Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 2 763 millioner kroner til bostøtte i 2016. Det er lagt til grunn at i gjennomsnitt 99 600 husstander vil få bostøtte hver måned.

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig.

Regjeringen foreslår flere endringer i bostøtteordningen i 2016.

Boutgiftstak økes
Bostøtte beregnes blant annet med utgangspunkt i husstandenes boutgifter, begrenset av en maksimalgrense (boutgiftstaket).For å bedre bostøtten til husstandene med de høyeste boutgiftene, foreslår Regjeringen å øke maksimalgrensen med 900 kroner for alle mottakere. Regjeringen foreslår i tillegg å øke boutgiftstakene for barnefamilier og andre store husstander med 2 000 kroner for hvert husstandsmedlem fra det andre til det femte.

Egenandeler
Bostøtten behovsprøves ved at det beregnes en inntektsavhengig egenandel.

Regjeringen foreslår å justere satsene for egenandelsberegning for å tilpasse ordningen bedre til prisveksten og utviklingen i søkernes inntekter.

Uførereformen innebærer bl.a. at ligningsinntekten, som bostøtten beregnes ut ifra, øker uten at mottakernes nettoinntekt nødvendigvis øker. En midlertidig skjerming for husstander som mottok bostøtte før 1. januar 2015 og som hadde en ufør person i husstanden løper frem til 1. juli 2016. Regjeringen vil videreføre en kompensasjonsordning ut 2016. . Det arbeides videre med en permanent løsning.

Se også egen pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.