til grunn anleggsstart i løpet av 2015 og åpning for trafikk i 2018.

  Det er satt av midler til utbedring av tunnelene Stavsjøfjell, Være og Hell.

 • Vederlag til OPS-prosjekter
  E39 Klett – Bårdshaug ble satt i drift 2005, samtidig som strekningen Øysand – Thamshamn ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2030. For 2016 utgjør det kontraktfestede vederlaget 188 millioner kroner, som forutsettes finansiert med 78 millioner kroner i statlige midler og 110 millioner i bompenger.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Sør-Trøndelag blir med dette 190,3 millioner kroner og rentekompensasjonen på 11 561 000 kroner.

 • Miljøpakke Trondheim
  Finansiering av Miljøpakke Trondheim er basert på innkreving av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om midler fra Belønningsordningen for perioden 2013-2016. Det er lagt til grunn et samlet statlig tilskudd på 670 millioner kroner i fireårsperioden.

  I forslaget til fordeling av midler i Miljøpakke Trondheim for 2016 er det til tiltak på riksveg satt av totalt 782,5 millioner kroner. Av dette er 167,2 millioner kroner statlige midler. Til E6 Jaktøya – Sentervegen er det satt av totalt 750 millioner kroner, og til gang- og sykkelveger totalt 27,5 millioner kroner. Til planlegging er det satt av totalt 5 millioner kroner. Til lokale vegtiltak og programområder er det satt av totalt 274,8 millioner kroner for 2016. Det er forutsatt en rekke tiltak innen programområdene blant annet for å legge til rette for økt sykkelbruk. Trafikksikkerhetstiltak prioriteres, blant annet tiltak langs skoleveg.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Trondheimsregionen for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 670 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 170 millioner kroner fra belønningsordningen til Trondheimsregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Bymiljøavtaler
  For 2016 er det foreslått i alt 300 millioner kroner til bymiljøavtaler. Fordelingen av midlene avhenger av forhandlingsresultatene med de enkelte byområdene. Det pågår nå forhandlinger med blant annet Trondheim/Sør-Trøndelag med sikte på snarlig inngåelse av bymiljøavtale. Gjennom bymiljøavtale med Trondheim/Sør-Trøndelag vil det blant annet være aktuelt å gi et statlig finansieringstilskudd på 50 prosent til superbussløsning i Trondheim.

 • Trønder- og Meråkerbanen
  Innenfor foreslått budsjett til planlegging er det satt av midler til planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. I 2016 gjennomføres detaljplanarbeidet med sikte på mulig byggestart i 2017 og ferdigstilling i 2023. Prosjektet skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte når denne er gjennomført.

 • Jernbaneverket arbeider med kommunedelplan for dobbeltspor på deler av strekningen Trondheim – Steinkjer, og til videre planlegging av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen.

 • Leangen stasjon
  På Leangen stasjon planlegges bygging av ny mellomplattform med adkomst fra ny vegbro over Trønderbanen. Det skal bygges to spor til plattform og et tredje krysningsspor. Det foreligger en vedtatt områdereguleringsplan, med krav til at det skal utarbeides en detaljregulering for jernbanetiltakene. Det planlegges arbeid med detalj- og reguleringsplan i 2016, med sikte på byggestart i 2018.

 • Rørosbanen
  Det er satt av 70 millioner kroner til fornying av Rørosbanen. Pågående arbeider med svillebytte videreføres. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i 2019. De samlede kostnadene er anslått til 255 millioner kroner.

 • Beredskapstiltak for gods
  Det foreslås 45 millioner kroner for å utvikle beredskapsterminaler som omlastningssteder for vekselflak og containere, samt andre beredskapstiltak ved lange brudd på deler av jernbanenettet forårsaket av uønskede hendelser og ved planlagt vedlikehold. Det er identifisert fem stasjonsområder som kan utvikles til beredskapsterminaler. Støren er ett av disse. Planlegging og analyse av disse er i gang. Tiltakene planlegges å være ferdig i 2016 og 2017.

 • Luftfart
  Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Røros – Oslo v.v. for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.

  I budsjettforslaget er det satt av 28,5 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Fra 1. januar 2016 blir en ny tilskuddsordning innført. Ørland lufthavn er omfattet av den nye ordningen sammen med lufthavnene Notodden og Stord. Tilskuddet til den enkelte lufthavn blir fastsatt på bakgrunn av søknader fra lufthavnene.

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag vil fusjonere med Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NTNU med:
  - 13,9 millioner kroner til videre planlegging av framtidig campus for NTNU i Trondheim.
  - 14 millioner kroner til 30 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, fire rekrutteringsstillinger i maritime fag og to rekrutteringsstillinger i sykepleieutdanning.
  - 2,5 millioner kroner til 10 nye studieplasser i psykologi og 15 nye studieplasser i medisin.
  - 9,9 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 10,6 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

  Det ble opprettet en ny søknadsbasert ordning for oppgradering av universitetsbygg i i 2015-budsjettet. Ordningen er utvidet fra 75 til 135 millioner kroner i 2016-budsjettet, og NTNU kan søke om midler fra ordningen. NTNU fikk 40 millioner kroner til Kjemiblokk 3 fra ordningen i 2015.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning med 0,8 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) blir inkludert i gaveforsterkningsordningen fra 2016.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 337 av plassene ble tilbudt lærere i Sør-Trøndelag høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 250 nye studentboliger i Sør-Trøndelag. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Konfliktråd
  Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådet i Sør-Trøndelag med én ungdomskoordinator, til oppfølging av ungdommer i alderen 15-18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

 • Regjeringen foreslår å avsette 3 mill. kroner til videreføring av pilotprosjektet om dyrepoliti. Pilotprosjektet er et treårig prosjekt i Sør-Trøndelag politidistrikt, med støtte fra Mattilsynet Region Midt.

 • Regjeringen foreslår å etablere et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA-kontor) i Trondheim i 2016. På SUA-kontoret samarbeider skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet og UDI og gir arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt med norske myndigheter. Et tettere samarbeid mellom etatene er også en styrke i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det er allerede etablert slike kontor i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes. Et nytt SUA-kontor i Trondheim vil redusere byråkratiet ved arbeidsinnvandring i enda et pressområde.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Sør-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Sør-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 685 sjøfolk i Sør-Trøndelag omfattet av tilskuddsordningen.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Sør-Trøndelag kan søke på disse midlene.

 • Til Midtnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,5 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 5,9 millioner kroner i 2016. Midtnorsk filmsenter dekker fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Museene i Sør-Trøndelag på 4 millioner kroner til et nytt prosjekt for bygging av autentiske interiører ved Sverresborgs byavdeling i Trondheim.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

 • Olavsfestdagene i Trondheim er en kirkemusikkfestival. Dagens festival viderefører tradisjonen til Olavsdagene, som startet i 1962. Det presenteres konserter og andre arrangement av norske og internasjonale utøvere. Olavsfestdagene kom inn under knutepunktordningen i 1999. Tilskuddet i 2015 er 10 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 584 millioner kroner over statsbudsjettet til Energifondet og Enovas arbeid med omlegging av energibruk og -produksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. De totale inntektene til Energifondet anslås til om lag 2,3 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings¬områder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Trondheim.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Sør-Trøndelag vil bli prioritert i 2016, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Melhus kommuner.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 500 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2016. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til prosjekter på Ørland iht. Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase på Ørland flystasjon. De største enkeltprosjektene som vil bli videreført i 2016 er Vedlikeholdsbygget, Skvadronsbygget i tillegg til innløsning av eiendom. I Prop. 1 S (2015–2016) foreslås igangsetting av to større nye prosjekter på Ørland, henholdsvis forlengelse av rullebanen og etablering av ny mannskapsforlegning.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen foreslår videre å iverksette en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein fra 1. april 2016.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Høsten 2014 fikk Trondheim kommune tildelt midler og tillatelser etter forurensningsloven for opprydding i forurenset sjøbunn. Tiltakene pågår nå og vil etter planen avsluttes våren 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til restaurering av myr som en del av arbeidet med å forsterke klimaforliket. Tiltak kan komme i alle fylker. Et pilotprosjekt ble startet opp i 2015 og der deltar fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Rogaland og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å sette av 31 millioner kroner for å videreføre arbeidet med bygging av fiskesperre i Driva for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til vedlikehold av Munkholmen i Trondheim, som ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 54 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Sør-Trøndelag deltar.

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i Sør-Trøndelag som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.

I Sør-Trøndelag har 12 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ørland kommune med 8,4 prosent, mens Snillfjord kommune har lavest vekst med 2,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 17 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 65 107 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 4,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 13 719 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

 

Sør-Trøndelag

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1601 Trondheim

0,6

69 860

99

8 613 393

418 178

5,1

1612 Hemne

-0,5

30 627

101

227 963

9 274

4,2

1613 Snillfjord

1,4

39 360

113

72 811

1 983

2,8

1617 Hitra

-0,1

124 220

101

249 841

7 943

3,3

1620 Frøya

0,4

125 475

106

268 081

9 816

3,8

1621 Ørland

3,1

93 806

103

265 321

20 580

8,4

1622 Agdenes

5,4

25 474

108

120 877

6 677

5,8

1624 Rissa

2,7

65 248

100

364 824

11 324

3,2

1627 Bjugn

-0,5

96 509

101

250 910

15 158

6,4

1630 Åfjord

-0,7

75 393

102

192 972

5 506

2,9

1632 Roan

-2,8

118 570

107

72 032

2 564

3,7

1633 Osen

1,6

42 294

107

77 874

2 880

3,8

1634 Oppdal

1,0

39 601

99

354 296

14 902

4,4

1635 Rennebu

1,2

54 040

100

154 026

6 762

4,6

1636 Meldal

4,3

49 640

106

216 372

9 522

4,6

1638 Orkdal

1,4

44 107

96

596 079

25 200

4,4

1640 Røros

-2,9

-65 583

100

298 401

9 513

3,3

1644 Holtålen

-1,0

94 216

102

121 255

3 419

2,9

1648 Midtre Gauldal

0,0

51 293

99

343 517

13 171

4,0

1653 Melhus

0,0

68 966

97

802 029

27 138

3,5

1657 Skaun

5,1

43 988

97

400 949

20 059

5,3

1662 Klæbu

2,9

46 494

97

300 727

13 130

4,6

1663 Malvik

0,2

62 876

97

657 987

28 032

4,4

1664 Selbu

2,9

54 893

101

236 305

10 773

4,8

1665 Tydal

8,5

73 453

110

59 165

1 796

3,1

Fordeles gjennom året

     

61 400

 

 

Sør-Trøndelag

0,9

65 107

99

15 379 408

695 299

4,7

Sør-Trøndelag fylkeskommune

4,3

13 719

96

3 569 374

135 541

3,9

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst