Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er budsjettbalansen utenom inntekter (og utgifter) fra petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal det oljekorrigerte underskuddet, slik det anslås i nysaldert budsjett, dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen blir statsbudsjettet i balanse. I Nasjonalbudsjettet 2016 er det oljekorrigrte underskuddet i 2016 anslått til 207,8 milliarder kroner.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er et mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over budsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigeres det for virkningen av konjunkturer på budsjettets inntekter og utgifter. Det korrigeres også for enkelte andre forhold, som for eksempel regnskapsomlegginger. I Nasjonalbudsjettet 2016 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2016 anslått til 194 milliarder kroner.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet. I Nasjonalbudsjettet 2016 er det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2016 anslått til 205,9 milliarder kroner.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 3.1