Nøkkeltall i budsjettet for 2016

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Den økte bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.

Budsjettet for 2016 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 194 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet anslås til 208 milliarder kroner. Forskjellen skyldes at skatte- og avgiftsinntektene anslås noe under sitt normalnivå.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 7,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er 0,7 prosentenhet høyere enn i 2015. Budsjettets impuls mot innenlandsk etterspørsel er dermed klart høyere enn gjennomsnittet siden 2001 på 0,3 prosentenheter. Målt i faste 2016-priser øker bruken av oljepenger med 22,6 milliarder kroner fra 2015 til 2016.
  • Bruken av oljeinntekter i 2016 utgjør 2,8 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2016, mot 2,6 prosent i 2015. Avstanden opp til 4-prosentbanen anslås til 87 milliarder kroner.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,6 prosent, eller drøyt 30 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 5,2 prosent. Det er høyere enn den tredmessige veksten i verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2015 til 2016 på 7,3 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 4,7milliarder kroner.

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.

 

Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

  

         Regnskap

       Anslag

2013

2014

2015

2016

Totale inntekter

1 291,8

1 278,8

1 228,2

1 241,8

    Inntekter fra petroleumsvirksomhet

378,7

347,0

246,9

233,1

        Skatter og avgifter

206,4

176,2

119,0

97,8

        Andre petroleumsinntekter

172,3

170,9

127,9

135,3

    Inntekter utenom petroleumsinntekter

913,1

931,7

981,3

1 008,8

        Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

849,0

868,2

902,0

929,3

        Andre inntekter

64,0

63,6

79,4

79,5

Totale utgifter

1 063,1

1 127,1

1 189,9

1 245,6

    Utgifter til petroleumsvirksomhet

33,6

35,4

29,0

29,0

    Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 029,5

1 091,7

1 160,9

1 216,6

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

228,7

151,7

38,3

-3,7

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

345,2

311,7

217,9

204,1

= Oljekorrigert overskudd

-116,5

-160,0

-179,6

-207,8

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

117,3

156,2

179,6

207,8

= Overskudd på statsbudsjettet

0,9

-3,8

0,0

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

227,8

155,5

38,3

-3,7

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

131,1

160,1

192,9

209,6

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

359,8

311,7

231,2

205,9

Memo:

       

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1

5032

6 431

7 025

7 449

Markedsverdien av Statens pensjonsfond1

5200

6 616

7 223

7 659

1) Ved utgangen av året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.