Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E134
  275 millioner kroner er satt av til å bygge ny E134 på strekningen Gvammen-Århus i kommunene Hjartdal og Seljord. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med om lag 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene starter i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

 • E18
  Blant trafikksikkerhetstiltakene som regjeringen foreslår å prioritere i 2016, er videreføring av arbeidet med å etablere midtrekkverk på strekningen Tangen-Vest Agder grense på E18.

 • Riksveg 36
  100 millioner kroner til ny riksveg 36 på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien. Prosjektet inngår i fase 1 av Bypakke Grenland, men forutsettes finansiert med statlige midler. Prosjektet omfatter utbygging av 3,6 kilometer med trefelts veg med midtrekkverk t i ny trasé. Tre bruer og to løsmassetunneler inngår i prosjektet. I tillegg skal det bygges tilknytninger til dagens vegnett. Prosjektet har en kostnadsramme på 605 millioner kroner. Det er lagt opp til anleggsstart i november 2016. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2018.

 • Regjeringen foreslår å sette av bompenger til å starte utbyggingen av riksveg 36 på strekningen Slåttekås-Årnes i kommunene Nome og Sauherad.

 • Riksveg 41
  Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det foreslått å gjennomføre tiltak på strekningen Treungen-Steane på riksveg 41.

 • Riksveg 354
  Blant utbedrings- og fornyingsarbeidene som skal utføres i tunneler, foreslår regjeringen å prioritere midler til å videreføre utbedringen av Høgenheitunnelen på riksveg 354.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Telemark i 2016 blir med dette 113 millioner kroner og rentekompensasjon på 7 819 000 kroner.

 • InterCity-utbygging
  970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Midlene skal gå til jernbanetekniske arbeider og avsluttende grunnarbeider på trasé, bruer og tunneler. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer og ti bruer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.

 • Nytt parkeringsanlegg for nye tog
  164 millioner kroner til å bygge nytt parkeringsanlegg for tog (hensetting) i Skien. Anlegget legger til rette for at flere tog kan settes inn på InterCity-strekningen mellom Skien og Lillehammer. Byggestart for prosjektet blir i 2016, og anlegget skal stå ferdig i 2017.

 • Vestfoldbanen
  Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon. Prosjektet gir økt kapasitet i strømforsyningen på den sørlige delen av Vestfoldbanen. Solum omformerstasjon får tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn, og skal etter planen tas i bruk i 2018. Ifølge budsjettforslaget skal det også bygges ny omformerstasjon utenfor Gjøvik. I alt er det satt av 155 millioner kroner til disse to prosjektene.

 • Planlegging av Grenlandsbanen
  På Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett er det satt av 200 millioner kroner til diverse utrednings- og planleggingsoppgaver. Midlene brukes blant annet til å videreføre arbeidet med konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, det vil si en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

 • Sørlandsbanen
  Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. Fornying av kontaktledningsanlegget videreføres i 2016. Det skal også prioriteres utskifting av skinner, sporveksler, ballastrensing og fornying av underbygning av bruer.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

  Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan) for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 225 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 60 millioner kroner fra belønningsordningen til Grenland i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner
  I budsjettforslaget er det satt av 28,5 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Fra 1. januar 2016 blir en ny tilskuddsordning innført. Notodden lufthavn er omfattet av den nye ordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Tilskuddet til den enkelte lufthavn blir fastsatt på bakgrunn av søknader fra lufthavnene.

 • Utbedring av farleder
  Innenfor den foreslåtte rammen på 341,4 millioner kroner til utbedring av farleder, prioriteres blant annet å starte arbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland i kommunene Porsgrunn og Bamble. Tiltaket skal bidra til å ivareta sikkerhet og framkommelighet i farleden.

 • Høgskolen i Telemark vil fusjonere med Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med:
  - 2,7 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning.
  - 4,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Det er opprettet en ny landslinje for natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole fra høsten 2015. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,2 millioner kroner i 2016. Dette skal dekke utgiftene for Vg1-tilbudet våren 2016, og oppstarten av Vg2-tilbudet høsten 2016.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 199 av plassene ble tilbudt lærere i Telemark høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 88 nye studentboliger i Telemark. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Telemark kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Telemark kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Telemark kan søke på disse midlene.

 • Til Sørnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,8 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 4,9 millioner kroner i 2016. Sørnorsk filmsenter dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

 • Norsk Industriarbeidermuseum ble tilført nye midler i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 for å utvide virksomheten til å også omfatte Lysbuen museum på Notodden. Denne økningen videreføres i budsjettforslaget for 2016 og utgjør 1,8 millioner kroner.

 • Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form. All støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, kapittel 322, 323 og 324. Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt, kapittel 334. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett, kapittel 323.

 • Notodden Blues Festival kom inn under knutepunktordningen i 2007. Tilskuddet i 2015 er 2,7 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til Gassnova SF. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 142 millioner kroner til Gassnova SF. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder oppfølging av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen legger opp til å benytte 230 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2016, herunder oppstart av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.

 • Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at ett distribusjonsnett i Telemark vil omfattes av ordningen i 2016 – Hjartdal AS.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner til vedlikehold av Telemarkskanalen.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Prosessen med opprettelse av Jomfruland nasjonalpark prioriteres i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 52 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Telemark deltar, samt en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Telemark har 7 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hjartdal kommune med 7,4 prosent, mens Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 10 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Telemark hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 62 761 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 2,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Telemark fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 3,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 018 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

Telemark

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune  

1

2

3

4

5

6

0805 Porsgrunn

-2,6

63 851

96

1 727 835

73 254

4,4

0806 Skien

2,2

58 226

95

2 610 252

115 328

4,6

0807 Notodden

-0,5

75 381

98

679 300

22 408

3,4

0811 Siljan

4,6

30 605

99

130 205

4 022

3,2

0814 Bamble

-0,1

54 433

95

682 567

24 175

3,7

0815 Kragerø

-0,8

78 426

98

549 306

19 389

3,7

0817 Drangedal

1,9

105 249

101

241 210

12 368

5,4

0819 Nome

-0,3

67 209

100

354 694

20 613

6,2

0821 Bø

-0,9

78 590

99

314 516

17 164

5,8

0822 Sauherad

-2,0

64 290

98

231 930

8 383

3,7

0826 Tinn

3,5

40 384

106

348 990

9 875

2,9

0827 Hjartdal

4,7

31 849

108

107 078

7 405

7,4

0828 Seljord

2,4

58 896

103

176 337

6 002

3,5

0829 Kviteseid

0,4

30 341

102

148 872

3 684

2,5

0830 Nissedal

0,0

71 056

106

96 316

2 389

2,5

0831 Fyresdal

5,7

16 945

103

88 324

2 187

2,5

0833 Tokke

0,1

50 703

105

139 280

3 765

2,8

0834 Vinje

4,7

93 976

104

222 289

9 958

4,7

Fordeles gjennom året

     

12 400

  

 

Telemark

0,6

62 761

98

8 861 700

350 770

4,1

Telemark fylkeskommune

3,1

10 018

98

2 028 626

24 895

1,2

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst