Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • E18
  33 millioner kroner er foreslått til restarbeider og sluttoppgjør og 66 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet på prosjektet E18 Gulli-Langåker. Anleggsarbeidene startet i 2011, og strekningen ble åpnet for trafikk i 2014. Prosjektet omfattet utviding av dagens tofelts veg til firefelts veg over en strekning på 24 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Utbyggingen har en kostnadsramme på nær 3,6 milliarder kroner.

  960 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av dette forutsettes 860 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Utbyggingen omfatter ei bru på 570 meter som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer øst og vest for Farris. I prosjektet inngår også bygging av nytt planskilt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til krysset vil lokalvegsystemet bli bygget om, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer med gang- og sykkelveger. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.

  Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 til sammenhengende firefelts veg gjennom Vestfold, og det har en kostnadsramme på drøyt 5,3 milliarder kroner. Anleggsarbeidene startet i januar i 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2017.

  Blant utbedrings- og fornyingsarbeidene som skal utføres i tunneler, foreslår regjeringen å prioritere midler til større tiltak i Hanekleiv-, Hillestad-, Løken-, og Botnetunnelen på E18 i Vestfold.

 • Riksveg 19
  Innenfor investeringsbudsjettet foreslår regjeringen å prioritere midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Midgard-Jernbanegata langs riksveg 19.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vestfold i 2016 blir med dette 112,9 millioner kroner og rentekompensasjon på 6 785 000 kroner.

 • InterCity-utbygging
  995 millioner kroner til prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Midlene i 2016 skal blant annet brukes til jernbanetekniske arbeider, innredning av Holmestrand stasjon og anleggsarbeid på kollektivterminal i Holmestrand. Prosjektet omfatter blant annet 14,1 kilometer med dobbeltspor. Nye Holmestrand stasjon bygges i fjellet, med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet opptil 250 km/t. Anleggsarbeidene startet i 2016, og den nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk høsten 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 6,6 milliarder kroner.

  970 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Midlene skal gå til jernbanetekniske arbeider og avsluttende grunnarbeider på trasé, bruer og tunneler. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer og ti bruer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.

  25 millioner kroner til kompenserende tiltak i dagens signalanlegg på strekningen Barkåker-Tønsberg. Det er nødvendig å utføre arbeidene i påvente av utbygging av et nytt, permanent signalanlegg med ERTMS-teknologi. Forslag om budsjett til utbygging av nytt signalanlegg og opprustning av Tønsberg stasjon blir fremmet i sammenheng med den framtidige utbyggingen InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker.

 • InterCity-planlegging
  Regjeringen foreslår 835 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-utbyggingen på Østlandet. I 2016 prioriteres blant annet arbeid med kommunedelplan og hovedplan for strekningene Nykirke-Barkåker og Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen.

 • Vestfoldbanen
  21 millioner kroner til ombygging av Sem stasjon utenfor Tønsberg. Arbeidene omfatter bytte av sporveksler, i tillegg til en del sporarbeider og oppgradering av anlegg på stasjonen. Hensikten er å legge til rette for at InterCity-togene på Vestfoldbanen skal kunne krysse hverandre på Sem stasjon etter at dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke er åpnet. Tiltakene på Sem stasjon gjør det også mulig å ta ut ruteplangevinster i årene framover. Arbeidene på stasjonen skal være ferdig i løpet av 2016.

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold vil fusjonere med Høgskolen i Telemark fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med:
  - 2,7 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanningen.
  - 4,4 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  - 1,5 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.

 • Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

 • Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 230 av plassene ble tilbudt lærere i Vestfold høsten 2015.

 • Regjeringen foreslår at det skal gis 2 200 nye tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger i Norge neste år. Regjeringen viderefører dermed det rekordhøye nivået fra 2015. I 2015 ble det gitt tilsagn om 166 nye studentboliger i Buskerud og Vestfold. Studentsamskipnaden vil kunne søke om midler også neste år, som vil bli fordelt tidlig på året.

 • Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.

 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenestene
  Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

 • Etablerertilskudd
  Regjeringen foreslår å styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen med i alt 150 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Etablerertilskudd er et tilbud til gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Gründere i Vestfold kan søke på disse midlene.

 • Forskning og innovasjon i næringslivet
  Regjeringen foreslår å øke støtten til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Bedrifter i Vestfold kan søke på disse midlene.

 • Maritim næring
  Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og å myke opp fartsområdebegrensningene for skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I 2014 var 829 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.

 • Miljøteknologi
  Regjeringen foreslår å styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge med i alt 134,5 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Ordningen gir investeringstilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og skal over tid både fremme norsk industris konkurranseevne og bidra til å realisere regjeringens miljømål. Bedrifter i Vestfold kan søke på disse midlene.

 • Til Viken filmsenter foreslås en økning med 1,3 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 9,6 millioner kroner i 2016. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 2 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner kroner er knyttet til videreutvikling og drift av formidlingsarena på Eidsfoss.

 • Over posten Nasjonale kulturbygg foreslår regjeringen et tilskudd til Vestfoldmuseene til fornyelse av Hvalfangstmuseet i Sandefjord på 2 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen på 5 millioner kroner (vedtatt i 2014) med dette vil være utbetalt.

 • I statsbudsjettet for 2016 videreføres den store satsingen på folkebibliotekene gjennom utviklingsmidler på nærmere 50 millioner kroner. I oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi styrkes i tillegg Nasjonalbibliotekets utvikling av gratis felles digital infrastruktur som frigjør ressurser i folkebibliotekene med 5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings¬områder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets-sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Tønsberg.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 441 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2016, herunder videreføring av sikring mot kvikkleireskred i Larvik kommune.

 • Det legges opp til at 130 luftving på Mågerø legges ned i løpet av 2016. Noe restaktivitet blir videreført inntil videre. Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes fra Mågerø til Sørreisa. 
  Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til frivillige omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold.

 • Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av våre mest sårbare kulturminner (stavkirker og tette trehusmiljøer) i 2016.

 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ettårig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien.

 • Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

 • Vestfold fylkeskommune er foreslått 7,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vestfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2015 til 2016 er anslått til 4,1 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2016 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2015. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2016 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2014. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2015. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2015 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2016 anslått til 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2015–2016), Grønt hefte for 2016 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestfold

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016

Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Vestfold har 4 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Andebu kommune med 5,7 prosent, mens Lardal og Hof kommuner har lavest vekst med 3,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2015.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2014 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 2 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Vestfold hadde i 2014 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 1,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 45 560 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2014. Landsgjennomsnittet var 54 588 kroner per innbygger.

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2015 til 2016
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2015). Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent (fra anslag på regnskap for 2015) i 2016, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Vestfold fylkeskommune hadde i 2014 et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,1 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 069 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 9 512 kroner per innbygger.
 

Vestfold

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2014*

Netto

lånegjeld

2014*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2014**

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2016

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2015-2016

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent

Kommune 

1

2

3

4

5

6

0701 Horten

2,2

46 236

96

1 307 226

45 814

3,6

0702 Holmestrand

5,4

62 930

97

509 320

19 474

4,0

0704 Tønsberg

1,2

46 682

98

2 060 165

91 616

4,7

0706 Sandefjord

5,5

15 504

96

2 222 937

77 926

3,6

0709 Larvik

0,0

59 637

96

2 168 974

96 432

4,7

0711 Svelvik

1,6

41 192

96

319 853

11 240

3,6

0713 Sande

1,7

43 896

96

459 785

18 761

4,3

0714 Hof

-2,5

28 160

100

173 741

5 286

3,1

0716 Re

-0,4

71 217

99

474 718

17 373

3,8

0719 Andebu

5,0

43 068

97

301 356

16 372

5,7

0720 Stokke

1,3

23 390

96

552 537

19 598

3,7

0722 Nøtterøy

0,7

65 958

98

1 078 849

38 749

3,7

0723 Tjøme

0,3

88 274

99

245 314

8 771

3,7

0728 Lardal

1,3

36 842

101

139 546

4 171

3,1

Fordeles gjennom året

     

7 459

 

 

Vestfold

2,0

45 560

96,8

12 021 781

471 641

4,1

Vestfold fylkeskommune

4,0

10 069

92,5

2 523 312

74 548

3,0

             

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter


Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2014
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2014 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2014
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2016, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2015 til 2016, nominell prosentvis vekst