Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enova SF

Regjeringen foreslår å tilføreEnova om lag 2,2 milliarder kroner til arbeidet med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi i 2016. Av dette er 1,6 milliarder kroner bevilgninger over statsbudsjettet, en økning på 88 millioner kroner fra 2015.

Avtalen med Enova er forlenget og det er gitt nye føringer for satsingen på miljøvennlig transport og den rettighetsbaserte ordningen for enøk-tiltak i husholdningene . Enovas nye satsing på transportsektoren skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren. Tilskudd til Enøk-investeringer i private boliger knyttes til skattesystemet. Huseierne skal dermed kunne velge å få stønaden som et skattefradrag ved skatteoppgjøret som alternativ til direkte støtte fra Enova. Se også ENØK.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet