Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsikringsselskaper - skatt

Forsikringsselskap gis i dag fradrag for avsetninger til å dekke og sikre forpliktelser overfor de forsikrede.

Fra 2016 innføres nytt regelverk for forsikringsmessige avsetninger i forsikringsselskaper (Solvens II).

Finansdepartementet sendte den 21. mai 2015 på høring et forslag til nye regler for avsetningsfradrag. I høringsrunden kom det omfattende innspill, og det er nødvendig å bruke noe mer tid til å gjennomgå saken.

For 2016 foreslår departementet en endring i skatteloven som klargjør at innføringen av Solvens II ikke skal påvirke reglene om skattemessige fradrag for avsetninger i forsikringsselskap. Departementet vil arbeide videre med forslag til nye avsetningsregler som tidligst vil tre i kraft fra 2017.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 7.5.