Statens inntekter og utgifter

I 2016 er statens samlede inntekter beregnet til 1 242 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 246 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 1009 milliarder kroner og utgiftene 1 217 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 233 milliarder kroner i 2016. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 29 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 204 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 208 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet[1] dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, skatt på formue og inntekt og merverdiavgift. Disse inntektene utgjør til sammen 85 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2016, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, og renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene er fordelt på en rekke formål og går til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser utvalgte store utgiftsområder.

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

Blant de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader, og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Andre store utgiftsområder er overføringer til regionale helseforetak og utgifter innen samferdselssektoren, forsvarssektoren og utdanningssektoren.

Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i Regjeringens budsjettforslag for 2016. Beløpene i tabellen inkluderer ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2015-2016) for en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.

Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2016, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

   

1 008,8

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

929,3

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

310,0

   

Merverdiavgift

263,5

   

Skatt på formue og inntekt

250,4

 

  

Avgift på bil, bensin mv.

46,6

   

Avgifter på tobakk og alkohol

20,2

   

Elektrisitetsavgift

9,0

   

Tollinntekter

3,4

   

Andre avgifter

26,2

   

Renter og aksjeutbytte

 

26,9

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

2,3

 

Andre inntekter

 

50,3

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

   

1 216,6

Sum folketrygden

 

439,5

 

Alderspensjon

202,5

 

 

Sykepenger

40,8

 

 

Øvrige sosiale formål

129,7

 

 

Helsetjenester

30,0

 

 

Foreldrepenger

20,3

 

 

Arbeidsliv

16,2

 

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

156,9

 

Regionale helseforetak

 

140,5

 

Transport og kommunikasjon

 

59,6

 

Forsvaret

 

49,1

 

Høyere utdanning og fagskoler

 

34,6

 

Offisiell utviklingshjelp1

 

32,4

 

Barnetrygd og kontantstøtte

 

16,7

 

Politi og påtalemyndighet

 

16,4

 

Jordbruksavtalen

 

14,4

 

Renter på statsgjeld

 

10,7

 

Andre utgifter

 

245,8

 

Oljekorrigert overskudd

  

 

-207,8

1) Den ODA-godkjente offisielle utviklingshjelpen inkluderer i tillegg midler til Norfund (grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland), samt Riksrevisjonens bistandsutgifter og utgifter til merverdiavgift til bistandsformål (som budsjetteres under Finansdepartementet).[1] Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 194 milliarder kroner. I beregningen av det strukturelle underskuddet korrigeres det bl.a. for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og ledighetstrygd.