Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Folkeregister

Modernisering av folkeregisteret er nødvendig for å gjøre registeret i stand til å møte utfordringene fra blant annet økt migrasjon, identitetskriminalitet og behovet for ny personidentifikator. Det nye folkeregisteret skal danne et godt grunnlag for offentlig og privat tjenesteyting, forskning og samfunnsplanlegging. Registeret skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse for brukerne og et bedre personvern.

Regjeringen foreslår å bevilge 101 millioner kroner til modernisering av folkeregisteret i 2016. Av dette er til sammen 5 millioner kroner satt av til arbeid i helsesektoren, Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsetaten og Posten. Total kostnadsramme for prosjektet er 536 millioner kroner, jf. omtale i Prop. 1 S (2015-2016) for Finansdepartementet. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2016 til 2020.

Forslaget inkluderer gratis tilgang til standardtjenester for offentlige og private brukere fra og med 1. januar 2016.