Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP for Fastlands-Norge anslås å øke med 1,3 prosent i 2015, 1,8 prosent i 2016 og 2,1 prosent i 2017, målt i faste priser.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

For en drøfting av inntektsmål og livskvalitet vises til Perspektivmeldingen 2013.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft direkte. Analyser av utviklingen i norsk økonomi tar ofte utgangspunkt i BNP for Fastlands-Norge.

Les mer i Nasjonalbudsjett 2016, kapittel 2.