Økt lav merverdiavgiftssats

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgftssatsen fra 8 til 10 prosent fra 1. januar 2016. Forslaget fremmes som del av oppfølgingen av Skatteutvalget. Satshevingen gir økte inntekter på 650 millioner kroner påløpt.

Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlandsk forbruk av varer og tjenester. Den generelle merverdiavgiftssatsen er 25 prosent. Det er en redusert sats på 15 prosent for næringsmidler og en lav sats på 8 prosent. Skatteutvalget foreslo å heve satsen fra 8 prosent til 15 prosent.

Den lave satsen gjelder for enkelte tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Høyere merverdiavgift kan innebære noe økte priser på de aktuelle tjenestene. Størrelsen på prisøkningen vil avhenge av markedsforholdene, men selv med full overvelting av satsøkningen på to prosentenheter på kundene vil maksimal prisøkning være 1,85 prosent. Innenfor kollektivtrafikken legges det opp til kompensasjoner slik at prisøkninger i stor grad unngås.

Skattereformen betyr samlet at skattebyrden forskyves fra selskapsskatt, skatt på sparing og skatt på arbeid til blant annet skatt på forbruk gjennom økninger i merverdiavgiften. Merverdiavgiftsøkningen må ses i sammenheng med øvrige endringer. Samlet gis det netto skattelettelser. Blant annet vil forslag om å redusere selskapsskatten komme virksomhetene som berøres av økningen i den lave merverdiavgiftssatsen, til gode. Disse næringene vil nyte godt av en skatteomlegging som bidrar til å øke den økonomiske veksten.

Næringsdrivende med fradragsrett som kjøper de aktuelle tjenestene, får fradragsført inngående merverdiavgift og vil dermed ikke påvirkes av økningen. Det samme gjelder for etterspørsel fra store deler av offentlig sektor hvor ordningene med kompensasjon av merverdiavgift i kommunesektoren og nettoføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorgan nøytraliserer merverdiavgiften.