Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsledighet

I 2014 utgjorde AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten henholdsvis 3,5 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken. AKU-ledigheten anslås til 4,4 prosent i 2015 og 4,5 prosent i 2016, mens den registrerte ledigheten anslås til 2,9 prosent i år og 3,2 prosent neste år.

Arbeidsledigheten i Norge måles ved to kilder. Statistisk sentralbyrå måler arbeidsledige i arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU er en utvalgsundersøkelse, og hver måned spørres et representativt utvalg av befolkningen om sin tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige i AKU, kreves det at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Som utvalgsundersøkelse er AKU beheftet med usikkerhet, og tallene kan vise tilfeldig variasjon fra måned til måned.

Det andre målet for arbeidsledighet er antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Personer som søker inntektsgivende arbeid, registreres som arbeidsledige hos NAV hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne søke om dagpenger må en arbeidsledig person registrere seg som arbeidssøker hos NAV. Undersøkelsen er en fulltelling, og tallene varierer mindre enn AKU.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 2.2.