Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettpolitikk

Hovedmålet med budsjettpolitikken (også omtalt som finanspolitikken) er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer slik at vi over tid får mest mulig velferd. Fellesskapets midler må brukes effektivt. Samtidig må budsjettet bygge opp under arbeid og verdiskaping, og budsjettpolitikken må være bærekraftig på lang sikt. Pengepolitikken er første forsvarslinje for å sikre god kapasitetsutnytting og en stabil utvikling i norsk økonomi, men også budsjettpolitikken kan bidra til å jevne ut konjunktursvingninger. Budsjettpolitikken bestemmer sammensetningen og nivået på statens utgifter og inntekter, herunder skatter og avgifter.

Sentrale begreper i omtalen av budsjettpolitikken er budsjettbalanse, det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet (som ofte bare kalles bruken av olje- og fondsinntekter), den underliggende utgiftsveksten og handlingsregelen.

Over tid vil budsjettpolitikken, det vil si omfanget av offentlig etterspørsel etter varer og tjenester, bestemme størrelsesforholdet mellom offentlig og privat sektor i norsk økonomi.

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2016, avsnitt 3.1