Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E18 – Varoddbrua
  130 millioner er foreslått til prosjektet som omfatter riving av eksisterende hengebru og etablering av ny bru mellom dagens bruer. Lengden på den nye brua blir 643 meter. Arbeid med ekstern kvalitetssikring (KS2) er under oppstart. Samferdselsdepartementet vil kommet tilbake til styringsramme og kostnadsramme. Mulig anleggsstart for prosjektet er august 2016 og prosjektet ventes å åpne for trafikk i 2019.

 • E39
  I budsjettet er det foreslått statlig midler til restfinansiering av tre tunneler på E39 i Vest-Agder. Tunnelene ved Austad, Drangeid og Loga ble ferdigstilt våren 2015.

  Det er også foreslått å sette av statlige midler til å videreføre utbedring av E39 Kirkeheitunnelen i Vest-Agder.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vest-Agder blir med dette 122 millioner kroner og rentekompensasjonen på 6 971 000 kroner.

 • Sørlandsbanen
  Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen. Fornying av kontaktledningsanlegget videreføres i 2016. Det skal også prioriteres utskifting av skinner, sporveksler, ballastrensing og fornying av underbygging av bruer.

  Jernbaneverket planlegger også å bygge nytt kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen på strekningen Sira-Krossen. Det nye kontaktledningsanlegget gir høyere overføringskapasitet, og legger til rette for økt togtrafikk og mer energikrevende tog. Planleggingen starter i 2016, med sikte på byggestart i 2018 og sluttføring i 2021. Foreløpig anslått prosjektkostnad er 230-240 millioner kroner.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 1 105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø og mindre bruk av personbil. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater eller vilje til å gjennomføre tiltak som bidrar til å nå målet med ordningen.

 • Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

 • I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder. Staten har inngått avtale med Kristiansandsregionen (Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune) for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 320 millioner kroner. I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Kristiansandsregionen i 2016. Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med:
  - 7,4 millioner kroner til 19 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.
  - 4,9 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 15,1 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Stiftelsen Arkivet i Kristiansand holder til i lokaler med begrenset kapasitet, og mangler et egnet ankomst- og publikumsområde. Stiftelsen har stipulert totalkostnadene ved renovering og utbygging av eksisterende bygg til 30 millioner kroner. Stiftelsen har fått tilsagn om totalt 15 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Regjeringen foreslår å bevilge de resterende 15 millioner kronene til renovering og utbygging av Stiftelsen Arkivets lokaler i Kristiansand.

 •  Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til godkjenning av ny folkehøyskole i Mandal: SKAP – kreativ folkehøgskole.

 • Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Agder med 6 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 212 av plassene ble tilbudt lærere i Vest-Agder høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 79 nye studentboliger i Agder-fylkene. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.  

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting
  Som ledd i regjeringens tiltakspakke, foreslås det et ettårig tilskudd til helseforetakene. Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, det vil si områder der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår at 50 millioner kroner fordeles til Helse Sør-Øst for å treffe agderfylkene. Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter en individuell vurdering. Det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Konfliktråd
  Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådet i Agder med én ungdomskoordinator, til oppfølging av ungdommer i alderen 15-18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Vest-Agder kan søke på disse midlene.

 • Til Sørnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,8 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 4,9 millioner kroner i 2016. Sørnorsk filmsenter dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

 • Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslås det over posten Nasjonale kulturbygg bevilgning av 15 millioner kroner til Vest-Agder-museet til oppgradering og sjødyktiggjøring av skipet D/S Hestmanden.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 5 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg på Kjevik i 2016.

 • Marka skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. Det er planlagt å bruke 15 millioner kroner på tiltaket i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • 1 million kroner til et pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard, etter initiativ fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Tiltaket administreres av Vest-Agder fylkeskommune.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold av Justisbygget i Kristiansand, som et ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

 • Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 26 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.

 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Vest-Agder slik at det fortsatt er fire kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har fått beregnet kostnadsøkningen som følge av ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent.

I Vest-Agder har 4 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Kristiansand kommune med 5,5 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 5 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Vest-Agder hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 70 445 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 1,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 143 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.

Vest-Agder

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

1001 Kristiansand

1,3

85 161

97

4 281 499

223 482

5,5

1002 Mandal

2,8

60 833

96

788 164

27 191

3,6

1003 Farsund

0,2

71 528

96

486 761

16 746

3,6

1004 Flekkefjord

0,2

56 338

96

503 206

16 808

3,5

1014 Vennesla

2,5

42 098

96

713 320

23 986

3,5

1017 Songdalen

3,8

67 898

95

326 790

16 308

5,3

1018 Søgne

3,7

44 632

96

535 341

21 010

4,1

1021 Marnardal

5,8

59 011

100

146 733

3 887

2,7

1026 Åseral

12,1

82 840

109

67 812

804

1,2

1027 Audnedal

0,9

57 538

105

116 262

3 148

2,8

1029 Lindesnes

1,0

52 925

96

267 703

9 746

3,8

1032 Lyngdal

0,0

49 355

96

431 962

19 179

4,6

1034 Hægebostad

-2,4

55 167

105

110 634

4 916

4,6

1037 Kvinesdal

2,3

57 796

99

339 848

12 385

3,8

1046 Sirdal

4,2

116 138

120

131 730

1 398

1,1

Fordeles gjennom året

     

5 000

 

 

Vest-Agder

1,8

70 445

97

9 252 766

400 993

4,5

Vest-Agder fylkeskommune

5,1

7 143

97

2 200 686

52 167

2,4

*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst