Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger

Dagpengeordningen skal sikre delvis økonomisk kompensasjon i en begrenset periode for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsledighet. Samtidig skal ordningen også motivere til aktiv jobbsøking. Regjeringen foreslår at det innføres strengere sanksjoner ved selvforskyldt ledighet. For de som sier opp jobben selv eller som takker nei til arbeid eller 8 uker. Fra 1. januar 2016 foreslås det å øke disse periodene til 12 uker.

Fra 1. januar 2015 ble ordningen med feriepengetillegg for dagopengemottakere avviklet. For å sikre at langtidsledige gis mulighet til å ta ut ferie uten å tape økonomisk foreslår Regjeringen at personer som har mottatt dagpenger i mer enn ett år, får adgang til å ta ferie i inntil fire uker uten at dagpengene reduseres.

For 2016 foreslås en dagpengebevilgning på 15 264 millioner kroner. Det er en økning på nær 2 900 millioner kroner fra 2015. Den anslåtte utgiftsøkningen skyldes i hovedsak økt ledighetsanslag og økt gjennomsnittlig utbetaling.