Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarsbudsjettet 2016

I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en reell styrking av forsvarsbudsjettet på 4 294,4 millioner kroner. Dette innebærer en økning på om lag 9,8 prosent og et forsvarsbudsjett på 49,1 milliarder kroner. I dette inngår blant annet bevilgningsøkninger til anskaffelse av nye kampfly med baseløsning på 3 796 millioner kroner, hvorav 1 100 millioner kroner er faseforskyvning av utbetalinger fra 2015.

Oppfølging av kampflyanskaffelsen med baseløsning vil utgjøre en hovedprioritering både i 2016, neste planperiode og tiden utover denne.

Utenom kampflyanskaffelsen styrkes forsvarsbudsjettet med 498,4 millioner kroner. Dette innebærer en økning på om lag 1,01 prosent.

I lys av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, prioriterer Regjeringen i 2016 å øke overvåkningen, tilstedeværelsen og suverenitetshevdelsen i nordområdene gjennom en betydelig styrking av Etterretningstjenesten, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Hæren og Heimevernet opprettholder om lag det samme høye nivået som i 2015.

Redningshelikoptertjenesten styrkes med 7,5 millioner kroner for å støtte politiet med hurtig innsetting av personell mot skip i fart. Regjeringen prioriterer i budsjettforslaget også å videreføre Norges bidrag til EUs operasjon for å bekjempe den humanitære krisen i Middelhavet (Triton) og øke det norske bidraget til FN-operasjonen i Mali (MINUSMA).

Regjeringen viderefører arbeidet med forebyggende sikkerhet og IKT-sikkerhet på tvers av samfunnssektorene og styrker Nasjonal sikkerhetsmyndighets kapasitet til å detektere falske basestasjoner.

På personellområdet vil fortsatt arbeidet med gjennomføringen av kompetansereformen i forsvarssektoren være høyt prioritert i 2016 sammen med en målrettet oppfølging av veteransatsingen.