Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneopplegget 2016

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 1,7 prosent. Av veksten er 4,7 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer 1,4 prosent. Veksten er regnet fra inntektsnivået 2015 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015. Inntektsveksten legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere og bedre tjenester.

Veksten i frie inntekter omfatter blant annet 0,4 milliarder kroner til satsing på rusomsorg, 0,2 milliarder kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten, 0,4 milliarder kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak og 0,2 milliarder kroner til fornying og opprusting av fylkesveiene.

Innenfor veksten i kommunesektorens samlede inntekter foreslår Regjeringen blant annet økte bevilgninger til følgende formål:

  • Én ekstra time naturfag i grunnskolen
  • Økt lærlingtilskudd
  • Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
  • 1 200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens
  • Investeringstilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser
  • Ny investeringsramme på 3 milliarder kroner innenfor rentekompensasjonsordningen for fylkesveger

I Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås det et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter. Se også Tiltakspakke for økt sysselsetting

Se også Kommuneøkonomien