Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot arbeidssøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for bistand. Tiltakene kan deles inn i:

  • avklaring
  • kvalifisering og opplæring
  • arbeidspraksis
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser
  • varig tilrettelagte arbeid

I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble tiltaksnivået for ledige økt med 1 500 plasser i annet halvår. Regjeringen foreslår en videre økning i 2016 til i gjennomsnitt 16 000 plasser. Dette er en økning på 4 000 flere plasser fra Saldert budsjett 2015. Samtidig foreslås det å å videreføre tiltaknivået rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne fra Saldert budsjett 2015. Samlet foreslår Regjeringen at det bevilges midler til å gjennomføre om lag 74 000 plasser i 2016, inkludert plasser knyttet til forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

Bedriftsintern opplæring (BIO) kan nyttes for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med alvorlige omstillingsbehov. Det foreslås det å utvide opplæringstiden for hver deltaker fra 13 til 26 uker.

Regjeringen foreslår en egen ungdomspakke som skal bidra til å motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Ungdom er en prioritert gruppe ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Av økningen i ordinære tiltaksplasser for ledige i 2016 legges det til grunn at om lag 1 000 plasser går til ungdom

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 3.5.