Endringer i inntektsskatten for personer

Regjeringen starter oppfølgingen av Skatteutvalgets anbefalinger i budsjettet for 2016.

I skatteopplegget for 2016 foreslår Regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 27 til 25 prosent. Regjeringen mener det skal være en felles skattesats på alminnelig inntekt for personer og selskap. Det begrenser mulighetene for skattetilpasninger mellom person og selskap. Dette gir isolert sett et stort provenytap.

Hoveddelen av provenytapet fra satsreduksjonen vil bli dekket inn ved å innføre en ny utjevnende skatt på personinntekt, trinnskatten, som erstatter dagens toppskatt. Dette er i tråd med Skatteutvalgets forslag. Den nye skatten får fire trinn, se tabell 1. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 tilsvarer de lønnsjusterte innslagspunktene i gjeldende toppskatt. Trinnskatten utformes slik at samlet marginalskatt på lønn reduseres med 0,4 prosentenheter for personer med inntekt over 224 900 kroner, jf. tabell 1. Det gjør det mer lønnsomt å arbeide.

Tabell 1 Trinnskatt på personinntekt som erstatter dagens toppskatt

Trinn

Personinntekt  (kroner)1

Ny trinnskatt (prosentsats)

Samlet skattesats
på lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) med ny trinnskatt
(prosent)

Samlet skattesats på lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) med dagens regler (prosent)

Endring i skattesats på lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) (prosentenheter)

-

Under 158 800                     

0

22,5

23,6

-1,1

Trinn 1

158 800–224 900

0,8

23,3/34,02

23,6/35,23

-0,3/-1,2

Trinn 2

224 900–565 400

1,6

34,8

35,2

-0,4

Trinn 3

565 400–909 500

10,64

43,8

44,2

-0,4

Trinn 4

909 500 og over

13,6

46,8

47,2

-0,4

1) Grensene gjelder også beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra trygd og pensjon. Det forutsettes at skattyter betaler skatt på alminnelig inntekt.
2) 23,3 prosent for lønn under om lag 212 700 kroner (overgang fra sats til øvre grense i minstefradraget).
3) 23,6 prosent for lønn under om lag 212 700 kroner (overgang fra sats til øvre grense i minstefradraget).
4) 8,6 prosent i Nord-Troms og Finnmark.

Kilde: Finansdepartementet

Eiere som arbeider i eget selskap, kan fritt velge om de vil ta ut inntekt som lønn eller som utbytte. I dagens skattesystem er marginalskattesatsen på utbytte mv. inklusive selskapsskatt (utbytte som overstiger skjerming) 7 prosentenheter lavere enn den høyeste marginalskattesatsen på lønn inklusive arbeidsgiveravgift. Dette gir insentiver til å ta ut faktisk arbeidsinntekt som utbytte for eiere som arbeider i eget selskap (inntektsskifting). Skatteutvalget foreslår at hele forskjellen i marginalskatt på lønn og utbytte fjernes.

Lavere, felles skattesats på alminnelig inntekt vil isolert sett øke satsforskjellen mellom lønnsinntekter og utbytte ytterligere. Regjeringen mener det er nødvendig å øke skatten på utbytte mv. når skattesatsen på alminnelig inntekt blir satt ned, men at ulempene ved en skatteøkning taler for å øke skatten mindre enn det Skatteutvalget foreslår. I skatteopplegget for 2016 foreslår Regjeringen derfor at skatten på utbytte mv. økes, men slik at samlet marginalskatt på utbytte inklusive selskapsskatt holdes om lag på 2015-nivå i 2016. Regjeringen foreslår at økningen gjennomføres ved å oppjustere skattepliktig utbytte mv. i alminnelig inntekt med en faktor på 1,15.

Regjeringen foreslår enkelte andre endringer i inntektsskatten for personer, se pressemelding om skatteopplegget.

Se Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 3 og kapittel 5 for en nærmere omtale av forslagene i 2016-budsjettet.

Se Meld. St. 4 (2015-2016) kapittel 6 for en nærmere omtale av Regjeringens forslag til endringer i inntektsbeskatning av personer.